N Á V R H
VOLEBNÝ PORIADOK
O PODROBNOSTIACH O HLASOVANÍ A O VOĽBÁCH
NA USTANOVUJÚCEJ SCHÔDZI NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY VIII. VOLEBNÉHO OBDOBIA
V o l e b n ý p o r i a d o k
o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách
na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
VIII. volebného obdobia
Národná rada Slovenskej republiky sa podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uzniesla na tomto volebnom poriadku:
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Podľa tohto volebného poriadku postupuje Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) pri hlasovaní a pri voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VIII. volebného obdobia (ďalej len „ustanovujúca schôdza“), a to najmä pri
a)schválení tohto volebného poriadku,
b)voľbe overovateľov národnej rady (ďalej len „overovateľ“),
c)zriadení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „mandátový a imunitný výbor“) a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej len „výbor pre nezlučiteľnosť funkcií“),1)
d)voľbe predsedov a ďalších členov výborov zriadených podľa písmena c),
e)overovaní platnosti voľby poslancov národnej rady2) (ďalej len „poslanec“) a nastúpení náhradníkov,
f)utvorení poslaneckých klubov,
g)voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“),3)
h)určení počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda národnej rady“) a ich voľbe,4)
i)zriadení Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (ďalej len „výbor pre európske záležitosti“), Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „ústavnoprávny výbor“), osobitných kontrolných výborov5) a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na
1)§ 45 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Čl. 7 ods. 3 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
2)§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
3)Čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 14 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
4)Čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
5)§ 45 ods. 2 a § 60 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
2
preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „výbor na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu“)6),
j)zriadení ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“), ktoré nie sú ustanovené zákonom,7)
k)voľbe predsedov a ďalších členov výboru pre európske záležitosti a ich náhradníkov, ústavnoprávneho výboru, osobitných kontrolných výborov, výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a výborov, ktoré nie sú ustanovené zákonom.8)
Čl. 2
Schválenie volebného poriadku
(1) Návrh volebného poriadku sa doručí všetkým poslancom pred začiatkom ustanovujúcej schôdze ako súčasť pozvánky.
(2) Na schválenie zmien, doplnkov a volebného poriadku ako celku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.9)
Čl. 3
Voľba overovateľov
(1) Po zložení sľubu poslancov a po schválení volebného poriadku národná rada zvolí overovateľov.
(2) Návrhy kandidátov na overovateľov podávajú poslanci písomne.
Čl. 4
Zriadenie mandátového a imunitného výboru,
výboru pre nezlučiteľnosť funkcií
a voľba predsedov a ďalších členov týchto výborov
(1) O zriadení mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií10) sa hlasuje o každom osobitne.
(2) Národná rada určí počet členov výborov uvedených v odseku 1.
6)Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
7)§ 13 ods. 1 a § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
8)Čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
9)Čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
10)§ 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
3
(3) Návrhy kandidátov na predsedov a ďalších členov výborov uvedených v odseku 1 podávajú poslanci tak, aby mohli byť zvolení na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v národnej rade.11)
(4) Voľba predsedov výborov sa vykoná tajným hlasovaním8), pričom sa použijú ustanovenia čl. 12 18. Voľba ďalších členov výborov sa vykoná verejným hlasovaním podľa čl. 11.
Čl. 5
Overovanie platnosti voľby poslancov
a nastúpenie náhradníka
(1) Mandátový a imunitný výbor preskúma osvedčenia o zvolení za poslancov, vydané Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Národnej rade predloží správu o ich preskúmaní s návrhom na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov.12)
(2) Mandátový a imunitný výbor môže na svoju schôdzu pozvať poslanca a žiadať od neho spresnenie alebo doplnenie chýbajúcich údajov. Poslanec je povinný požiadavke výboru vyhovieť.
(3) Konanie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca pred skončením ustanovujúcej schôdze je upravené osobitnými predpismi;13) podľa nich sa postupuje aj počas volebného obdobia.
Čl. 6
Utvorenie poslaneckých klubov
(1) Pri utváraní poslaneckých klubov sa postupuje podľa osobitného predpisu.14)
(2) Národná rada sa na základe zápisníc oboznámi s utvorením poslaneckých klubov; túto skutočnosť zoberie na vedomie.
Čl. 7
Podávanie návrhov
(1) Poslanecké kluby alebo poslanci podávajú písomné návrhy
a)kandidátov na predsedu národnej rady,
b)kandidátov na podpredsedov národnej rady vrátane určenia ich počtu,
11)§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
12)§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
13)§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
§ 71 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)§ 12 a § 64 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
4
c)na zriadenie ďalších výborov, ktoré nie sú ustanovené zákonom,
d)kandidátov na predsedov a ďalších členov výboru pre európske záležitosti a ich náhradníkov, ústavnoprávneho výboru, osobitných kontrolných výborov a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu,
e)kandidátov na predsedov a členov ďalších výborov, ktoré nie ustanovené zákonom a ktoré si národná rada zriadi.
