DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „návrh zákona“). Ide o novelizácie niektorých zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je prijatie mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.
Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch. Spravidla ide o doplnenie prechodných ustanovení, teda ustanovení dočasného charakteru. Dočasnosť je viazaná na zrušenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. Ide o opatrenia, ktoré sa budú aplikovať počas krízovej situácie, ktorou je mimoriadna situácia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov alebo v čase núdzového stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby pre občana. Možno očakávať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy, pretože sa fakticky predlžujú lehoty na splnenie vybraných povinností.
Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
B.Osobitná časť
K čl. I
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť, aby bolo fyzickým a právnickým osobám v súvislosti s uplatňovaním opatrení na obmedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 umožnené uplatniť si nárok na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Rovnako sa navrhovanou úpravou zabezpečuje, aby neplynula pre orgány ochrany prírody zákonná lehota na uskutočnenie miestneho zisťovania v súvislosti so škodami spôsobenými určenými živočíchmi, ako aj na prerokovanie pripomienok k zámeru na vyhlásenie chráneného územia tak, aby tieto bolo možné uskutočniť aj v neskoršom termíne.
K čl. II
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sa navrhuje, aby povolenia na odber podzemných vôd boli zosúladené s týmto zákonom do 31.12.2021.
K čl. III
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sa navrhuje posunúť termín zverejňovania špecifikácií na webovom sídle Environmentálneho fondu, a to do 31.08.2020, ako aj termín na predkladanie žiadostí žiadateľov o podporu na základe zverejnených špecifikácií, a to do 15.12.2020.
K čl. IV
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prierezovo upravuje účasť verejnosti na úkonoch vykonávaných v konaniach podľa tohto zákona, ako napr. verejné prerokovanie, prerokovanie, konzultácie, nahliadanie do spisov. Preto sa za účelom zamedzenia šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 pozastavuje plynutie lehôt v tých prípadoch, v ktorých zákon ustanovuje alebo dotknuté subjekty trvajú na vykonaní úkonu, s tým, že tieto úkony budú realizované po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
K čl. V
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sa navrhuje, aby záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečné správy s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov účinných od 1. júla 1988, boli ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021.
K čl. VI
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť, aby dotknuté subjekty vyhodnocovali povodňové škody a zasielali súhrnné správy o priebehu povodní po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a zároveň, aby bolo dotknutým subjektom umožnené uplatniť si nárok na peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
K čl. VII
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sa navrhuje pozastavenie plynutia lehôt, v ktorej je okresný úrad v sídle kraja povinný uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu.
K čl. VIII
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sa navrhuje pozastavenie plynutia lehôt v tých konaniach, v ktorých sa vyžaduje miestna ohliadka, ústne pojednávanie alebo nazeranie do spisov, pričom tieto úkony budú vykonané po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
K čl. IX
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom sa navrhuje pozastavenie plynutia lehôt v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu okrem prípadov ohrozenia života, zdravia ľudí alebo poškodenia životného prostredia. Taktiež sa navrhuje pozastavenie plynutia lehôt určených správnym orgánom povinnému subjektu na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Zároveň sa pozastavuje plynutie lehôt v tých konaniach, v ktorých sa vyžaduje miestna ohliadka, ústne pojednávanie alebo nazeranie do spisov, pričom tieto úkony budú vykonané po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
K čl. X
Navrhuje sa posun termínu v súvislosti s povinnosťou zavedenia zálohového systému za účelom zabezpečenia riadneho procesu výberu správcu, ktorý je časovo náročný.
K čl. XI
Zabezpečenie náležitej ochrany a zákonných náležitostí pre územia medzinárodného významu aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, na ktoré sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.
K čl. XII
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, čo je odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom spočívajúcim predovšetkým v snahe zamedziť verejným prerokovaniam, nahliadnutím do spisov a obmedziť obhliadky v čase pandémie vírusového ochorenia Covid-19 a vytvoriť tak predpoklady pre obmedzenie šírenia tejto nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Budaj, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky