Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
💧 Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu, zatvorenie škôl a školských zariadení v nadväznosti na termíny vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z.
3. Ciele a výsledný stav
Umožnenie MŠVVaŠ SR operatívne reagovať v prípade mimoriadnych situácií na posúvanie termínov vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z. z. mimo štandardných rámcov.
4. Dotknuté subjekty
Školy, školské zariadenia, zriaďovatelia, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že v prípade mimoriadnych situácií by bolo posunutie niektorých termínov nereálne alebo administratívne zdĺhavé.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 NieAk áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. 3. 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020
Uznesenie vlády SR č. 111 z 11. 3. 2020
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK