NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
39
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Vláda Slovenskej republiky dňom 12. 03. 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Šírenie korona vírusu je v súčasnosti Svetovou zdravotníckou organizáciou považované za kontrolovateľnú pandémiu, ak štáty prijmú dostatočne razantné a prísne opatrenia s cieľom spomaliť a zvrátiť priebeh šírenia vírusu medzi obyvateľstvom.
Nakoľko šírenie tohto vírusu spôsobuje priame negatívne dopady na európsku aj domácu ekonomiku, je nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie týchto dopadov pre fyzické osoby - nepodnikateľov, podnikateľov i zamestnancov.
Cieľom opatrení je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia korona vírusu so zachovaním stability a minimalizácie paniky.
Vzhľadom na uvedené je potrebné urýchlene prijať zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 tak, aby sa vytvorili legislatívne podmienky, ktoré zabezpečia pomoc a podporu jednotlivým skupinám obyvateľstva v tejto náročnej situácii.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
V Bratislave dňa 31. marca 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky