DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
3.Predmet návrhu zákona je – nie je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
- navrhovaný materiál nie je upravený v práve Európskej únie
b)v sekundárnom práve
- navrhovaný materiál nie je upravený v práve Európskej únie
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- navrhovaný materiál nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.