VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-584/20205. schôdza výboru
9
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 2. apríla 2020
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36a);
B.p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Janu Žitňanskú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Eduard Kočiš