NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________
43
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky, sa právne vzťahy súvisiace s právom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia zmenili natoľko, že je nevyhnutné zmierniť negatívne vplyvy karanténnych opatrení najmä čo sa týka zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb.
Účelom vládneho návrhu zákona je predchádzať značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu. Obmedzovaním podnikateľskej činnosti dochádza k zmenšeniu zastaveniu dosahovania príjmov u mnohých podnikateľských subjektov, čo môže ústiť do postupného znižovania počtu podnikateľských subjektov, a tým aj zamestnávateľov, resp. pracovných miest. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné vytvoriť pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby modifikované prostredie, ktoré im uľahčí prekonanie predmetnej krízovej situácie. V tomto kontexte vláda Slovenskej republiky prijala viacero opatrení, okrem iného aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činné osoby pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
Uvedené opatrenie je nevyhnutné zaviesť čo najskôr, vzhľadom na to, že negatívne dôsledky karanténnych opatrení sa v ekonomickej oblasti znásobujú z týždňa na týždeň. Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Bratislava 2. apríla 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Milan Krajniak, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky