NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
28
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“).
Cieľom návrhu zákona je prijatie (i) niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a (ii) niektorých mimoriadnych opatrení v justícii.
V prvom prípade sa právna úprava zameriava na:
-obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch,
-obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní,
-obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,
-predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu,
-umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva,
-dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby,
-obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti,
-zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov.
V druhom prípade, t.j. v prípade mimoriadnych opatrení v justícii, sa právna úprava zameriava na sfunkčnenie Súdnej rady Slovenskej republiky najmä s ohľadom na aktuálne vzdanie sa funkcie piatich jej členov a na zabezpečenie riadneho fungovania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z hľadiska jeho riadenia a správy.
Uvedené legislatívne opatrenia je potrebné prijať tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie vzniknutej situácie alebo odďaľovanie jej riešenia by bolo príčinou
2
prehlbovania vzniknutých problémov. Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky preto splnené podmienky na prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, pretože ohrozené základné ľudské práva a slobody, a to najmä život a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku niektorých ústavných orgánov v rámci súdnej moci.
V Bratislave 24. marca 2020
Igor Matovič v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Mária Kolíková v.r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky