Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
2. schôdza výboru
CRD - 587/2020
3
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 2. apríla 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Príloha k uzn.č. 3
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) druhé čítanie
___________________________________________________________________________
1.V čl. XI § 72h ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas krízovej situácie môže v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.“.
Na účely prijatia nevyhnutných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenie tak, aby sa umožnilo obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí. Vzhľadom na to, že sa ustanovuje len možnosť pristúpiť k takémuto obmedzeniu, rozhodnutie bude závisieť od aktuálnej situácie.
2.V čl. XIII § 35b sa za slová „Ministerstvo vnútra“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
Na účely prijatia nevyhnutných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenie tak, aby sa umožnilo obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie cestovných pasov aj zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí. K navrhovanému obmedzeniu prijímania žiadostí sa pristúpi vo vzťahu k tým žiadateľom, ktorí majú dlhodobý pobyt v zahraničí a nevracajú sa na územie Slovenskej republiky, a to z dôvodu potreby prioritizácie žiadostí osôb, ktoré potrebujú pomoc zastupiteľských úradov na účely ich návratu na územie Slovenskej republiky.
3.V čl. XVI § 19a ods. 1 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.
Na účely prijatia nevyhnutných opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenie tak, aby sa umožnilo obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskych preukazov aj zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí. K navrhovanému obmedzeniu prijímania žiadostí sa pristúpi vo vzťahu k tým žiadateľom, ktorí majú dlhodobý pobyt v zahraničí a nevracajú sa na územie Slovenskej republiky, a to z dôvodu potreby prioritizácie žiadostí osôb, ktoré potrebujú pomoc zastupiteľských úradov na účely ich návratu na územie Slovenskej republiky.