1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
________________________________________________________________
38
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ................. 2020
o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z. a zákona č. 413/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
2
Za § 30e sa vkladá § 30f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30f
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 11a ods. 3, § 12 ods. 1 prvej vete, § 14 ods. 4, § 18a ods. 2 prvej vete a ods. 4 neplynú.
(2)Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Ak to z technických dôvodov nie je možné, rokovanie podľa prvej vety možno uskutočniť aj bez účasti verejnosti. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej a druhej vety obec vyhotoví záznam, ktorý zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
(3)Obecné zastupiteľstvo môže počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov bez rokovania podľa odseku 2 alebo podľa § 12. Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať uznesenie iba
a)vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,
b)vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.
(4)Návrh uznesenia obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce a doručí poslancom najmenej tri dni pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. Spolu s návrhom uznesenia obec informuje poslancov o spôsobe podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Prijaté uznesenie obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
(5)Správu podľa § 20a ods. 5 za rok 2018 a rok 2019 predloží obec ministerstvu do 30. septembra 2020.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 31d sa vkladá § 31e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
3
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty ustanovené v § 13 ods. 3 a § 18 ods. 3 neplynú.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 27c sa vkladá § 27d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27d
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty ustanovené v § 12 ods. 3 a § 16 ods. 4 neplynú.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č.
4
112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z. a zákona č. 6/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 80ae sa vkladá § 80af, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80af
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Pozastavenie živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nemôže trvať kratšie ako jeden mesiac a dlhšie ako tri roky.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
222/1996 Z. z.
, zákona č.
117/1998 Z. z.
, zákona č.
252/2001 Z. z.
, zákona č.
416/2001 Z. z.
, zákona č.
261/2002 Z. z.
, zákona č.
515/2003 Z. z.
, zákona č.
479/2005 Z. z.
, zákona č.
568/2005 Z. z.
, zákona č.
335/2007 Z. z.
, zákona č.
445/2008 Z. z.
, zákona č.
514/2008 Z. z.
, zákona č.
172/2011 Z. z.
, zákona č.
395/2011 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
128/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 32 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:„ a v blokovom konaní do 1000 eur“.
2. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Priestupok podľa odseku 1 písm. a) prejednáva v blokovom konaní aj orgán Policajného zboru a obecná polícia.“.
5
Čl. VI
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 81 ods. 1 písm. d) prvom a druhom bode sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.
2.Za § 287j sa vkladá § 287k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287k
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Policajtovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 z dôvodu nariadenej karantény, nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat po dobu jej trvania.“.
Čl. VII
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty ustanovené v § 11 ods. 3 prvej vete, ods. 4 poslednej vete, § 15 ods. 4, § 19a ods. 2 prvej vete a ods. 4 neplynú.
6
(2)Rokovanie zastupiteľstva podľa § 11 možno počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Ak to z technických dôvodov nie je možné, rokovanie podľa prvej vety možno uskutočniť aj bez účasti verejnosti. Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej a druhej vety samosprávny kraj vyhotoví záznam, ktorý zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“.
Čl. VIII
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 77b sa vkladá § 77c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(2)Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.
(4)Osoby podľa § 30 ods. 2 bez absolvovanej odbornej prípravy a overenia znalostí podľa § 40 ods. 2 môžu vykonávať činnosti podľa § 36 ods. 2 do 31. decembra 2020.“.
Čl. IX
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 466/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
7
1.V § 96 ods. 2 prvej vete sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.
2.Za § 209i sa vkladá § 209j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠209j
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Príslušníkovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) z dôvodu nariadenej karantény, nadriadený poskytne platené služobné voľno po dobu jej trvania.
(2)Príslušníkovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, ak detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, a to najdlhšie do dňa ich opätovného otvorenia, alebo ak dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej karantény, alebo ak osoba, ktorá sa inak o takéto dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej karantény alebo do dňa ukončenia ochorenia.
(3)Príslušníkovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, manžela alebo manželku, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.
(4)Služobné voľno podľa odsekov 2 a 3 sa príslušníkovi neposkytne, ak sa za starostlivosť o člena rodiny uvedeného v odsekoch 2 a 3 vypláca ošetrovné podľa osobitného predpisu alebo poskytuje služobné voľno alebo pracovné voľno inej osobe, ktorá sa o takého člena rodiny v tomto čase a z tohto dôvodu stará; splnenie podmienky nároku na služobné voľno príslušník preukáže čestným vyhlásením.
(5)Príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na služobné voľno z dôvodu podľa odseku 2 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tento nárok zanikol počas krízovej situácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a potreba starostlivosti o dieťa trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na platené služobné voľno podľa tohto zákona aj za obdobie potreby starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na služobné voľno pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. X
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z. a zákona č. 274/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý znie:
„16c
8
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Lehoty podľa § 11a ods. 7 a § 12 ods. 7 neplynú počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.“.
Čl. XI
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 300/2014 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 376/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72h
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A.
(2)Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie
a)od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020 sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
b)od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c)od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d)od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa predlžuje do uplynutia piatich mesiacov od jej odvolania.
(3) Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie sa predlžuje o dva mesiace.
(4) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak lehota podľa § 24 ods. 1 uplynula pred vyhlásením krízovej situácie. Ustanovenia odsekov 2 a 3 neplatia, ak ide o platnosť zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je cudzinec, a ktorému uplynul čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky.
(5) Platnosť zbrojného sprievodného listu, nákupného povolenia a európskeho zbrojného pasu , ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje o čas trvania krízovej situácie.
9
(6) Do lehoty podľa § 17 ods. 5 pri dokladoch uvedených v § 17 ods. 2 písm. b) f) a ods. 3 a 4 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
(7) Ak od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania uplynie 10 rokov od vydania dokladu o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo na účely podľa § 28 ods. 1 písm. d) a f), považuje sa tento doklad do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie za doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
(8) Počas krízovej situácie lehota na vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A neplynie.
(9) Lehoty podľa § 20 ods. 7, § 21 ods. 8, § 28 ods. 1 písm. o), § 35 ods. 1 písm. j) a n), § 38 ods. 1, § 46 ods. 8 a § 58 ods. 6 počas krízovej situácie neplynú.“.
Čl. XII
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 98b sa vkladá § 98c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠98c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, udelenie akreditácie, prihlásenie na skúšku, vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie preukazu.
(2)Platnosť preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)Do lehoty pri dokladoch uvedených v § 22 ods. 2 písm. b), § 22a ods. 2 písm. b), § 29 ods. 2 až 5, § 46a a § 73 ods. 2 a 3 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
(4)Počas krízovej situácie lehota na vydanie preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditácie alebo na určenie termínu a miesta konania kvalifikačnej skúšky neplynie.
10
(5)Lehoty podľa § 10 ods. 2, § 15 ods. 2, § 19 ods. 6 a 10, § 27 ods. 2 a 4, § 33 ods. 1 písm. c) a ods. 4, § 33a ods. 3, § 46, § 66 ods. 1 a 4, § 69 ods. 2, § 77 ods. 1 písm. c) a ods. 4, § 82 ods. 5 písm. c) počas krízovej situácie neplynú.
(6)Lehoty podľa § 19 ods. 9 druhej vety, § 29 ods. 2 5, § 45 ods. 1 druhej vety a ods. 2 druhej vety, § 46a ods. 1 druhej vety a ods. 2 druhej vety a § 48 ods. 5, ktoré uplynuli alebo uplynú od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od jej odvolania, sa predlžujú do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(7)Splnenie povinností podľa § 46a ods. 1 prvej vety a ods. 2 prvej vety počas krízovej situácie sa vyžaduje najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie; uchádzač o zamestnanie sa do uplynutia tejto doby považuje za zdravotne spôsobilého.
(8)Namiesto podmienky podľa § 48 ods. 1 písm. f) na účely § 3 písm. a) a b) počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.
(9)Počas krízovej situácie môže akreditovaná osoba vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35b
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie cestovných pasov.“.
Čl. XIV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 119a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán
11
Policajného zboru vyradí vozidlo dočasne z evidencie a žiadateľovi automatizovane oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.“.
2.Za § 143f sa vkladá § 143g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov a žiadostí súvisiacich s evidenciou vozidiel.
(2)Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu vrátane jeho platnosti pre skupinu vodičského oprávnenia, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie
a)od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020 sa predlžuje do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b)od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c)od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d)od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.
(3)Lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti alebo osobitnou skúškou, lehoty určené v rozhodnutiach podľa § 91 a lehota podľa § 91 ods. 4 tretej vety počas krízovej situácie neplynú.
(4)Počas krízovej situácie neplatia pre vlastníka vozidla, držiteľa vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinnosti podľa šiestej časti druhej a tretej hlavy. Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety
a)od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní krízovej situácie,
b)od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, je povinný si ju splniť do dvoch mesiacov po odvolaní krízovej situácie,
c)od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, je povinný si ju splniť do troch mesiacov po odvolaní krízovej situácie,
d)od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, je povinný si ju splniť do štyroch mesiacov po jej odvolaní.
(5)Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla nie je povinný odovzdať vydané osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel počas krízovej situácie. Ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie, opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla je oslobodené od správneho poplatku.“.
12
Čl. XV
Zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 70/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 131h sa vkladá § 131i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131i
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(2)Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(3)Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa počas krízovej situácie zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade.
(4)Policajný útvar môže prijať k žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu doklady podľa § 32 ods. 2, § 34 ods. 3, § 45 ods. 3, § 47 ods. 3, § 53 ods. 3 alebo § 59 ods. 3 staršie ako 90 dní, ak v čase krízovej situácie, pre ktorú nemohol štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu, neboli staršie ako 90 dní a do podania žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.
(5)Lehota podľa § 36 ods. 3 a § 41 ods. 3 sa predlžuje o obdobie trvania krízovej situácie.
(6)Lehoty podľa § 32 ods. 9 a 10, § 38 ods. 8 a 9, § 45 ods. 4, § 47 ods. 5, § 70 ods. 9, § 71 ods. 8, § 111 ods. 1 písm. g), i), n), p), q) a t), § 111 ods. 3, 4 a ods. 7, § 112 ods. 1 písm. c), e), k), a l) a § 112 ods. 2 písm. a), d), f), l), a m) neplynú do odvolania krízovej situácie.
(7)Povinnosti podľa § 61a ods. 4, § 62 ods. 3 a §83 ods. 1 neplatia do odvolania krízovej situácie.
(8)Do lehôt podľa § 35 písm. a) a § 49 písm. a) sa nezapočítava obdobie trvania krízovej situácie.
(9)Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení sa odkladá počas trvania krízovej situácie. Tento odklad nie je dôvodom na prepustenie zo zaistenia podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého bodu.
13
(10)Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty podľa tohto zákona ako podľa odseku 6, ak uplynula počas trvania krízovej situácie.“.
Čl. XVI
Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydávanie občianskych preukazov.
(2)Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie
a)od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sa predlžuje do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b)od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c)od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d)od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.
(3)Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti podľa odseku 2 sa neuplatňuje lehota podľa § 7 ods. 2.
(4)Počas krízovej situácie je doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel oslobodené od správneho poplatku.“.
Čl. XVII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.