(2) Navrhovať kandidátov na predsedov a ďalších členov
a)výboru pre európske záležitosti treba tak, aby mohli byť zvolení podľa princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do národnej rady v príslušnom volebnom období. Obdobne sa postupuje pri voľbe náhradných členov tohto výboru;15)
b)osobitných kontrolných výborov treba tak, aby mohli byť zvolení podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov a vzhľadom na určený počet členov osobitného kontrolného výboru,16)
c)výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu treba tak, aby mohli byť zvolení na základe pomerného zastúpenia podľa počtu poslancov politických strán alebo politických hnutí zvolených v parlamentných voľbách.6)
(3) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) z podaných návrhov vyhotoví parlamentné tlače, zverejní na webovom sídle národnej rady a doručí ich všetkým poslancom.17) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí, pričom pri každom mene a priezvisku kandidáta sa uvedie jeho príslušnosť k politickej strane alebo politickému hnutiu, za ktoré bol zvolený.
Čl. 8
Späťvzatie návrhov
(1) Navrhovateľ môže svoj návrh vziať späť. Rovnako môže svoj súhlas s voľbou vziať späť osoba, na ktorú sa návrh vzťahuje.
(2) Oznámenie o späťvzatí návrhu alebo o späťvzatí súhlasu s voľbou musí byť podané písomne predsedovi národnej rady, prípadne predsedajúcemu schôdze najneskôr do začatia hlasovania. Ak je na hlasovacom lístku uvedené meno a priezvisko dotknutej osoby, predsedajúci preruší rokovanie na vyhotovenie nového hlasovacieho lístka alebo vyhlási, že pri spočítavaní hlasov sa nebude prihliadať na voľbu tejto osoby.
15)§ 58a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
16)§ 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
17)§ 26 ods. 4 a § 145 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
5
Čl. 9
Zriadenie ďalších výborov
(1) Národná rada zriadi okrem mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií (čl. 4) ďalšie výbory, ktoré ustanovené zákonom.5) to:
a)výbor pre európske záležitosti,
b)ústavnoprávny výbor,
c)osobitné kontrolné výbory, a to Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,
d)výbor na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu6).
(2) Národná rada zriadi ďalšie výbory, ktoré nie ustanovené zákonom. Národná rada môže poslanecké kluby požiadať, aby návrhy na zriadenie ďalších výborov prerokovali za účelom podania spoločného návrhu.
Čl. 10
Poradie hlasovania na ustanovujúcej schôdzi
(1) Po skončení rozpravy k prerokúvaným bodom programu sa pristúpi k hlasovaniu. Hlasovanie sa vykoná v tomto poradí:
a)schválenie tohto volebného poriadku (na jeho schválenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
b)voľba overovateľov (na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
c)zriadenie mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
d)voľba predsedu mandátového a imunitného výboru a predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vrátane opakovanej voľby alebo nových volieb (hlasuje sa tajne; na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
e)voľba ďalších členov mandátového a imunitného výboru a ďalších členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií (na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
f)overenie platnosti voľby poslancov (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
g)utvorenie poslaneckých klubov (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
h)voľba predsedu národnej rady vrátane opakovanej voľby alebo novej voľby, kým nebude zvolený (hlasuje sa tajne; na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov).
(2) Zvolený predseda národnej rady prevezme riadenie ustanovujúcej schôdze.
6
(3) Predseda národnej rady vykonať voľbu podpredsedov národnej rady, schváliť návrh na zriadenie ďalších výborov a vykonať voľbu predsedov týchto výborov a ich členov.18)
(4) Poradie hlasovania, ako vyplýva z odseku 3, je takéto:
a)určenie počtu podpredsedov národnej rady (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
b)voľba podpredsedov národnej rady vrátane opakovanej voľby (hlasuje sa tajne; na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov),
c)zriadenie výboru pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov a ďalších výborov (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
d)voľba predsedov výborov zriadených podľa písmena c) vrátane opakovanej voľby (hlasuje sa tajne; na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
e)voľba ďalších členov výborov zriadených podľa písmena c) (na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
f)zriadenie osobitných kontrolných výborov a určenie počtu ich členov (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
g)zriadenie výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
h)voľba predsedov výborov zriadených podľa písmena f) a g) vrátane opakovanej voľby (hlasuje sa tajne; na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov),
i)voľba ďalších členov výborov zriadených podľa písmena f) a g) (na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov).
