1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál, ktorého účelom je na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 a vyhlásenia núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) upraviť niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva vnútra tak, aby sa pri ich aplikácii v čo najväčšej miere znížilo riziko ohrozenia verejného zdravia a zároveň, aby boli čo najmenej dotknuté práva občanov pri obmedzenom režime niektorých orgánov verejnej moci.
Návrh zákona je súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva vnútra. V týchto zákonoch sa navrhuje v oblasti územnej samosprávy umožniť počas krízovej situácie alternatívne spôsoby rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja a prerušiť plynutie niektorých lehôt, v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti, predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti ministerstva vnútra, konkrétne občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných preukazov, preukazov a licencií na úseku bezpečnostných služieb, osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku požiarnej ochrany, odložiť plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel a tiež odložiť plynutie niektorých lehôt súvisiacich s výkonom štátnej správy v pôsobnosti ministerstva vnútra. Upravuje sa tiež poskytovanie plateného služobného voľna z dôvodu karantény príslušníkov ozbrojených zložiek patriacich do pôsobnosti zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a karanténnych opatrení pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby patriacich do pôsobnosti zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Navrhovaným zákonom sa ďalej upravuje zákon o pobyte cudzincov tak, aby cudzinci, ktorí nemôžu z dôvodu krízovej situácie vycestovať a uplynie im pobyt na území Slovenskej republiky, boli chránení pred dôsledkami, ktoré by inak ich neoprávnený pobyt vyvolal. Navrhuje sa tiež zvýšiť pokutu v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur a umožňuje sa, aby niektoré z týchto priestupkov mohli v blokovom konaní ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície. Konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na informatizáciu, na služby pre občana, na životné prostredie a manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Vplyvy na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
nie
Termín začiatku a ukončenia PPK
nie
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
nie
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2020
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo vzťahu k zákonom:
1.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2.č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
3.č. 401/1990 Zb. o meste Košice
4.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
5.č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
6.č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
7.č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
8.č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
9.č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
10.č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
11.č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12.č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
13.č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14.č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16.č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
V súvislosti s ochorením COVID-19 je potrebné upraviť niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva vnútra tak, aby sa pri ich aplikácii v čo najväčšej miere znížilo riziko ohrozenia verejného zdravia a
3
zároveň, aby boli čo najmenej dotknuté práva občanov pri obmedzenom režime niektorých orgánov verejnej moci.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
1. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - obce
2. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave – hl. mesto SR Bratislava
3. č. 401/1990 Zb. o meste Košice - Košice
4. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) - podnikatelia
5. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva – fyzické osoby, orgány PZ, mestská polícia
6. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície - príslušníci ozbrojených zložiek
7. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov(zákon o samosprávnych krajoch) samosprávne kraje
8. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi - fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi, právnické osoby, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku, orgány Hasičského a záchranného zboru
9. č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore - príslušníci Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby
10. č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe - osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon horskej vodcovskej činnosti, na výkon horskej sprievodcovskej činnosti a na výkon záchrannej činnosti
11. č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadatelia o vydanie zbrojných preukazov, držitelia zbrojných preukazov, orgány PZ
12. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) žiadatelia, držitelia preukazu, licencie alebo akreditácie, orgány PZ
13. č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadatelia o vydanie cestovných dokladov
14. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, orgány PZ, ministerstvo vnútra
15. č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - cudzinci, orgány PZ
16. č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov držitelia občianskeho preukazu, žiadatelia o vydanie občianskeho preukazu, orgány PZ
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
nie
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
4
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Klaudia Gregušová, odbor bezpečnostnej legislatívy KMV SR,
klaudia.gregusova@minv.sk
,
tel. č. 02/509 44320
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Podľa bodu 2.5, Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa jednotná metodika neuplatňuje na návrh zákona, ktorý má byť predmetom skráteného legislatívneho konania.
5
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Subjekty podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
1. Fyzická osoba (podnikateľ) s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi bude môcť vykonávať podnikateľskú činnosť aj po skončení osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
2. Právnické osoby, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku návrhom sa zabezpečí kontinuita činnosti a tým zabezpečenie akcieschopnosti hasičských jednotiek, aj keď jej zamestnanci nebudú môcť absolvovať odbornú prípravu.
Subjekty podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov:
1.Fyzická osoba (podnikateľ) s odbornou spôsobilosťou na výkon horskej vodcovskej činnosti alebo na výkon horskej sprievodcovskej činnosti návrhom nedôjde k strate odbornej spôsobilosti v dôsledku krízovej situácie.
2.Právnická osoba, ktorá zamestnáva osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti – zamestnanci neprídu o odbornú spôsobilosť v dôsledku krízovej situácie.
Subjekty podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
Podnikateľom sa počas trvania krízovej situácie skracuje minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo 6 na 1 mesiac, pričom v období prerušenia živnosti podnikateľ nie je zaťažený odvodovými povinnosťami.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a núdzový stav vyhlásené vládou Slovenskej republiky konzultácie neprebehli.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
nie
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
nie
6
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
nie
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
nie
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
nie
7
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrhmi noviel zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov sa zabezpečí zachovanie služobného príjmu počas celej doby krízovej situácie v súvislosti s poskytovaním služobného voľna. Služobné voľno sa poskytne počas celej doby krízovej situácie. V prípade celodennej osobnej starostlivosti o dieťa sa zvyšuje vek dieťaťa z 10 na 11 rokov.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
1.Príslušníci ozbrojených zložiek.
2.Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Horskej záchrannej služby.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Návrh nemá negatívny vplyv.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
---
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
---
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
8
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
9
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené
10
a rozsah vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
11
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ právneho predpisu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Názov právneho predpisu: Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
Čl. I zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
K § 30f
Cieľom právnej úpravy je reakcia na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
Okamihom vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne núdzového stavu alebo výnimočného stavu do ich odvolania sa prerušujú lehoty, ktorých plynutie je v súčasnej krízovej situácii vzhľadom na potrebu ochrany verejného zdravia účelné pozastaviť. Ide o lehotu na uskutočnenie miestneho referenda na základe petície doručenej obyvateľmi obce, minimálnu lehotu na uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a lehoty súvisiace s vyhlásením a uskutočnením voľby hlavného kontrolóra.
Prerušenie týchto lehôt nebude znamenať ohrozenie výkonu samosprávy, ani verejného záujmu.
S ohľadom na potrebu operatívneho zabezpečenia výkonu územnej samosprávy sa umožňuje uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie prístupnej verejnosti, prípadne iným vhodným spôsobom prostredníctvom komunikačnej technológie, ktorá zachytáva zvukový alebo obrazový záznam. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostupnosti a nemožnosti realizácie vhodného technického riešenia, je možné uskutočniť toto rokovanie aj bez účasti verejnosti. V oboch prípadoch obec vyhotoví z rokovania zastupiteľstva záznam a tento zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Zároveň sa umožňuje v krízovej situácii uskutočniť hlasovanie obecného zastupiteľstva aj bez konania jeho zasadnutia a rokovania. Hlasovať možno korešpondenčnou formou bez zvolania zasadnutia obecného zastupiteľstva (tzv. „per rollam“), a to v listinnej podobe alebo elektronicky. Tento inštitút hlasovania možno uskutočniť iba vo výnimočných prípadoch, a to vo veciach, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou opatrení a úkonov na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré neznesú odklad, a ktorých neuskutočnenie by mohlo mať pre obec za následok vznik škody.
V prípadoch korešpondenčného hlasovania je obec povinná zabezpečiť zverejnenie navrhovaného uznesenia na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle a zároveň jeho doručenie poslancom obecného zastupiteľstva na oboznámenie najneskôr tri dni pred
12
uskutočnením tohto hlasovania. Na prijatie uznesenia korešpondenčnou formou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Vzhľadom na aktuálne vzniknutú neočakávanú situáciu sa v tomto kalendárnom roku posúva termín na predloženie správy o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu za predchádzajúce dva roky na 30. september 2020.
Čl. II zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
K § 31e
Cieľom právnej úpravy je reakcia na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
Okamihom vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne núdzového stavu alebo výnimočného stavu do ich odvolania sa prerušujú lehoty, ktorých plynutie je v súčasnej krízovej situácii vzhľadom na potrebu ochrany verejného zdravia účelné pozastaviť. Ide o minimálne lehoty na uskutočnenie zasadnutí mestskej a miestnej rady.
Prerušenie týchto lehôt nebude znamenať ohrozenie výkonu samosprávy, ani verejného záujmu.
Čl. III zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
K § 27d
Cieľom právnej úpravy je reakcia na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
Okamihom vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne núdzového stavu alebo výnimočného stavu do ich odvolania sa prerušujú lehoty, ktorých plynutie je v súčasnej krízovej situácii vzhľadom na potrebu ochrany verejného zdravia účelné pozastaviť. Ide o minimálne lehoty na uskutočnenie zasadnutí mestskej a miestnej rady.
Prerušenie týchto lehôt nebude znamenať ohrozenie výkonu samosprávy, ani verejného záujmu.
Čl. IV zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
K § 80af
Cieľom právnej úpravy je reakcia na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. Počas trvania krízovej situácie do jej odvolania sa skracuje minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šiestich na jeden mesiac.
Čl. V zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
K § 32 ods. 2 a 3
Navrhuje sa zvýšiť pokutu v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur a umožňuje sa, aby niektoré z týchto priestupkov mohli v blokovom konaní ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície. Konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
Čl. VI zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ
K § 287k
Do zákona č. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov sa dopĺňajú prechodné ustanovenia v súvislosti s trvaním krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.
13
Navrhuje sa poskytovať služobné voľno s nárokom na služobný plat policajtovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodu nariadenej karantény.
Zároveň sa zvyšuje vek dieťaťa pre účely poskytovania služobného voľna v čase krízovej situácie do dovŕšenia jedenásteho roku veku, čím sa vek dieťaťa zosúlaďuje so všeobecnou úpravou zákona č. 461/2003 Z. z.
Čl. VII zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
K § 23b
Cieľom právnej úpravy je reakcia na krízovú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.
Okamihom vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne núdzového stavu alebo výnimočného stavu do ich odvolania sa prerušujú lehoty, ktorých plynutie je v súčasnej krízovej situácii vzhľadom na potrebu ochrany verejného zdravia účelné pozastaviť. Ide o minimálnu lehotu na uskutočnenie zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja, lehotu na uskutočnenie referenda na základe petície doručenej obyvateľmi samosprávneho kraja a lehoty súvisiace s vyhlásením a uskutočnením voľby hlavného kontrolóra.
Prerušenie týchto lehôt nebude znamenať ohrozenie výkonu samosprávy, ani verejného záujmu.
S ohľadom na potrebu operatívneho zabezpečenia výkonu územnej samosprávy sa umožňuje uskutočniť rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja prostredníctvom videokonferencie prístupnej verejnosti, prípadne iným vhodným spôsobom prostredníctvom komunikačnej technológie, ktorá zachytáva zvukový alebo obrazový záznam. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nedostupnosti a nemožnosti realizácie vhodného technického riešenia, je možné uskutočniť toto rokovanie aj bez účasti verejnosti. V oboch prípadoch samosprávny kraj vyhotoví z rokovania zastupiteľstva záznam a tento zverejní na svojom webovom sídle.
Čl. VIII zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
K § 77c ods. 1, 2 a 3
Navrhuje sa, aby osobám s odbornou spôsobilosťou na úseku požiarnej ochrany (preventivár požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany), ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nezanikla odborná spôsobilosť, a to do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Obdobie krízovej situácie sa nebude započítavať do obdobia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a taktiež do overovacieho procesu na úseku ochrany pred požiarmi.
K § 77c ods. 3
Navrhované ustanovenie umožní zamestnancom a členom hasičských jednotiek počas krízovej situácie vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a záchranné práce aj bez absolvovania odbornej prípravy a následného overenia znalostí až do 31. decembra 2020.
Čl. IX zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
K § 209j
Do zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov sa dopĺňajú prechodné ustanovenia počas trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.
Počas krízovej situácie sa príslušníkovi poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do opätovného otvorenia predškolských a školských zariadení, resp. do dňa ukončenia nariadenej karantény dieťaťa alebo osoby, ktorá sa inak o takého dieťa stará. Zároveň sa zvyšuje vek dieťaťa pre účely poskytovania
14
uvedeného plateného služobného voľna v čase krízovej situácie do dovŕšenia jedenásteho roku veku.
V tejto súvislosti sa dopĺňa aj poskytovanie plateného služobného voľna na účel osobnej a celodennej starostlivosti o člena rodiny z dôvodu uzavretia zariadenia sociálnych služieb.
Navrhuje sa tiež poskytovať platené služobné voľno príslušníkovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodu nariadenej karantény.
Súčasne sa vylučuje súbeh poskytovania služobného alebo pracovného voľna, resp. vyplácania ošetrovného inej oprávnenej osobe z toho istého dôvodu v tom istom prípade.
Čl. X zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
K § 16c
Navrhuje sa, aby počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 neplynuli lehoty na vykonanie osobitnej odbornej prípravy v prípade horskej vodcovskej činnosti a horskej sprievodcovskej činnosti, ani lehoty na účasť na školení pre výkon záchrannej činnosti.
Čl. XI zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
K § 72h
Vzhľadom na situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 sa návrhom zákona umožňuje ministerstvu vnútra pristúpiť k obmedzeniu podávania žiadostí o vydanie niektorých dokladov a povolení. Uvedeným ustanovením sa len umožňuje pristúpiť k takýmto obmedzeniam, avšak rozhodnutie bude závisieť od aktuálnej situácie.
V odseku 2 sa pri uplynutí platnosti zbrojného preukazu počas krízovej situácie navrhuje postupne predĺžiť jeho platnosť v závislosti od okamihu, kedy jeho platnosť zanikla. Jeho platnosť sa tak postupne predĺži do uplynutia 2 5 mesiacov od odvolania krízovej situácie. Toto ustanovenie sa však týka len prípadu, keď platnosť zbrojného preukazu zanikne uplynutím doby jeho platnosti.
Keďže sa na žiadosť o vydanie zbrojného preukazu vzťahuje ustanovenie § 24 ods. 1 (žiadosť sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu), je potrebné upraviť aj dobu platnosti zbrojných preukazov, ktorým platnosť uplynie po odvolaní krízovej situácie. Napríklad v prípade uplynutia platnosti zbrojného preukazu 15 dní po odvolaní krízovej situácie by jeho držiteľ nebol schopný pri žiadosti o nový zbrojný preukaz dodržať lehotu podľa § 24 ods. 1.
Odsek 4 ustanovuje výnimku z odsekov 2 a 3.
Podľa prvej vety sa predlžovanie platnosti zbrojného preukazu nebude vzťahovať na tých držiteľov, ktorým 30-dňová lehota (podľa § 24 ods. 1) uplynula ešte pred vyhlásením krízového stavu. Podľa druhej vety sa platnosť zbrojného preukazu nebude predlžovať ani cudzincovi, ktorému uplynie pobyt na území SR (§ 23).
Návrhom sa predlžuje platnosť vybraných povolení o dobu trvania krízovej situácie. Vzhľadom k tomu, že niektoré doklady nemôžu byť v čase podania staršie ako 3 mesiace, v odseku 6 sa z dôvodu prijatých opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19 navrhuje, aby sa do tohto času nezapočítaval čas trvania krízovej situácie. Do doby platnosti týchto dokladov sa tak nebude počítať obdobie trvania krízovej situácie. Týka sa to žiadateľov o zbrojný preukaz, ktorí uvedené doklady získali pred vyhlásením krízovej situácie, avšak nestihli do jej vyhlásenia podať žiadosť o vydanie zbrojného preukazu. Ide napríklad o žiadateľa, ktorý nadobudol psychologický posudok o psychickej spôsobilosti jeden mesiac pred vyhlásením krízovej situácie a do jej vyhlásenia nepodal žiadosť o vydanie zbrojného preukazu. Keďže sa počítanie času počas trvania krízovej situácie prerušuje, tento doklad bude môcť žiadateľ predložiť so žiadosťou o zbrojný preukaz ešte 2 mesiace po odvolaní krízovej situácie.
