Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je reakcia pre oblasť regionálneho školstva na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) je na jednej strane viacero kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vo vzťahu k určovaniu termínov, avšak mnohé termíny priamo zákonom limitované na určité obdobie. Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných oradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly.
Príkladom môžu byť termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl, ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov alebo termíny školských prázdnin. Napr. termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky síce určuje ministerstvo, avšak zákon č. 245/2008 Z. z. ustanovuje riadne skúšobné obdobie (marec jún) a mimoriadne skúšobné obdobie (apríl, máj, september a nasledujúci február). Za predpokladu, že napr. v súčasnej mimoriadnej situácii by bolo potrebné termín maturitných skúšok určiť (v nadväznosti na prerušenie výučby) v iných termínoch, vyžaduje sa zmena zákona č. 245/2008 Z. z. Návrhom je v jednoznačne vymedzených situáciách umožniť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu najmä rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom č. 245/2008 Z. z., rovnako ako zrušiť časti alebo formy skúšok, ktorými sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.