VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-7033/2020
39
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Bratislava, marec 2020