VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: ÚV- 6977/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
36
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava marec 2020