VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-6323/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
31
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava marec 2020