NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
46
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2020
o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré vo vecnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť zdravotníctva“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
§ 2
Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky
Osoba, ktorej z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom, sa zodpovednosti za nesplnenie týchto povinnosti zbaví, ak preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s výnimočným stavom,1) núdzovým stavom2) alebo mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa
1 § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2 Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“), nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom podľa osobitných predpisov. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.
§ 3
Rozhodovanie kolektívnych orgánov
Kolektívne orgány príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií, štátnych podnikov a neziskových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môžu v čase krízovej situácie používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Korešpondenčného hlasovania alebo hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musia zúčastniť všetci členovia kolektívneho orgánu právnickej osoby, inak je hlasovanie neplatné.
§ 4
Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov
(1)Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 a osobný ochranný prostriedok kategórie KN95 vyrábaný podľa normy GB/T 32610-2016 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“) inej osobe, než
a)poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b)zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)právnickej osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e)osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej
3) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.
4) Príloha I nariadenia (EÚ) 2016/425.
5) Príloha II bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425.
6) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
8) § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až d).
(2) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok v rozpore s odsekom 1.
(3) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 1000 eur do 10 000 eur za správny delikt uvedený v odseku 2.
(4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu 500 eur do 1000 eur za priestupok uvedený v odseku 2.
(5) Pokutu podľa toho zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie zákazu podľa odseku 1, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď bol zákaz porušený.
(6) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností a na čas trvania.
(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
Príloha
k zákonu č. ......./2020
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú
1.práca s nebezpečnými látkami,
2.práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3.práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4.práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5.práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6.vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7.práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8.likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9.práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10.práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11.nanášanie náterových látok,
12.ťažba, úprava a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
13.strojové brúsenie dreva,
14.zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15.práca v archívoch.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 350/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 662/2007 Z.z., zákona č. 489/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 345/2009 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 133/2010 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 160/2013 Z.z., zákona č. 220/2013 Z.z., zákona č. 365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 422/2015 Z.z., zákona č. 428/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 167/2016 Z.z., zákona č. 317/2016 Z.z., zákona č. 386/2016 Z.z., zákona č. 257/2017 Z.z., zákona č. 351/2017 Z.z., zákona č. 61/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 109/2018 Z.z., zákona č. 156/2018 Z.z., zákona č. 192/2018 Z.z., zákona 287/2018 Z.z., zákona č. 374/2018 Z.z., zákona č. 139/2019 Z.z., zákona č. 231/2019 Z.z. a zákona č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej vety a zároveň preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom,7aa) núdzovým stavom7ab) alebo mimoriadnou situáciou7ac) pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu.7e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac a 7e znejú:
7aa) Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
7ab) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
7ac) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
7e) § 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z. a zákona č. 475/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa táto veta: „počas výnimočného stavu,4aa) núdzového stavu4ab) alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
4aa) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4ab) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:
„(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15.
(37) V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza
a)dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20 vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.
(38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23b a 23c znejú:
„23b) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
23c) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 30 sa dopĺňajú odseky 10 až 13, ktoré znejú:
„(10) V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa odseku 1 písm. b) až o) a odsekov 2, 3, 6 a 9.
(11) Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej situácie.
(12) V čase krízovej situácie fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, nie je povinná zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa odseku 7 písm. a), c) až e).
(13) Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná plniť svoje povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej situácie.“.
4.§ 30a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí držiteľmi oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d, a poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie podľa § 30c
a)nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov podľa odseku 2 písm. a),
b)nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa odseku 2 písm. b),
c)vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou podľa odseku 2 písm. c) a so zameraním
na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v čase krízovej situácie najmä telefonicky alebo elektronickou formou; poradenstvo nemôžu vykonávať na pracoviskách zamestnávateľov.
(11) Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 vykonávajú zdravotný dohľad pre zamestnancov v rozsahu podľa § 30ad a § 30ab bezodkladne po skončení krízovej situácie.“.
5.§ 30e sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:
„(19) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonáva u zamestnanca podľa odseku 1 písm. a), u fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, podľa odseku 1 písm. b) a u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ak v odseku 20 nie je ustanovené inak.
(20) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa musí vykonať u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.