Čl. 11
Verejné hlasovanie
(1)Pri verejnom hlasovaní sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)
(2)Pri hlasovaní o procedurálnych návrhoch20) sa postupuje podľa osobitného predpisu.21)
18)§ 14 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
19)§ 36 až 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
20)§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
21)§ 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
7
Tajné hlasovanie
Čl. 12
Voľba predsedu národnej rady,
podpredsedov národnej rady
a predsedov výborov národnej rady
(1) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených Ústavou Slovenskej republiky22) alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady.23)
(2) V tajnom hlasovaní sa volia
a)predseda národnej rady,
b)podpredsedovia národnej rady,
c)predsedovia výborov.
(3) Predseda národnej rady je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Podpredseda národnej rady je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Predsedovia výborov zvolení, ak získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.24)
Čl. 13
Začatie tajného hlasovania
Po prerokovaní návrhov predsedajúci schôdze vyzve overovateľov, aby zabezpečili prípravu a organizáciu tajného hlasovania, dozerali na priebeh tajného hlasovania, spracovali výsledky tajného hlasovania a aby po jeho skončení poverený overovateľ národnú radu oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.
Čl. 14
Hlasovacie lístky a priebeh tajného hlasovania
(1) Na priebeh tajného hlasovania dohliadajú overovatelia.
(2) Tajné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacích lístkov.
(3) Hlasovacie lístky vytlačí na predpísanom tlačive kancelária v počte 150 kusov a 10 kusov ako rezervu.
22)Čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods.1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
23)§ 39 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
24) § 14 ods. 1 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
8
(4) V prípade konania viacerých tajných hlasovaní naraz hlasovacie lístky farebne rozlíšené alebo rozlíšené tak, že v pravom hornom rohu uvedené veľké písmená abecedy.
(5) Kandidáti na hlasovacom lístku uvedení v abecednom poradí, ako je to uvedené v príslušnej parlamentnej tlači. Za menom a priezviskom kandidáta na vyjadrenie voľby je uvedená alternatíva „za“, „proti“, „zdržiavam sa“.
(6) Predseda národnej rady sa volí samostatným hlasovacím lístkom.
(7) Podpredsedovia národnej rady sa volia spoločným hlasovacím lístkom.
(8) Predsedovia výborov sa volia samostatnými hlasovacími lístkami.
(9) Na informovanie poslancov možno na spodnej časti hlasovacieho lístka uviesť počet kandidátov, koľkých je potrebné zvoliť.
(10) Pred začiatkom aktu tajného hlasovania overovatelia skontrolujú volebnú schránku (ďalej len „schránka“) a uzamknú ju. Skontrolujú aj správnosť vytlačených hlasovacích lístkov.
(11) Overovatelia vydajú poslancom hlasovacie lístky po vstupe do určenej miestnosti, kde sa vykoná tajné hlasovanie.
(12) Overovatelia o vydaní hlasovacieho lístka poslancovi urobia príslušný záznam v abecednom zozname poslancov, pričom rozhodnú, či poslanec prevzatie hlasovacieho lístka aj potvrdiť svojím podpisom.
(13) Ak poslanec požiada o vydanie náhradného hlasovacieho lístka, pôvodný lístok sa mu odoberie a o vydaní nového hlasovacieho lístka sa vykoná záznam v abecednom zozname poslancov.
(14) Poslanec vykoná úpravu hlasovacieho lístka v určenej miestnosti v osobitnom priestore, ktorý je opatrený zástenou a do ktorého vstupuje jednotlivo.
(15) Poslanec vyjadrí svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkuje tú alternatívu, za ktorú hlasuje.
(16) Po úprave hlasovacieho lístka poslanec vhodí hlasovací lístok do schránky. Hlasovací lístok nesmie byť pokrčený alebo zložený.
(17) Ak každý poslanec prítomný v rokovacej sále mal možnosť využiť svoje právo hlasovať, predsedajúci ukončí tajné hlasovanie.
(18) Overovatelia po skončení tajného hlasovania otvoria na určenom mieste schránku a pristúpia k zisťovaniu výsledku tajného hlasovania.
Čl. 15
Zisťovanie výsledku tajného hlasovania
(1) V tajnom hlasovaní sa posudzujú ako prítomní poslanci, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa záznamu, ktorý urobia overovatelia v zozname poslancov.
9
(2) Overovatelia najskôr spočítajú vydané hlasovacie lístky a zistia, koľko poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, hoci ich od overovateľov prevzali pred tajným hlasovaním.
(3) Overovatelia po spočítaní odovzdaných hlasovacích lístkov zistia, koľko bolo odovzdaných platných a koľko neplatných hlasovacích lístkov.
(4) Overovatelia z platných hlasovacích lístkov zistia počet poslancov, ktorí
a)hlasovali za navrhnutého kandidáta,
b)hlasovali proti navrhnutému kandidátovi,
c)sa zdržali hlasovania.
(5) Hlasovací lístok je neplatný, ak poslanec
a)pri niektorom mene a priezvisku navrhnutého kandidáta nevyjadrí svoju voľbu,
b)svoju voľbu označí pri väčšom počte navrhnutých kandidátov, ako je potrebné zvoliť alebo
c)hlasovací lístok menil alebo doplnil.
Ak poslanec vyjadrí svoju voľbu na inom ako vydanom tlačive, jeho hlasovanie sa považuje za neplatné.
(6) V prípade pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístka rozhodujú overovatelia, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných overovateľov. Ak overovatelia nadpolovičnou väčšinou hlasov rozhodnú o platnosti hlasovacieho lístka, hlasovací lístok sa považuje za platný. Rozhodnutie overovateľov je konečné.
(7) Overovatelia vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní overovatelia.
(8) V zápisnici o výsledku tajného hlasovania sa uvedie najmä počet
a)vydaných hlasovacích lístkov,
b)odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho
1. platných hlasovacích lístkov,
2. neplatných hlasovacích lístkov,
c)neodovzdaných hlasovacích lístkov.
(9) V zápisnici sa ďalej ku každému menu a priezvisku kandidáta uvedie počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, ktorí hlasovali proti návrhu a ktorí sa zdržali hlasovania.
(10) Overovatelia poveria jedného z prítomných overovateľov, aby národnej rade oznámil výsledok tajného hlasovania.
Čl. 16
Vyhlásenie výsledku tajného hlasovania
(1) Poverený overovateľ oznámi národnej rade počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.25)
25)§ 39 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
10
(2) Na základe oznámenia povereného overovateľa predsedajúci schôdze vyhlási výsledok hlasovania.
Čl. 17
Opakovaná voľba
(1) Ak bolo na predsedu národnej rady a podpredsedov národnej rady navrhnutých viac kandidátov a ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, vykoná sa na ustanovujúcej schôdzi opakovaná voľba; zúčastnia sa na nej kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasova druhý najväčší počet hlasov. Rovnako sa postupuje, ak bolo na predsedu výboru navrhnutých viac kandidátov a ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.26)
(2) Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený.
(3) V opakovanej voľbe sa primerane použijú ustanovenia čl. 12 až 16.
Čl. 18
Nové voľby
(1) Ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát a nezískal potrebnú väčšinu hlasov, vykonajú sa nové voľby.
(2) Ak predseda národnej rady, podpredseda národnej rady alebo predseda výboru nebol zvolený v prvom kole ani v opakovanej voľbe, vykonajú sa nové voľby, a to najskôr na druhý deň.26)
(3) Do nových volieb možno navrhnúť aj poslancov, ktorí neboli zvolenív prvom kole volieb ani v opakovanej voľbe.26)
(4) V novej voľbe sa postupuje podľa čl. 12 až 17.
Čl. 19
Osobitné ustanovenia
(1) Súčasťou zápisnice zo schôdze národnej rady je zápisnica o tajnom hlasovaní. Zápisnica po vyhlásení výsledku tajného hlasovania je zverejnená na webovom sídle národnej rady.
(2) Zoznam poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, a hlasovacie lístky z príslušnej voľby overovatelia odovzdajú v zalepenej obálke určenému zamestnancovi kancelárie. Takúto obálku je kancelária povinná uchovávať šesť mesiacov. Po uplynutí šesťmesačnej lehoty kancelária zabezpečí jej skartovanie.
26)§ 14 ods. 2 a § 15 tretia veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
11
(3) Pri činnostiach overovateľov, najmä pri príprave tajného hlasovania, zisťovaní výsledkov tajného hlasovania a pri vyhotovovaní zápisnice o výsledku tajného hlasovania, môže byť na požiadanie overovateľov prítomný poverený zamestnanec kancelárie, ktorý im súčasne poskytuje metodickú a odbornú pomoc.
Čl. 20
Záverečné ustanovenia
(1) Tento volebný poriadok sa uplatní aj počas volebného obdobia národnej rady.27)
(2) Tento volebný poriadok sa primerane použije aj na odvolanie predsedu národnej rady, podpredsedov národnej rady, predsedov výborov a členov výborov počas volebného obdobia národnej rady.28)
(3) Tento volebný poriadok sa primerane použije pri voľbe a odvolávaní podpredsedov výborov národnej rady a overovateľov výborov národnej rady.
27)§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
28)§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.