VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: ÚV-6989/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
38
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona
o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 31. marec 2020