B.Osobitná časť
K Čl. I
Cieľom návrh je reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie z 11. marca 2020, usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu z 12. marca 2020, ktorým bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020, ktorým bola zakázaná prevádzka zariadení pre deti a mládež (okrem špeciálnych výchovných zariadení) uvedených § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sú aj školy a školské zariadenia.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) upravuje viacero termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka. Konkrétne termíny pre príslušný školských rok určujú ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja, resp. riaditelia škôl. Podstatné však je, že ich určovanie môže byť realizované len v medziach, ktoré ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z.
Ako príklad možno uviesť termíny, ktoré zo zákona č. 245/2008 Z. z. vyplývajú ako hraničné pre maturitné skúšky:
riadne skúšobné obdobie - § 77 ods. 1: marec až jún 2020
mimoriadne skúšobné obdobie - § 77 ods. 1: apríl, máj, september 2020, február 2021
oapríl, máj 2020 pre náhradnú maturitnú skúšku (MS) z externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) (§ 77 ods. 5)
oseptember 2020 pre opravný termín MS z EČ + PFIČ (§ 77 ods. 5)
oseptember 2020 a február 2021 pre náhradnú MS z internej časti (okrem PFIČ) (§ 77 ods. 5)
oseptember 2020 a február 2021 pre opravný termín MS z internej časti (okrem PFIČ) (§ 77 ods. 5)
do 30. 4. 2020 schvaľovanie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti MS [§ 82 ods. 2 písm. e)]
do 30. 6. 2020 prihlasovanie na opravný termín EČ/PFIČ konanej v septembri 2020 77 ods. 7)
do 30. 9. 2020 prihlasovanie na opravný termín EČ/PFIČ konanej v marci júni 2021 (§ 77 ods. 7).
Skúsenosti z ostatných dní ukázali, že v niektorých prípadoch môže vyvstať potreba operatívnej zmeny termínov. Ministerstvo v rámci uvedeného usmernenia z 12. 3. 2020 viaceré termíny, ktoré pre školský rok 2019/2020 boli uvedené v pedagogicko-organizačných pokynoch upravilo. Takto upravené termíny sa však stále pohybujú v medziach ustanovených zákonom č. 245/2008 Z. z. Môže však nastať situácia, že niektorý z termínov, alebo viaceré, bude objektívne potrebné posunúť aj za hranicu ustanovenú zákonom.
Preto sa navrhuje, aby v presne vyšpecifikovaných situáciách mal minister školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister“) možnosť operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. Týchto termínov je naprieč zákonom č. 245/2008 Z. z. veľké množstvo, pričom ide najmä o tieto:
obdobie školského vyučovania a školských prázdnin,
podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie,
zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
klasifikácia žiakov základných škôl a stredných škôl,
riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky,
prihlasovanie na maturitnú skúšku,
prihlasovanie na opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
schvaľovanie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu,
podávanie prihlášok na vzdelávanie na strednej škole,
zverejnenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka strednej školy, termínov konania prijímacích skúšok a podmienky prijatia na štúdium v strednej škole,
prijímacie skúšky do stredných škôl vrátane ďalších termínov a náhradných termínov,
prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl.
Okrem posunu termínov sa zároveň navrhuje, aby mal minister možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9. Môže totiž nastať aj situácia, že ich vykonania v príslušnom školskom roku by už nebolo relevantné ani pri posune termínov.
Čo sa týka vymedzených situácií, výnimočný stav (vyhlasuje prezident SR), núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu (vyhlasuje vláda SR) vymedzené ako nástroje riešenia krízovej situácie v zákone č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Netýka sa to teda len súčasnej situácie ohľadom korona vírusu SARS-CoV-2. Ďalšie uvedené tie, ktoré dôvodom pre usmernenie ministerky, resp. opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
V tejto súvislosti sa zároveň navrhuje z hľadiska systematiky aj presun obsahu ustanovení § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., ktoré sa nadobudnutím účinnosti zákona stanú obsolétnymi.
K Čl. II
Vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
V Bratislave, 24. marca 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Branislav Gröhling, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky