ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
5. schôdza
Číslo: CRD-587/2020
10
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 10
z 2. apríla 2020
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I § 30f ods. 2 druhá a tretia veta znejú:
„Ustanovenia § 12 sa použijú primerane. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce a do 5 dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice aj na úradnej tabuli obce.".
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje pri rokovaní obecného a krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vypustiť možnosť rokovania bez účasti verejnosti. Ak sa samospráva miesto rokovania zastupiteľstva štandardným spôsobom, ktoré je možné pri dodržaní primeraných hygienických opatrení uskutočniť aj počas krízovej situácie, rozhodne uskutočniť rokovanie zastupiteľstva na diaľku, mala by tak urobiť spôsobom, ktorý sa bude čo najmenej odchyľovať od štandardného spôsobu rokovania zastupiteľstva. Verejné rokovanie zastupiteľstva je jednou zo základných čŕt fungovania samosprávy a preto by táto podmienka mala byť dodržaná aj pri rokovaní zastupiteľstva na diaľku.
Pozmeňujúcim návrhom sa ďalej upresňuje, že na rokovanie zastupiteľstva sa primerane použijú ustanovenia zákona o obecnom zriadení, resp. zákona o vyšších územných celkoch upravujúce rokovanie zastupiteľstiev.
Spresňuje sa, že záznamom, ktorý sa zverejniť na webovom sídle samosprávy sa rozumie obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, vo vzťahu k obciam sa dopĺňa aj povinnosť zverejniť na úradnej tabuli zápisnicu a stanovujú sa lehoty, v ktorých sa ma zverejnenie záznamu a zápisnice uskutočniť.
Návrh sa predkladá v záujme zachovania čo najväčšej transparentnosti fungovania samospráv aj počas krízovej situácie a zabezpečenia práva verejnosti na včasné a úplné informácie.
2. V čl. I sa v § 30f vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označí ako odsek 3.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje vypustiť možnosť hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva na diaľku bez uskutočnenia rokovania. Navrhovanou novelou zákona sa stanovuje, že lehota pre zvolávanie zastupiteľstva najmenej raz za tri mesiace počas krízovej situácie neplynie. V prípade mimoriadnych okolnosti a naliehavej potreby je aj počas krízovej situácie možné uskutočniť rokovanie zastupiteľstva štandardným spôsobom, ktorý predpokladá zákon o obecnom zriadení, a to pri dodržaní primeraných hygienických opatrení. V rovnakom režime funguje Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, krízové štáby a ďalšie orgány, ktorých chod je potrebný aj počas krízovej situácie.
Navrhovanou novelou sa navyše zavádza možnosť uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva na diaľku prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktorá je dostatočnou alternatívou bez potreby fyzického stretnutia poslancov. Hlasovanie per rollam bez predchádzajúceho verejného rokovania zastupiteľstva je neodôvodnenou odchýlkou od požiadavky transparentnosti fungovania samospráv a vytvára priestor pre manipulácie pri hlasovaní.
3. Doterajší čl. II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Primátorovi alebo starostovi mestskej časti nič nebráni dodržať zákonné lehoty na zasadnutie mestskej alebo miestnej rady, keďže rokovací poriadok sa neschvaľuje zastupiteľstvom alebo samotnou radou, ale vydáva ho primátor alebo starosta mestskej časti.
4. Doterajší čl. III sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Primátorovi alebo starostovi mestskej časti nič nebráni dodržať zákonné lehoty na zasadnutie mestskej alebo miestnej rady, keďže rokovací poriadok sa neschvaľuje zastupiteľstvom alebo samotnou radou, ale vydáva ho primátor alebo starosta mestskej časti.
5. V čl. IV § 80af sa slovo „Pozastavenie“ nahrádza slovami „Pri pozastavení prevádzkovania“ a slová „nemôže trvať kratšie ako jeden mesiac a dlhšie ako tri roky“ sa nahrádzajú slovami „sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov“.
Vládny návrh zákona predpokladá, že v krízovej situácii by minimálna doba pozastavenia živnosti nebola šesť mesiacov, ako je to ustanovené v § 57 ods. 6 živnostenského zákona, ale len jeden mesiac. Takáto úprava by živnostníkom s pozastavenou živnosťou umožnila obnoviť prevádzkovanie živnosti skôr, ako po šiestich mesiacoch, ale nie skôr ako po uplynutí jedného mesiaca od pozastavenia živnosti. V krízovom období sa však môže živnostník s pozastavenou živnosťou aj pred uplynutím jedného mesiaca dostať do situácie, v ktorej dôvod zrušiť pozastavenie živnosti a obnoviť svoju podnikateľskú aktivitu a nie je žiadny dôvod, aby v tom bol prostredníctvom zákona akokoľvek obmedzovaný.
6. V čl. VII § 23b ods. 2 druhá a tretia veta znejú:
„Ustanovenia § 11 sa použijú primerane. Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samosprávny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje pri rokovaní obecného a krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie vypustiť možnosť rokovania bez účasti verejnosti. Ak sa samospráva miesto rokovania zastupiteľstva štandardným spôsobom, ktoré je možné pri dodržaní primeraných hygienických opatrení uskutočniť aj počas krízovej situácie, rozhodne uskutočniť rokovanie zastupiteľstva na diaľku, mala by tak urobiť spôsobom, ktorý sa bude čo najmenej odchyľovať od štandardného spôsobu rokovania zastupiteľstva. Verejné rokovanie zastupiteľstva je jednou zo základných čŕt fungovania samosprávy a preto by táto podmienka mala byť dodržaná aj pri rokovaní zastupiteľstva na diaľku.
Pozmeňujúcim návrhom sa ďalej upresňuje, že na rokovanie zastupiteľstva sa primerane použijú ustanovenia zákona o obecnom zriadení, resp. zákona o vyšších územných celkoch upravujúce rokovanie zastupiteľstiev.
Spresňuje sa, že záznamom, ktorý sa zverejniť na webovom sídle samosprávy sa rozumie obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, vo vzťahu k obciam sa dopĺňa aj povinnosť zverejniť na úradnej tabuli zápisnicu a stanovujú sa lehoty, v ktorých sa ma zverejnenie záznamu a zápisnice uskutočniť.
Návrh sa predkladá v záujme zachovania čo najväčšej transparentnosti fungovania samospráv aj počas krízovej situácie a zabezpečenia práva verejnosti na včasné a úplné informácie.
7. V čl. XV sa § 131i dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Podmienky uvedené v § 34 ods. 6 a 7 sa neuplatnia, ak štátny príslušník tretej krajiny preukazuje splnenie podmienok podľa § 34 ods. 6 alebo 7 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, ak štátny príslušník tretej krajiny predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že jeho podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.“
Pozmeňujúci návrh vychádza zo skutočnosti, že mimoriadne opatrenia v krízovej situácii na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 značne obmedzujú podnikateľské aktivity podnikateľov, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Zahraniční podnikatelia s prechodným pobytom na tento účel majú na rozdiel od slovenských podnikateľov povinnosť navyše. Podľa zákona o pobyte cudzincov, aby si mohli pobyt na účel podnikania na Slovensku udržať, musia podľa § 34 ods.6 preukazovať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima (podnikatelia fyzické osoby) a podľa § 34 ods. 7 zisk po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima (podnikanie ako konatelia obchodných spoločností alebo družstva). Je však možné očakávať, že štátni príslušníci tretích krajín s udeleným prechodným pobytom na účel podnikania nebudú schopní splniť tieto podmienky, nie však z dôvodu ich zavinenia, ale z objektívneho dôvodu, ktorými vyššie uvedené opatrenia a nimi ovplyvnená hospodárska situácia celej krajiny.
V dôsledku očakávaného výpadku príjmov na strane podnikateľov možno tiež očakávať, že niektorí z nich budú mať nie vlastnou vinou problém preukázať splnenie povinnosti ustanovenej § 34 ods. 5. Návrh preto odpúšťa štátnym príslušníkom tretích krajín s udeleným prechodným pobytom na účel podnikania v § 34 ods. 5 stanovenú povinnosť preukázania neexistencie nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu a evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a zdravotné
poistenie, ak podajú žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania do 365 dní po skončení krízového stavu.
Návrh ustanovuje, že podmienka preukazovania zdaneného príjmu, resp. zisku po zdanení sa neuplatní ak pri obnovovaní prechodného pobytu na účel podnikania preukazuje cudzinec tieto skutočnosti za zdaňovacie obdobie, ktoré bolo dotknuté krízovou situáciou.