NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-587/2020
38a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 43 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 10 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 3 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve zákona sa slová „o niektorých opatreniach“ nahrádzajú slovami „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Vzhľadom na obsah predkladaného vládneho návrhu zákona sa primerane mení jeho názov.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I § 30f ods. 2 druhá a tretia veta znejú:
„Ustanovenia § 12 sa použijú primerane. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín
po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce a do 5 dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice aj na úradnej tabuli obce.".
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje pri rokovaní obecného a krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vypustiť možnosť rokovania bez účasti verejnosti. Ak sa samospráva miesto rokovania zastupiteľstva štandardným spôsobom, ktoré je možné pri dodržaní primeraných hygienických opatrení uskutočniť aj počas krízovej situácie, rozhodne uskutočniť rokovanie zastupiteľstva na diaľku, mala by tak urobiť spôsobom, ktorý sa bude čo najmenej odchyľovať od štandardného spôsobu rokovania zastupiteľstva. Verejné rokovanie zastupiteľstva je jednou zo základných čŕt fungovania samosprávy a preto by táto podmienka mala byť dodržaná aj pri rokovaní zastupiteľstva na diaľku.
Pozmeňujúcim návrhom sa ďalej upresňuje, že na rokovanie zastupiteľstva sa primerane použijú ustanovenia zákona o obecnom zriadení, resp. zákona o vyšších územných celkoch upravujúce rokovanie zastupiteľstiev.
Spresňuje sa, že záznamom, ktorý sa zverejniť na webovom sídle samosprávy sa rozumie obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, vo vzťahu k obciam sa dopĺňa aj povinnosť zverejniť na úradnej tabuli zápisnicu a stanovujú sa lehoty, v ktorých sa ma zverejnenie záznamu a zápisnice uskutočniť.
Návrh sa predkladá v záujme zachovania čo najväčšej transparentnosti fungovania samospráv aj počas krízovej situácie a zabezpečenia práva verejnosti na včasné a úplné informácie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
3.V čl. I sa v § 30f vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označí ako odsek 3.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje vypustiť možnosť hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva na diaľku bez uskutočnenia rokovania. Navrhovanou novelou zákona sa stanovuje, že lehota pre zvolávanie zastupiteľstva najmenej raz za tri mesiace počas krízovej situácie neplynie. V prípade mimoriadnych okolnosti a naliehavej
potreby je aj počas krízovej situácie možné uskutočniť rokovanie zastupiteľstva štandardným spôsobom, ktorý predpokladá zákon o obecnom zriadení, a to pri dodržaní primeraných hygienických opatrení. V rovnakom režime funguje Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, krízové štáby a ďalšie orgány, ktorých chod je potrebný aj počas krízovej situácie.
Navrhovanou novelou sa navyše zavádza možnosť uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva na diaľku prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktorá je dostatočnou alternatívou bez potreby fyzického stretnutia poslancov. Hlasovanie per rollam bez predchádzajúceho verejného rokovania zastupiteľstva je neodôvodnenou odchýlkou od požiadavky transparentnosti fungovania samospráv a vytvára priestor pre manipulácie pri hlasovaní.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
4.Doterajší čl. II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Primátorovi alebo starostovi mestskej časti nič nebráni dodržať zákonné lehoty na zasadnutie mestskej alebo miestnej rady, keďže rokovací poriadok sa neschvaľuje zastupiteľstvom alebo samotnou radou, ale vydáva ho primátor alebo starosta mestskej časti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Doterajší čl. III sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Primátorovi alebo starostovi mestskej časti nič nebráni dodržať zákonné lehoty na zasadnutie mestskej alebo miestnej rady, keďže rokovací poriadok sa neschvaľuje zastupiteľstvom alebo samotnou radou, ale vydáva ho primátor alebo starosta mestskej časti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. IV § 80af sa slovo „Pozastavenie“ nahrádza slovami „Pri pozastavení prevádzkovania“ a slová „nemôže trvať kratšie ako jeden mesiac a dlhšie ako tri roky“ sa nahrádzajú slovami „sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov“.
Vládny návrh zákona predpokladá, že v krízovej situácii by minimálna doba pozastavenia živnosti nebola šesť mesiacov, ako je to ustanovené v § 57 ods. 6 živnostenského zákona, ale len jeden mesiac. Takáto úprava by živnostníkom s pozastavenou živnosťou umožnila obnoviť prevádzkovanie živnosti skôr, ako po šiestich mesiacoch, ale nie skôr ako po uplynutí jedného mesiaca od pozastavenia živnosti. V krízovom období sa však môže živnostník s pozastavenou živnosťou aj pred uplynutím jedného mesiaca dostať do situácie, v ktorej dôvod zrušiť pozastavenie živnosti a obnoviť svoju podnikateľskú aktivitu a nie je žiadny dôvod, aby v tom bol prostredníctvom zákona akokoľvek obmedzovaný.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. VII § 23b ods. 2 druhá a tretia veta znejú:
„Ustanovenia § 11 sa použijú primerane. Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samosprávny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje pri rokovaní obecného a krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vypustiť možnosť rokovania bez účasti verejnosti. Ak sa samospráva miesto rokovania zastupiteľstva štandardným spôsobom, ktoré je možné pri dodržaní primeraných hygienických opatrení uskutočniť aj počas krízovej situácie, rozhodne uskutočniť rokovanie zastupiteľstva na diaľku, mala by tak urobiť spôsobom, ktorý sa bude čo najmenej odchyľovať od štandardného spôsobu rokovania zastupiteľstva. Verejné rokovanie zastupiteľstva je jednou zo základných čŕt fungovania samosprávy a preto by táto podmienka mala byť dodržaná aj pri rokovaní zastupiteľstva na diaľku.
Pozmeňujúcim návrhom sa ďalej upresňuje, že na rokovanie zastupiteľstva sa primerane použijú ustanovenia zákona o obecnom zriadení, resp. zákona o vyšších územných celkoch upravujúce rokovanie zastupiteľstiev.
Spresňuje sa, že záznamom, ktorý sa zverejniť na webovom sídle samosprávy sa rozumie obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, vo vzťahu k obciam sa dopĺňa aj povinnosť zverejniť na úradnej tabuli zápisnicu a stanovujú sa lehoty, v ktorých sa ma zverejnenie záznamu a zápisnice uskutočniť.
Návrh sa predkladá v záujme zachovania čo najväčšej transparentnosti fungovania samospráv aj počas krízovej situácie a zabezpečenia práva verejnosti na včasné a úplné informácie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. XI § 72h ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas krízovej situácie môže v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.“.
Na účely prijatia nevyhnutných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenie tak, aby sa umožnilo obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí. Vzhľadom na to, že sa ustanovuje len možnosť pristúpiť k takémuto obmedzeniu, rozhodnutie bude závisieť od aktuálnej situácie
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.Za článok XI sa vkladá nový článok XII, ktorý znie:
„Čl. XII
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z, zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z. a zákona č. 395/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34f sa vkladá § 34g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) sa lehota na doručenie výročnej správy považuje za dodržanú, ak politická strana výročnú správu doručí do konca štvrtého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.
(2) Štátna komisia zverejní výročné správy strán na svojom webovom sídle a tieto uloží do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.
(3) Štátna komisia predloží informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do konca siedmeho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na prebiehajúci legislatívny proces, v rámci ktorého Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhlo opatrenia v oblastiach, ktoré v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 sa navrhuje primerane upraviť lehoty na predkladanie výročných správ politických strán, ukladanie výročných správ do registra účtovných závierok ako aj na predloženie informácie o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky. Keďže neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy je účtovná závierka politickej strany za rok 2019, je potrebné postupovať v súlade s predloženými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku účtovníctva.
Ak politická strana splní povinnosti vyplývajúce z §30 ods. 1 zákona do termínu ustanoveného v odseku 1, nebude sankcionovaná za správne delikty v zmysle § 31 ods. 8 tohto zákona.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. XIII § 35b sa za slová „Ministerstvo vnútra“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
Na účely prijatia nevyhnutných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenie tak, aby sa umožnilo obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie cestovných pasov aj zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí. K navrhovanému obmedzeniu prijímania žiadostí sa
pristúpi vo vzťahu k tým žiadateľom, ktorí majú dlhodobý pobyt v zahraničí a nevracajú sa na územie Slovenskej republiky, a to z dôvodu potreby prioritizácie žiadostí osôb, ktoré potrebujú pomoc zastupiteľských úradov na účely ich návratu na územie Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. XIV 2. bod § 143g ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Platnosť“ vkladajú slová “potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia,“, slovo „a“ sa nahrádza čiarkou, za slovo „oprávnenia,“ sa vkladajú slová „tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a dokladu vydaného k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom,“ a slová „uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie“ sa nahrádzajú slovami „uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie“.
Obdobne ako je to pri dokladoch súvisiacich s vodičským oprávnením (vodičský preukaz, doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti) a pri povinnostiach súvisiacich s evidenciou vozidiel, navrhuje sa aj pri potvrdení o výsledku lekárskej prehliadky a zvláštnych evidenčných číslach upraviť predĺženie ich platnosti, ak uplynie počas krízovej situácie. Ide o platnosti dokladov a tabuliek uvedených v § 127 ods. 7, 11, 12, 15, z nich sa to týka predovšetkým tzv. C-značiek, ktoré používajú poľnohospodári.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. XIV 2. bod § 143g sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Počas krízovej situácie neplatí pre držiteľa vodičského oprávnenia povinnosť podľa § 87 ods. 4 a pre držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru povinnosť podľa § 104 ods. 4. Ten, kto si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety
a) od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020 je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní krízovej situácie,
b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 je povinný si ju splniť do dvoch mesiacov po odvolaní krízovej situácie,
c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 je povinný si ju splniť do troch mesiacov po odvolaní krízovej situácie,
d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie je povinný si ju splniť do štyroch mesiacov po jej odvolaní.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Obdobne ako je tomu pri dokladoch o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ktorých platnosť sa primerane predlžuje, navrhuje sa oddialiť aj povinnosť pre vodičov, ktorí počas krízovej situácie dovŕšia vek 65 rokov a museli by sa podrobiť lekárskej prehliadke, ako aj povinnosť pre cudzincov zo štátov mimo Európsky hospodársky priestor, ktorí by si museli počas krízovej situácie vymeniť svoj pôvodný vodičský preukaz za vodičský preukaz Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. XIV 2. bod § 143g ods. 4 prvej vete sa slová „a tretej hlavy“ nahrádzajú slovami „hlavy a § 131“.
Namiesto všeobecného oddialenia povinností podľa šiestej časti tretej hlavy zákona o cestnej premávke sa navrhuje (v ostatných bodoch tohto pozmeňujúceho návrhu) upraviť konkrétnejšie predĺženie platností tabuliek s evidenčným číslom a dokladov k nim, keďže predmetná hlava zákona obsahuje aj povinnosti, ktoré nie je vhodné oddialiť (napr. povinnosť pripevniť tabuľku s evidenčným číslom na vozidle). Vzhľadom na to, sa navrhuje oddialiť aj povinnosť vrátiť niektoré tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom vrátane dokladov k nim.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. XV sa § 131i dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Podmienky uvedené v § 34 ods. 6 a 7 sa neuplatnia, ak štátny príslušník tretej krajiny preukazuje splnenie podmienok podľa § 34 ods. 6 alebo 7 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, ak štátny príslušník tretej krajiny predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.“
Pozmeňujúci návrh vychádza zo skutočnosti, že mimoriadne opatrenia v krízovej situácii na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 značne obmedzujú
podnikateľské aktivity podnikateľov, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Zahraniční podnikatelia s prechodným pobytom na tento účel majú na rozdiel od slovenských podnikateľov povinnosť navyše. Podľa zákona o pobyte cudzincov, aby si mohli pobyt na účel podnikania na Slovensku udržať, musia podľa § 34 ods.6 preukazovať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima (podnikatelia fyzické osoby) a podľa § 34 ods. 7 zisk po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima (podnikanie ako konatelia obchodných spoločností alebo družstva). Je však možné očakávať, že štátni príslušníci tretích krajín s udeleným prechodným pobytom na účel podnikania nebudú schopní splniť tieto podmienky, nie však z dôvodu ich zavinenia, ale z objektívneho dôvodu, ktorými vyššie uvedené opatrenia a nimi ovplyvnená hospodárska situácia celej krajiny.
V dôsledku očakávaného výpadku príjmov na strane podnikateľov možno tiež očakávať, že niektorí z nich budú mať nie vlastnou vinou problém preukázať splnenie povinnosti ustanovenej § 34 ods. 5. Návrh preto odpúšťa štátnym príslušníkom tretích krajín s udeleným prechodným pobytom na účel podnikania v § 34 ods. 5 stanovenú povinnosť preukázania neexistencie nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu a evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ak podajú žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania do 365 dní po skončení krízového stavu.
Návrh ustanovuje, že podmienka preukazovania zdaneného príjmu, resp. zisku po zdanení sa neuplatní ak pri obnovovaní prechodného pobytu na účel podnikania preukazuje cudzinec tieto skutočnosti za zdaňovacie obdobie, ktoré bolo dotknuté krízovou situáciou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. XVI § 19a ods. 1 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
Na účely prijatia nevyhnutných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenie tak, aby sa umožnilo obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie
občianskych preukazov aj zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí. K navrhovanému obmedzeniu prijímania žiadostí sa pristúpi vo vzťahu k tým žiadateľom, ktorí majú dlhodobý pobyt v zahraničí a nevracajú sa na územie Slovenskej republiky, a to z dôvodu potreby prioritizácie žiadostí osôb, ktoré potrebujú pomoc zastupiteľských úradov na účely ich návratu na územie Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
a)hlasovať spoločne o bodoch 1, 4, 5, 6, 7, 8 15 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
b)hlasovať spoločne o bodoch 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 6 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Zitu Pleštinskú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 2. apríla 2020