ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
3. schôdza
Číslo: CRD-474/2020
5
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. marca 2020
k vládnemu návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 25. marca 2020 do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 5
z 25. marca 2020
__________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I § 3 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia. Takto vyhotovený zvukový záznam nahrádza povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia podľa predpisov o konaní pred súdmi.“.
Navrhované doplnenie návrhu zákona zabezpečuje to, aby aj v prípade vylúčenia verejnosti z nového dôvodu zavádzaného v § 3 bolo zabezpečený prístup verejnosti k informáciám o súdnych pojednávaniach ako v civilných, tak aj v trestných veciach tým, že súd bude povinný vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania a tento sprístupniť komukoľvek ihneď po skončení pojednávania. Takto vyhotovený zvukový záznam nahrádza povinnosť vyhotovovať zvukový záznam podľa procesných kódexov; podľa platnej úpravy sa zaznamenáva pojednávanie len v časti vykonávania dokazovania. Predložený návrh vyžaduje však zaznamenania celého pojednávania, hlavného pojednávania, či verejného zasadnutia.
2. V čl. I § 7 znie:
㤠7
Dražobník, súdny exekútor a správca v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti
tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“.
Podľa § 92 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii je zorganizovanie dražby len jedným zo spôsobov speňažovania majetku dlžníka (správcom konkurznej podstaty. Uvedený zákon však pozná aj iné spôsoby speňažovania majetku dlžníka podľa § 92 ods. 1 písm. b) a § 92 ods. 1 písm. d) a tieto spôsoby by bolo tiež potrebné do návrhu zákona doplniť, aby sa jeho ustanovenia neobchádzali. Podobne, podľa § 134 Exekučného poriadku možno vykonávať exekúciu predajom nehnuteľnosti, pričom dražba je neskoršie štádium procesu exekúcie predajom nehnuteľnosti. Keď je celá vec v štádiu dražby, tak je neskoro pre povinného. Povinný totiž nestihne využiť svoje právo na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý odkladný účinok. Tým, že súdy idú v obmedzenom režime, nestihnú sa obrátiť na advokáta a pod. Preto je vhodné zahrnúť aj tento spôsob nakladania s majetkom dlžníka do ustanovení návrhu zákona.
3. V čl. II sa vkladá nový bod 1., ktorý znie:
„1. V § 4b ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom nasledujúcim po dni doručenia“.“.
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná zmena zavádza rovnaký mechanizmus vzdania sa funkcie ako u členov, tak aj u predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, a teda ak sa predseda vzdá funkcie predsedu, tak mu zanikne funkcia deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie.
4. V čl. II bod 3. sa doterajší text § 33 označuje ako odsek 1 a dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 4b ods. 2 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, funkcia predsedu súdnej rady, ktorý sa vzdal funkcie predsedu súdnej rady, zanikne deň nasledujúci po dni účinnosti tohto zákona.“.“.
Navrhuje sa aj v prípade predsedu súdnej rady zaviesť rovnaké prechodné ustanovenie ako v prípade členov súdnej rady, u ktorých plynie lehota dvoch mesiacov po vzdaní sa ich funkcie. A teda, ak sa predseda súdnej rady vzdá funkcie pred účinnosťou tohto a ku dňu účinnosti bude plynúť dvojmesačná lehota, tak funkcia predsedu mu zanikne deň nasledujúci po dni účinnosti zákona.
5. Čl. IV znie:
„Čl. IV
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z, zákona č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2019 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákon č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 94/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 sa dopĺňa takto:
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:
„(18) Údaje, ktoré predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) a d) spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju podnik v čase mimoriadnej situácie46d) alebo núdzového stavu46e) v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie46g) alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,
a) spracúva v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia,
b) spracúva na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky46f) v záujme ochrany života a zdravia,
c) spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany života a zdravia.
(19) Údaje spracúvané podľa odseku 18 podnik poskytuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikáciu účastníka, alebo užívateľa alebo spôsob určenia identifikácie účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov vzťahuje.
(20) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže údaje spracúvané podľa odseku 18 zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46d až 46g znejú:
46d) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
46e) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46f) § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
46g)§ 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Navrhovanou úpravou sa precizuje návrh predkladateľa nasledovne: Vypúšťa sa získavanie prevádzkových údajov definovaných v § 57 ods. 1 predmetného zákona. Zároveň sa však, s prihliadnutím na definíciu lokalizačných údajov v § 57 ods. 2, ktorú niektorí operátori interpretujú pomerne úzko a poskytujú len údaje o geografickej polohe koncového zariadenia užívateľa bez časovej stopy, ktorá je potrebná na modelovanie časovej mapy pohybu užívateľa, § 63 odsek 18 precizuje a dopĺňa o poskytnutie informácie o čase vzniku lokalizačného údaju ako skutočnosti, ktorá
nahradí potrebu získavania prevádzkových údajov. V nasledovných písmenách sa precizuje účel využitia týchto údajov napríklad o zasielanie špecifických textových správ užívateľom a v neposlednom rade sa precizuje spôsob vyžiadania si predmetných údajov od prevádzkovateľov telekomunikačných sietí Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a to na základe písomnej odôvodnenej žiadosti.