NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-584/2020
36a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 42 z 1. apríla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj aVýboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 9 z 2. apríla 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 7 z 2. apríla 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 7 z 2. apríla 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 4 z 2. apríla 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 8 z 2. apríla 2020.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v § 250b sa vypúšťa odsek 3.
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia.
Vypustenie odseku 3 sa premietne do vnútorného odkazu v § 250b ods. 1.
Navrhuje sa vypustiť predmetné ustanovenie a upravovaná problematika bude riešená inými inštitútmi, ktoré sa upravia v rámci sociálneho dialógu.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.V čl. I sa § 250b dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie, v ktorých bola uložená pracovná povinnosť.“.
Doplnenie nového odseku sa premietne do vnútorného odkazu v § 250b ods. 1.
Úlohou subjektov hospodárskej mobilizácie najmä poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zabezpečiť činnosť tak, aby mohol byť tím nakazený COVID-19 na oddelení operatívne vystriedaný iným pracovným tímom a zdravotná starostlivosť či iné pracovné povinnosti boli zabezpečené bez prestávky. Z tohto dôvodu sa tento osobitný systém práce striedania tímov na pracovisku, ktorého cieľom je zabezpečenie funkčnosti jednotlivých oddelení subjektov hospodárskej mobilizácie v prípade nákazy jedného tímu a jeho nahradenie druhým tímom pracujúcim z domu v zálohe, nemôže považovať za prekážku v práci, ale sa im podľa vhodnosti nariaďuje práca z domu na čas ich zmeny.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. II § 293et ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podporné obdobie v nezamestnanosti podľa § 105 ods. 1, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Navrhuje sa, aby sa predĺženie podporného obdobia o jeden mesiac uplatnilo aj na poberateľov dávky v nezamestnanosti, ktorým podporné obdobie uplynulo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. II sa za § 293et vkladajú § 293eu a 293ev, ktoré znejú:
㤠293eu
4
(1) Počas krízovej situácie sa ustanovenia § 142 ods. 6 písm. c), § 146 ods. 2 a § 153 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou neuplatňujú.
(2) Na žiadosť príjemcu dávky sa počas krízovej situácie dávka poukazuje na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,67) ktorý príjemca dávky uviedol vo svojej žiadosti, ak s týmto spôsobom poukazovania dávky majiteľ účtu súhlasí; majiteľ účtu je povinný vrátiť splátky dôchodku, úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty poukázané na tento účet po dni smrti poberateľa dávky.
(3) Počas krízovej situácie sa na podanie v súvislosti s dávkami nemocenského poistenia, dávkou garančného poistenia a dávkou v nezamestnanosti urobené elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobené v súlade s dohodou podľa odseku 2, nevyžaduje písomné potvrdenie.
§ 293ev
(1) Nárok na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. b) aj fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená a ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac,
a)v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,
b)v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa osobitného predpisu,133)
c)od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu133), ak je mladšie ako šesť rokov,
d)v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
e)v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.
(2) Poistencovi, ktorému v čase krízovej situácie vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti podľa odseku 1 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a táto potreba trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na ošetrovné podľa tohto zákona aj za obdobie potreby osobnej a celodennej starostlivosti podľa odseku 1, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133 znie:
133) § 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 468/2011 Z. z.“.“.
V tejto súvislosti sa primerane upraví úvodná veta.
5
K § 293eu ods. 1
V záujme reflektovania na požiadavku aplikačnej praxe v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, keďže v tejto situácii je manipulácia s papierovými bankovkami a mincami z dôvodu zvýšenej možnosti šírenia vírusu COVID 19 mimoriadne nebezpečná aj pre zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne, sa v čase trvania tejto krízovej situácie navrhuje vylúčiť možnosť platenia poistného a povinných príspevkov na starobného dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné“) v hotovosti v pokladniciach pobočiek Sociálnej poisťovne. V súvislosti so šírením nebezpečného vírusu Sociálna poisťovňa taktiež pristúpila k obmedzeniu vstupu klientov do pobočiek Sociálnej poisťovne. Súčasne sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa v čase krízovej situácie v rámci povolenia splátok dlžných súm nezvyšovala dlžné sumy o úrok vo výške trojnásobku ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia splátok dlžných súm, resp. o ročnú úrokovú sadzbu 10 %.
Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje, aby v čase krízovej situácie mohla byť posudková činnosť vykonávaná aj bez prítomnosti poistenca.
K § 293eu ods. 2
Vzhľadom na to, že možno odôvodnene predpokladať, že počas krízovej situácie, najmä v dôsledku karanténnych opatrení vzniknú situácie, ktoré znemožnia Slovenskej pošte, a. s., vyplatiť dávku jej prijímateľovi v hotovosti, sa navrhuje preventívne opatrenie, ktorým možno uvedeným situáciám predísť. Navrhované opatrenie je určené najmä pre osamelých príjemcov dávky alebo pre príjemcov dávky, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje si založiť vlastný účet v banke. V záujme predchádzať neoprávnenej výplate dávky sa vyžaduje súhlas majiteľa účtu s poukazovaním dávky na účet, ktorého je majiteľom a ustanovuje sa jeho povinnosť vrátiť dávku poukázanú na účet, ktorého je majiteľom, po smrti prijímateľa dávky.
K § 293eu ods. 3
V čase trvania krízovej situácie sa najmä v súvislosti s potrebou obmedzenia osobného kontaktu na pobočkách Sociálnej poisťovne, prípadne pobočkách Slovenskej pošty, a.s. a v záujme urýchlenia výplaty krátkodobých dávok sociálneho poistenia
6
upúšťa od povinnosti potvrdiť elektronické podanie bez zaručeného elektronického podpisu listinným podaním do troch dní.
K § 293ev
Navrhuje sa, aby nárok na ošetrovné podľa §293er ods. 3 písm. b) vznikol aj nemocensky poisteným osobám, ktoré sa starajú o dieťa (vlastné, osvojené, alebo zverené), ktoré vzhľadom na krízovú situáciu nemohlo po skončení obdobia rodičovskej dovolenky poistenca/poberania rodičovského príspevku poistencom nastúpiť do predškolského zariadenia. Navrhuje sa, aby poistencovi, ktorý splnil uvedené podmienky nároku na ošetrovné pred účinnosťou zákona počas krízovej situácie, bolo ošetrovné priznané aj za toto obdobie. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že vzhľadom na uzavretie predškolských zariadení musia starostlivosť zabezpečovať nielen rodičia, ktorých deti takéto zariadenia v čase krízovej situácie navštevovali, ale aj rodičia, ktorých deti do týchto zariadení len mali počas krízovej situácie nastúpiť. Navrhovaná právna úprava negatívny vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne vo výške 8,8 miliónov eur.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Za čl. III sa vkladá čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 234/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 123au sa vkladá § 123av, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123av
7
Prechodné ustanovenie
počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa ustanovenie § 27 ods. 10 písm. c) neuplatňuje.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V záujme reflektovania na požiadavku aplikačnej praxe v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, počas ktorej je manipulácia s papierovými bankovkami a mincami z dôvodu zvýšenej možnosti šírenia vírusu COVID 19 mimoriadne nebezpečná aj pre zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne, sa v čase trvania tejto situácie navrhuje vylúčiť možnosť platenia povinných príspevkov v hotovosti v pokladniciach pobočiek Sociálnej poisťovne. Za najvhodnejší spôsob platenia povinných príspevkov, je možné v krízovej situácii považovať predovšetkým bezhotovostný prevod.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 5 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
8
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 9 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Janu Žitňanskú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 2. apríla 2020
Jana Žitňanská v.r
predsedníčka výboru