Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Navrhovaná právna úprava sa môže dotknúť podnikateľských subjektov, ktoré pristúpia k aplikácií nových ustanovení Zákonníka práce v súvislosti s úpravou pracovnoprávnych vzťahov so svojimi zamestnancami počas obdobia trvania mimoriadnej situácie, núdzového resp. výnimočného stavu.
Podnikateľské prostredie pozitívne ovplyvní navrhovaný odklad plnenia povinností, spočívanie a zachovanie lehôt na splnenie taxatívne vymenovaných povinností v prechodných ustanoveniach zákona o BOZP v čase krízovej situácie a bezprostredne po nej, t. j. v čase jedného mesiaca po jej odvolaní.
Uvedenou úpravou sa tak zabezpečí, že zamestnávatelia nebudú postihovaní za neslnenie povinností, a držitelia platných preukazov, osvedčení a dokladov podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP nebudú znášať negatívny následok v podobe straty ich platnosti, keď tejto situácii nemohli objektívne zabrániť.
Takýto pozitívny vplyv nie je možné kvantifikovať, nakoľko nie dostupné žiadne štatistiky, ktoré by zaznamenávali okamih, kedy zamestnávateľom a držiteľom dokladov uplynú lehoty na plnenie povinností, resp. vykonanie určitých úkonov, tzn. nedá sa určiť, akému počtu zamestnávateľov a držiteľov dokladov pripadne koniec lehoty na čas krízovej situácie, resp. čas jedného mesiaca po jej odvolaní. Na základe uvedeného nie je možné určiť koľkých zamestnávateľov/držiteľov dokladov sa návrh dotkne a zachráni ich tak od nežiadúceho postihu, resp. straty platnosti dokladu.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predmetná úprava sa pozitívne dotkne podnikateľských subjektov, ktoré v súčasnosti nemajú so zástupcami zamestnancov dohodnuté poskytovanie náhrady mzdy za prekážku v práci na strane zamestnávateľa v nižšej sume ako je 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Predmetným opatrením sa zníži výška poskytovanej náhrady mzdy zamestnancov zo 100% priemernej mzdy na 80 % priemernej mzdy. Využívanie predmetného nástroja v praxi nie je možné v súčasnosti odhadnúť. Navrhované opatrenia taktiež zlepšujú postavenie zamestnávateľov v oblasti rozvrhovania práce (napr. pružnejšie určovanie dovoleniek zamestnancov a rozvrhov práce, dodatočné určenie práce za vopred čerpané pracovné voľno). Tieto opatrenia nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.
2
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Priemerné náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
*
*
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
*
*
*momentálne nie je možné identifikovať dotknutých zamestnávateľov
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nedochádza k vplyvu na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nedochádza k vplyvu na inovácie.