Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
4. schôdza výboru
Číslo: CRD - 591/2020 - VHZ
6
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 02. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) schváliť.
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Marek Antal
Maroš Kondrót
overovatelia výboru