1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Názov smernice:
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru
Smernica EÚ
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 53
Poskytnutie oslobodenia od dane podlieha rozhodnutiu Komisie
konajúcej na základe požiadavky príslušného členského štátu
alebo štátov v súlade s núdzovými postupmi vyžadujúcimi
konzultáciu s inými členskými štátmi. V prípade potreby sa
v rozhodnutí stanoví rozsah platnosti a podmienky takéhoto
oslobodenia od dane.
Počas rozhodovania Komisie môžu členské štáty postihnuté
pohromou povoliť zrušenie ktorejkoľvek dovoznej DPH splatnej na tovar dovezený na účely uvedené v článku 51 za podmienky, že dovážajúca organizácia sa zaviaže, že túto daň zaplatí, ak sa oslobodenie od dane nepovolí.
D
Návrh zákona
§ 14
Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy
(1) Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu12) a od dane z pridanej hodnoty je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2) Ako charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu12) a od dane z pridanej hodnoty ministerstvo vnútra schváli osobu, ktorá, o to požiada a ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom ministerstvom vnútra
a) poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
b) podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre
Ú
2
Čl. 96
Smernica 83/181/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými
v prílohe II časti A sa zrušuje bez toho, aby tým boli
dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu
tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené
v prílohe II časti B.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na
túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v
prílohe III.
Návrh zákona
§ 34
príloha
jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
c) vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.
(3) Na schválenie osoby podľa odseku 2 sa nepoužije správny poriadok.
(4) V období podľa osobitného predpisu13) použije colný úrad postup podľa osobitného predpisu.13) Postup podľa prvej vety sa vzťahuje aj na daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru.
2) Čl. 61 ods. 1 a čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).
3) Čl. 76 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1186/2009.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (kodifikované znenie) (Ú.v. L 292, 10.11.2009).
LEGENDA:
V stĺpci (1):
V stĺpci (3):
V stĺpci (5):
V stĺpci (7):
3
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)