1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
24. 3. 2020
2.Definovanie problému
Slovenská republika reaguje na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu priamo ovplyvnení zamestnanci, zamestnávatelia, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), čo môže mať potenciálne negatívny vplyv na zamestnanosť, nakoľko zamestnávatelia a SZČO nútení prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť. Tým im nie je naďalej umožnené nadobúdať zisk zodpovedajúci výške ziskov v čase pred vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Zároveň im vznikajú náklady na úhradu náhrady mzdy zamestnancom, ktorým v dôsledku tejto situácie nemôžu prideľovať prácu.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.
V oblasti sociálneho poistenia sa navrhuje zaviesť predĺženie obdobia vyplácania dávky ošetrovné na celú dobu zabezpečovania starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia predškolského alebo školského zariadenia, ak ide o dieťa do 11 rokov veku alebo do 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (tzv. pandemické ošetrovné). Zároveň vznikne nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v prípadoch karanténneho opatrenia, nariadenej izolácie v súvislosti s pandémiou Covid-19.
S cieľom podpory odstránenia dôsledkov na zamestnanosť a trh práce sa navrhuje medzi aktívne opatrenia na trhu práce zaradiť aj projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné kompenzovať zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.
Zároveň sa v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou navrhuje odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti.
2
Taktiež sa navrhuje umožniť občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
4.Dotknuté subjekty
Osoby starajúce sa o deti, osoby umiestnené do karantény z dôvodu Covid-19 a zamestnávatelia, zamestnanci a SZČO
5.Alternatívne riešenia
Vzhľadom na vážnosť situácie je predmetný typ kompenzácie zvažovaný prioritne a nezvažujú sa zásadne odlišné alternatívne riešenia, resp. ponechanie nulového variantu, nakoľko ten by mal signifikantný negatívny vplyv na dotknuté subjekty a potenciálne tiež na zamestnanosť.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny
z dôvodu, že sa predpokladajú vyššie výdavky na vyplatenie pandemického ošetrovného a nemocenského v prípade karantény.
Oprávneným obdobím pre realizáciu projektov na podporu udržania zamestnanosti sa rozumie mimoriadna situácia podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav alebo
3
výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový stav vyhlásená vládou SR.
Kvantifikáciu ročných vplyvov v súvislosti s opatreniami na podporu udržania zamestnanosti resp. na podporu SZČO nie je možné exaktne vyjadriť, nakoľko bude závisieť od vývoja pandémie a zodpovedajúcej vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Pri predpoklade mesačného trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa mesačné výdavky na realizáciu projektov na podporu udržania zamestnanosti môžu pohybovať v rozmedzí 254,3 299,4 mil. eur. Finančný vplyv je podmienený využívaním iných inštitútov na zmiernenie nepriaznivej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19.
V prípade pretrvávania núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie je predpoklad navyšovania okruhu dotknutých subjektov z dôvodu poklesu výkonnosti ekonomiky. Rozpočtový vplyv bude hradený predovšetkým zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.
Vplyvy na podnikateľské prostredie vplyv na podnikateľské prostredie budú pozitívne, nakoľko
nebudú musieť platiť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pri karanténnom opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19.
Takisto očakávame pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie v súvislosti s kompenzáciou vo forme podpory udržania zamestnanosti v období vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a podporou SZČO v období vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
Sociálne vplyvy pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností z dôvodu zabezpečenia
príjmu počas starostlivosti o deti pri pandémii a v zásade vyšší príjem pri karanténnom opatrení z dôvodu pandémie.
Pozitívne sociálne vplyvy na hospodárenie domácností očakávame aj v prípade zamestnancov, pri ktorých bol využitý inštitút na podporu udržania pracovných miest resp. inštitúty kompenzujúce príjmy SZČO.
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana - pozitívne vplyvy možno očakávať aj z dôvodu
uľahčenia administrácie a to, umožnením požiadania o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podania žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2020 a aktuálne štatistické údaje z nemocenského poistenia.
Dáta spol. Trexima, Sociálnej poisťovne a vlastné prepočty Inštitútu sociálnej politiky; štatistiky, štvrťročného výkazu o cene práce (ISCP)
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK