NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
35
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky, sa právne vzťahy súvisiace s právom sociálneho zabezpečenia zmenili natoľko, že prostredníctvom doterajšej úpravy v príslušných právnych predpisoch v tejto oblasti nie je možné efektívne zabezpečiť primeranú úroveň sociálneho zabezpečenia dotknutých subjektov. Zároveň je nevyhnutné posilniť nástroje pracovnoprávnych vzťahov a služieb zamestnanosti, ktoré umožnia zmierniť negatívne vplyvy preventívnych a karanténnych opatrení, najmä čo sa týka zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb.
Účelom vládneho návrhu zákona je preto v záujme ochrany základných práv a slobôd, a to najmä práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu, práva na prácu a práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky zaviesť nástroje na odstránenie následkov vyhlásenej krízovej situácie. K týmto opatreniam patrí úprava podmienok poskytovania dávky v nezamestnanosti predĺžením podporného obdobia v nezamestnanosti poistencom, ktorí si v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokážu nájsť prácu. Rovnako je potrebné v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb počas tohto mimoriadneho stavu vytvoriť právny rámec pre flexibilnú úpravu výšky a podmienok poskytovania, vyplácania, čerpania, vrátenia a zúčtovania finančného príspevku poskytovaného obciam, poskytovateľom zriadeným alebo založeným obcami a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v zariadeniach podmienených odkázanosťou.
Ďalšími opatreniami sa sleduje cieľ predchádzať značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu. Obmedzením činnosti výrobných prevádzok, poskytovania väčšiny služieb a podobne sa zásadne narušila ekonomická činnosť subjektov v Slovenskej republike. Obmedzovaním podnikateľskej činnosti dochádza k zmenšeniu zastaveniu dosahovania príjmov u mnohých podnikateľských subjektov. Z uvedených dôvodov je potrebné dočasne modifikovať právne nástroje v rámci pracovnoprávnych vzťahov, ktoré umožnia efektívne reagovať na meniacu sa situáciu tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere predišlo škodám na strane zamestnávateľov a zároveň čo v najmenšom rozsahu zasiahlo do práv zamestnancov.
Uvedené opatrenia je nevyhnutné zaviesť čo najskôr, vzhľadom na to, že negatívne dôsledky karanténnych opatrení sa v ekonomickej oblasti znásobujú z týždňa na týždeň. Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Bratislava 31. marca 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Milan Krajniak, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky