1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
48
Návrh
Zákon
z ..........................2020
o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 104g sa vkladá § 104h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104h
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Lehoty na uplatnenie si nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
2
(2)Lehoty na vykonanie úkonov podľa tohto zákona, ktorými prerokovanie 50 ods. 4) a miestne zisťovanie 101 ods. 1), neplynú v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Čl. II
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č.134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č.180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 305/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 80e ods. 2 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.
Čl. III
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15c sa vkladá § 15d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15d
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 fond do 31. augusta 2020 zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 3.
(2)Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa žiadosti o podporu podľa § 4d ods. 5 a § 9 ods. 3 prvej vety predkladajú do 15. decembra 2020.
3
Čl. IV
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 65f sa vkladá § 65g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65g
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, nazerania do spisov, nahliadnutia do dokumentácie podľa odseku 2, verejného prerokovania, prerokovania alebo konzultácie alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
(2)Ak ide o nahliadnutie do dokumentácie podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7, možno určiť lehotu na nahliadnutie do dokumentácie po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Čl. V
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 353/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 45b ods. 4 druhej vete sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.
Čl. VI
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 49a sa vkladá § 49b, ktorý vrátane nadpisu znie:
4
㤠49b
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)Vyhodnotenie povodňových škôd podľa § 19 ods. 6 sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity obci, v ktorej území povodňová škoda vznikla, a najneskôr do piatich pracovných dní po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“).
(2)Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. a) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do piatich pracovných dní po zrušení krízovej situácie.
(3)Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. b) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do desiatich pracovných dní po zrušení krízovej situácie.
(4)Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. c) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 20 pracovných dní po zrušení krízovej situácie.
(5)Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. d) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 20 pracovných dní po zrušení krízovej situácie.
(6)Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. e) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 25 pracovných dní po zrušení krízovej situácie.
(7)Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. f) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 30 pracovných dní po zrušení krízovej situácie.
(8) Nárok na peňažnú náhradu podľa § 44 ods. 5 sa uplatní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do piatich pracovných dní po zrušení krízovej situácie.“.
Čl. VII
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 350/2015 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z. a zákona č. 194/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32c
5
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Lehota podľa § 10 ods. 10 neplynie v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Čl. VIII
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 40f sa vkladá § 40g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40g
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do zrušenia krízovej situácie.
Čl. IX
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 135g sa vkladá § 135h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135h
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 5 overiť za účasti zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin sa odkladá odo dňa účinnosti tohto zákona do zrušenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
6
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“); to neplatí, ak ide o nezákonne umiestnený odpad, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.
(2) Ak bola zodpovednej osobe správnym orgánom určená lehota na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu podľa § 15 ods. 10, 11 alebo ods. 14, táto lehota neplynie odo dňa účinnosti tohto zákona až do zrušenia krízovej situácie.
(3)V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do zrušenia krízovej situácie.
Čl. X
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.V § 16 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“ a číslo „2022“ sa nahrádza číslom „2023“.
2.V čl. IV sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.
Čl. XI
Zákon č. 356/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. V sa za slová „okrem čl. I“ vkladajú slová „§ 28b v bode 74, ktorý nadobúda účinnosť 15. apríla 2020“ a slová „bodu 74“ sa nahrádzajú slovami „§ 28a v bode 74“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.