V odseku 7 sa z dôvodu obmedzených možností absolvovať psychologické vyšetrenia počas krízovej situácie navrhuje predĺžiť platnosť dokladov o psychickej spôsobilosti, ktorá zanikla od jej vyhlásenia do uplynutia 2 mesiacov od jej dovolania. Platnosť týchto dokladov sa
15
predĺži o 2 mesiace, počas ktorých bude musieť nadobudnúť doklad o psychickej spôsobilosti. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na držiteľa samočinnej zbrane a samonabíjacej palnej zbrane, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu nebudú lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo povolení počas krízovej situácie plynúť.
Navrhuje sa, aby niektoré lehoty (napr. vo vzťahu k podrobeniu sa lekárskemu vyšetreniu alebo povinnostiam držiteľov zbrojných preukazov) neplynuli. Ide o povinnosti, ktorých plnenie nie je nevyhnutné v ustanovených lehotách. Prerušenie týchto lehôt je v prospech držiteľov zbrojných preukazov a licencií.
Čl. XII zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
K § 98c
Vzhľadom na situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 sa návrhom zákona umožňuje ministerstvu vnútra pristúpiť k obmedzeniu podávania žiadostí o vydanie niektorých dokladov a povolení. Uvedeným ustanovením sa len umožňuje pristúpiť k takýmto obmedzeniam, avšak rozhodnutie bude závisieť od aktuálnej situácie.
V odseku 2 sa pri uplynutí platnosti preukazu, licencie alebo akreditácie počas krízovej situácie navrhuje predĺžiť ich platnosť do uplynutia 2 mesiacov od odvolania krízovej situácie. Toto ustanovenie sa však týka len prípadu, keď platnosť zanikne uplynutím doby ich platnosti.
Vzhľadom k tomu, že niektoré doklady nemôžu byť v čase podania staršie ako 3 mesiace sa v odseku 6 z dôvodu prijatých opatrení týkajúcich sa ochorenia COVID-19 navrhuje, aby sa do tohto času nezapočítaval čas trvania krízovej situácie.
Do doby platnosti týchto dokladov sa tak nebude počítať obdobie trvania krízovej situácie. Týka sa to žiadateľov, ktorí uvedené doklady získali pred vyhlásením krízovej situácie, avšak nestihli do jej vyhlásenia podať žiadosť. Ide napríklad o žiadateľa, ktorý nadobudol lekársky posudok jeden mesiac pred vyhlásením krízovej situácie a do jej vyhlásenia nepodal žiadosť. Keďže sa počítanie času počas trvania krízovej situácie prerušuje, tento doklad bude môcť žiadateľ predložiť ešte 2 mesiace po odvolaní krízovej situácie.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu nebudú lehoty na vydávanie príslušných dokladov alebo potvrdení počas krízovej situácie plynúť.
Navrhuje sa, aby niektoré lehoty (napr. vo vzťahu k podrobeniu sa lekárskemu vyšetreniu alebo povinnostiam držiteľov preukazov) neplynuli. Ide o povinnosti, ktorých plnenie v ustanovených lehotách nie je nevyhnutné, prípadne je náročné ich v súčasnej situácii splniť. Prerušenie týchto lehôt je v prospech osôb, ktorým sú tieto povinnosti uložené.
Predlžujú sa lehoty, ktoré plynuli počas krízovej situácie.
Z dôvodu náročnosti zabezpečenia lekárskeho posudku preukazujúceho jeho zdravotnú spôsobilosť v súčasnej situácii sa umožňuje, aby ho uchádzač o zamestnanie mohol predložiť až do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
Vzhľadom na to, že sa skúšky odbornej spôsobilosti (po ich úspešnom absolvovaní sa vydáva preukaz odbornej spôsobilosti) v súčasnosti nevykonávajú, postačí na výkon určitých činností osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.
Umožňuje sa vykonávanie odbornej prípravy prostredníctvom elektronických prostriedkov.
K čl. XIII (zákon o cestovných dokladoch)
Navrhuje sa, aby počas krízovej situácie mohlo ministerstvo vnútra prijímať nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, a to okrem iného aj obmedzením prijímania žiadostí o vydanie cestovného pasu, napr. iba na prijímanie žiadostí na urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch, resp. desiatich pracovných dní.
16
Čl. XIV zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
K bodu 1 (§ 119a ods. 10)
Obdobne ako je tomu pri trvalom vyradení vozidla z evidencie navrhuje sa možnosť požiadať aj o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby. Toto opatrenie (ktoré je koncipované ako trvalé) v spojení s navrhovanou špecifickou úpravou v § 143g ods. 4 (viazanou iba dočasne na súčasné obdobie pandémie) umožní podnikateľom, ale aj bežným občanom, dočasne vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré kvôli momentálnej situácii nemôžu používať, a to bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu.
K bodu 2 (§ 143g)
V odseku 1 sa z dôvodu obmedzených možností absolvovať lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia počas krízovej situácie navrhuje predĺžiť platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov, a to do obdobia po odvolaní krízovej situácie (postupne, podľa toho, kedy im uplynula platnosť). Toto opatrenie sa bude vzťahovať predovšetkým na vodičov nákladnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny C), hromadnej osobnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny D), vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov-kuriérov, ktorí musia mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti nie starší ako 5 rokov (ak majú viac ako 65 rokov nie starší ako 2 roky), resp. ktorým sa vodičský preukaz na skupiny C a D vydáva s platnosťou na 5 rokov.
V odseku 2 sa navrhuje, aby počas krízovej situácie neplynuli lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti, čo lehoty uvedené v § 80 ods. 2 zákona a vo vyhláške č. 9/2009 Z. z. (lehota 6 mesiacov od ukončenia vodičského kurzu pre autoškolu na podanie prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti, lehota 30 dní od doručenia prihlášky pre orgán Policajného zboru na určenie termínu skúšky, lehota 5 pracovných dní pre orgán Policajného zboru na oznámenie termínu skúšky autoškole, lehota 6 mesiacov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia na celkové vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti vrátane opakovaných skúšok).
V odseku 3 sa navrhuje, aby počas krízovej situácie neplatili pre vlastníkov/držiteľov vozidla povinnosti v oblasti evidovania vozidiel (prihlásiť vozidlo do evidencie, oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, oznámiť iné zmeny v evidencii vozidiel ako zmenu farby, zápis ťažného zariadenia a pod.). V nadväznosti na to sa (obdobne ako je tomu pri vodičskom preukaze) postupne predlžujú lehoty na splnenie týchto povinností na obdobie po odvolaní krízovej situácie.
V odseku 4 sa umožňuje ponechať si osvedčenie o evidencii, ak bola podaná žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby počas krízovej situácie. Následné opätovné zaradenie vozidla do evidencie po odvolaní krízovej situácie (ale pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia) bude oslobodené od správneho poplatku (5 eur).
Čl. V zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
K §131i
Navrhované ustanovenia riešia situáciu počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“).
Všetky prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť končí počas krízovej situácie, alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie. Zároveň každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky bude oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie.
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa v čase krízovej situácie, zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, si bude môcť podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.
17
Ďalej sa navrhuje, aby sa časová platnosť dokladov predkladaných v konaní o udelení pobytu alebo v konaní o obnovení pobytu posudzovala tak, že ak si pre krízovú situáciu nemohol štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu, postačuje, aby podmienku toho, že nie staršie ako 90 dní spĺňali v čase nariadených opatrení súvisiacich s ohrozením verejného zdravia. To znamená, že ak si žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu príde štátny príslušník tretej krajiny podať po skončení nariadených opatrení, tak v tomto prípade bude môcť policajný útvar akceptovať predkladané doklady aj v prípade ak budú v tom čase staršie ako 90 dní, za