(21) V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza
a) posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca,
b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3cb.
(22) Čestné vyhlásenie podľa odseku 21 sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo potvrdením o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
6.§ 30g sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva.“.
7.§ 31a sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17) V čase krízovej situácie
a)špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie podľa odseku 2 neposudzujú zdravotný stav fyzickej osoby na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania a neuznávajú chorobu z povolania,
b)príslušné orgány verejného zdravotníctva neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4,
c)nezasadá regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa odseku 7 a celoslovenská komisia podľa odseku 9.
(18) Špecializované pracoviská uznávajú chorobu z povolania bezodkladne po skončení krízovej situácie.“.
8.§ 31c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania nevykonáva.“.
9.§ 41 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18) V čase krízovej situácie
a)odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 3 písm. c) sa vykoná dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program,
b)neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 15.
(19) Doklad podľa odseku 18 písm. b) je potrebné získať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
10.§ 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) V čase krízovej situácie fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť podľa odseku 4 oznamuje výkon každej takejto činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva najneskôr do 24 hodín po jej ukončení.“.
11. V § 56 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“.
12. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní uloží pokuta do 1000 eur; tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
13. V § 57 ods. 33 písm. a) sa za slová „pri ohrození verejného zdravia podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“.
14. Za prílohu č. 3c sa vkladajú prílohy č. 3ca a 3cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3ca
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Práca, ktorú bude vykonávať .........................................................................................
čestne vyhlasuje, že
1.bol/a dostatočne poučený/á o druhu a spôsobe práce, ktorú bude vykonávať (napríklad nočná práca, práca vo výškach, ručná manipulácia s bremenami a iné),
2.bol/a dostatočne informovaný/á o zdraviu škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia, ako aj o zdravotnom riziku, ktoré z práce vyplýva a jeho následkoch na zdravie (napríklad hluk pri práci, používanie vibrujúcich nástrojov pri práci, nebezpečné chemické faktory pri práci, lokálna svalová záťaž pri práci, pracovné polohy a iné),
3.je schopný/á túto prácu vykonávať,
4.nezatajil/a závažné ochorenia, pre ktoré by nemohol/nemohla túto prácu vykonávať,
5.je zdravotne spôsobilý/á na prácu, ktorú bude vykonávať,
6.bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
7.v čase krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia.
V ……………..……….., dňa …………………
……………………………..
podpis
Príloha č. 3cb
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………...............
Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ...........................................
čestne vyhlasuje, že
1.bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude vykonávať,
2.nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
3.je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
4.bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
5.v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil zo zahraničia.
Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude
a)dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku,
b)uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v rozsahu upravenom v osobitnom predpise, 3)
c)mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predložiť orgánu verejného zdravotníctva, prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim kontrolu podľa príslušných právnych predpisov.
3) Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej
spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 222/2018 Z. z.
V ……………..……….., dňa …………………
……………………………..
podpis.“.
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) prípravu, uchovávanie a výdaj dezinfekčných prostriedkov a antiseptík.".
2. V § 24 ods. 3 sa za slová "kozmetické výrobky," vkladajú slová "dezinfekčné prostriedky, antiseptiká,".
3. § 128 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8) Ministerstvo môže počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vydať rozhodnutie, ktorým v nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný čas
a) zakáže vývoz
1. humánneho lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo humánneho lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov,
2. zdravotníckej pomôcky,
3. diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo
4. dietetickej potraviny, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
b) obmedzí výdaj humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky, diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo dietetickej potraviny, ktorá je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
c) upraví predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín,
d) upraví výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín.
(9) Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 8 sa nevzťahuje správny poriadok. Výrok právoplatného rozhodnutia je záväzný pre každého.
(10) Proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva.
(11) Osoba, ktorá koná v rozpore s rozhodnutím vydaným podľa odseku 8 sa dopustí správneho deliktu a ministerstvo jej uloží pokutu vo výške od 500 do 25 000 eur.“.
Čl. V
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.§ 49 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Počas výnimočného stavu,34a) núdzového stavu34b) alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) sa nevydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:
„34a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
34b) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy.“.
3.§ 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu nevykonáva. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.