Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
4. schôdza výboru
Číslo: CRD - 587/2020 - VHZ
5
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 02. apríla 2020
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) schváliť.
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Marek Antal
Maroš Kondrót
overovatelia výboru