1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
01. 04. 2020
2.Definovanie problému
Slovenská republika reaguje na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu priamo ovplyvnení zamestnávatelia a SZČO v určitých odvetviach, nakoľko z dôvodu zatvorenia podnikov a prevádzok majú nízke/žiadne tržby.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého vládneho návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.
V oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa navrhuje zavedenie možnosti odkladu povinnosti pre časť zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie (pri zamestnávateľoch iba poistné a preddavky na strane zamestnávateľa) za mesiac marec 2020, pričom ich bude možné zaplatiť v termíne do 31. júla 2020. Vláda SR bude môcť zároveň nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného. Rovnako sa návrhom umožňuje odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj (ďalej len „riziková práca“).
4.Dotknuté subjekty
Zamestnávatelia a SZČO.
5.Alternatívne riešenia
Vzhľadom na vážnosť situácie boli navrhované opatrenia zvažované ako prioritné a pri ich tvorbe sa neoperovalo so zásadne odlišnými alternatívnymi riešeniami, resp. ponechaním nulového variantu, nakoľko ten by mal signifikantný negatívny vplyv na dotknuté subjekty.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
2
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Na ročnej báze z hľadiska rozpočtu verejnej správy sa očakáva neutrálny vplyv, nakoľko poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie za marec 2020 majú byť zaplatené v termíne do 31. júla 2020. Konkrétny vplyv odkladu platenia poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie v jednotlivých mesiacoch roka 2020 bude súčasťou legislatívneho návrhu k príslušnému Nariadeniu vlády SR, ktoré bude definovať konkrétne podmienky.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívny vplyv možno očakávať z dôvodu, že bude časť zamestnávateľov a SZČO môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie (zamestnávatelia iba poistné a preddavky na strane zamestnávateľa) za marec 2020 s termínom jeho úhrady do 31. júla 2020. Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu budú mať tiež nárok na odklad povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom období.
Sociálne vplyvy
Očakáva sa pozitívny vplyv na časť SZČO, ktoré budú môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec 2020 s termínom jeho úhrady do 31. júla 2020.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
3