PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-474/2020
14
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2020
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29), doručený 24. marca 2020
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
B. u r č i ť
k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý navrhne lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore.
Boris K o l l á r v. r.