1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
338 534 194
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
338 534 194
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
z toho:
-vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
338 534 194
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony navrhuje zavedenie predĺženia obdobia vyplácania dávky ošetrovné na celú dobu zabezpečovania starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia predškolského alebo školského zariadenia, ak ide o dieťa do 11 rokov veku alebo do 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (tzv. pandemické ošetrovné) a vznik nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v prípadoch karanténneho opatrenia, nariadenej izolácie v súvislosti s pandémiou Covid-19.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Vyplatenie týchto nárokov si nevyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nemá vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
3
Tabuľka č. 3
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
A) Zavedenie pandemického ošetrovného
Kvantifikácia vychádza z predpokladu, že v roku 2020 bude ošetrovné vyplatené 200 tis. poberateľom s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura. Ošetrovné bude poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, t. j. nie iba za 10 kalendárnych dní. Zvýšené výdavky na základe uvedených predpokladov sa očakávajú na úrovni cca 319,2 mil. eur v roku 2020.
B) Vyplatenie nemocenského od 1. dňa karantény z dôvodu Covid-19
Kvantifikácia vychádza z predpokladu, že z tohto titulu bude v roku 2020 vyplatených 100 tis. nemocenských. Nad rámec súčasného právneho stavu budú dotknutým osobám zo Sociálnej poisťovne vyplatené nemocenské po dobu 10 kalendárnych dní. Priemerný vymeriavací základ dotknutých osôb sa predpokladá na úrovni priemernej mzdy z roka 2019, t. j. 1 092 eura, nakoľko sa pri nemocenských dávkach v zásade vychádza z príjmov z predchádzajúceho roka. Zvýšené výdavky na základe uvedených predpokladov sa očakávajú na úrovni cca 19,4 mil. eur v roku 2020.
Celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne z dôvodu zavedenia pandemického ošetrovného a vyplatenia nemocenského pri Covid-19 karanténe na úrovni cca 338,5 mil. eur v roku 2020.
Tabuľka č. 4A
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
338 534 194
0
0
0
Bežné transfery (640)
338 534 194
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
338 534 194
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
Poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
4
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky Sociálnej poisťovne celkom
338 534 194
0
0
0
Celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia pandemického ošetrovného a vyplatenia nemocenského pri Covid-19 karanténe na úrovni cca 338,5 mil. eur v roku 2020.
Tabuľka č. 4B
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky rozpočet verejnej správy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
338 534 194
0
0
0
Bežné transfery (640)
338 534 194
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
338 534 194
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
338 534 194
0
0
0
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0