ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
5. schôdza
Číslo: CRD-591/2020
8
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok