Príloha č. 7
1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Nie.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Nie.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
-
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
-
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
-
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
-
Nepriamy vplyv (popíšte)
-
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
-
Zvýšenie priamych finančných nákladov
-
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Možnosť požiadania o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podania žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
Príloha č. 7
2
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
-
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
-
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Možnosť požiadania o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podania žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Občania, ktorí majú záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nie je možné kvantifikovať.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
-
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Nie.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Nie.