NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
30
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.
Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona reakcia pre oblasť regionálneho školstva na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) je na jednej strane viacero kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vo vzťahu k určovaniu termínov, avšak mnohé termíny priamo zákonom limitované na určité obdobie. Skúsenosti v aktuálnej situácii ukázali, že pri viacerých termínoch môže byť potenciálne potrebná operatívna reakcia príslušných subjektov (ministerstva, okresných úradov v sídle kraja, riaditeľov) v nadväznosti na zákonom ustanovené intervaly.
Príkladom môžu byť termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl, ukončovania výchovy a vzdelávania príslušných ročníkov alebo termíny školských prázdnin. Napr. termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky síce určuje ministerstvo, avšak zákon č. 245/2008 Z. z. ustanovuje riadne skúšobné obdobie (marec jún) a mimoriadne skúšobné obdobie (apríl, máj, september a nasledujúci február). Za predpokladu, že napr. v súčasnej mimoriadnej situácii by bolo potrebné termín maturitných skúšok určiť (v nadväznosti na prerušenie výučby) v iných termínoch, vyžaduje sa zmena zákona č. 245/2008 Z. z. Návrhom je v jednoznačne vymedzených situáciách umožniť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu najmä rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom č. 245/2008 Z. z., rovnako ako zrušiť časti alebo formy skúšok, ktorými sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole.
Na základe uvedených skutočností z dôvodu ohrozenia verejného zdravia je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o
2
rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa
uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Bratislave 23. marca 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Branislav Gröhling, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky