PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-584/2020
30
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. apríla 2020
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36), doručený 1. apríla 2020
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
B. u r č i ť
k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý navrhne lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore.
Boris K o l l á r v. r.