Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 24. marca 2020
Číslo: CRD-472/2020
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom
v utorok 24. marca 2020 o 15.00 hodine.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
N á v r h p r o g r a m u
1.Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 28)
Návrh vlády odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky podá poverený člen výboru.
2.Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 30)
Návrh vlády odôvodní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport podá poverený člen výboru.
Body 3 a 4 sa prerokujú po schválení skráteného legislatívneho konania.
3.Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
4.Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
* * *
V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrhy zákonov pod tlačami 29 a 31 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 3. schôdzi NR SR.
* * *
Boris K o l l á r v. r.