DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE POSLANCOV NR SR
A.Platové pomery poslancov
Nárok na plat poslanca vzniká dňom zvolenia za poslanca NR SR, t. j. dňom 1. marca 2020 a v priebehu volebného obdobia odo dňa vyhlásenia nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca NR SR.
Nárok na odmenu asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie vzniká odo dňa výkonu mandátu poslanca NR SR, to je zložením sľubu poslanca NR SR.
B.Asistenti poslancov
Podľa ustanovenia § 4a ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „z. č. 120/1993 Z. z.“):
1.Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne Kancelária NR SR poslancovi primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch Kancelárie NR SR. Poslanec si môže zriadiť aj inú kanceláriu okrem kancelárie uvedenej v prvej vete.
2.Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne Kancelária NR SR poslancovi asistenta, s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca. Predpokladom na výkon funkcie asistenta poslanca je minimálne ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bezúhonnosť. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne asistent poslanca NR SR údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov. O strate bezúhonnosti je asistent poslanca NR SR povinný
informovať poslanca NR SR a Kanceláriu NR SR bezodkladne. Poslanec môže mať najviac troch
asistentov. Odmena pre asistentov poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie nesmú presiahnuť sumu ustanovenú v bode 3. Asistent môže vykonávať funkciu len pre jedného poslanca.
3.Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa § 4a ods. 3z. č. 120/1993 Z. z. predstavuje počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spolu 2,7-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlene nahor na celé euro s platnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bude podľa § 27 z. č. 120/1993 Z. z. potvrdená výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Odmenu asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie uhrádza Kancelária NR SR.
Je nevyhnutné, aby poslanec písomne oznámil Kancelárii NR SR mesačnú výšku odmeny asistenta/asistentov a výšku mesačných výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie a zároveň predložil svoj podpisový vzor (tlačivo je zverejnené na webovom sídle:
www.nrsr.sk
v sekcii
Dokumenty/Základné dokumenty/Informácie o poslaneckých kanceláriách a o službách asistentov poslancov NR SR ako príloha č. 2).
V súčasnosti od 1. apríla 2019 predstavuje suma podľa § 4a ods. 3 z. č. 120/1993 Z. z. sumu 2 736,- za mesiac, a to súhrnne na prevádzku poslaneckej kancelárie, ako aj na zabezpečenie asistenta poslanca. Od 1. apríla 2020 je suma upravená podľa priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2019 na sumu 2 949,- €.
2
4.Na prípravu Zmluvy o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR je nevyhnutné, aby boli Kancelárii NR SR zo strany poslancov NR SR a budúcich asistentov poslancov predložené tieto doklady:
a)oznámenie poslanca NR SR o pribratí asistenta spolu s určením výšky odmeny a predpokladanej doby, od kedy by mal začať funkciu asistenta vykonávať doručené do podateľne NR SR,
b) čestné vyhlásenie asistenta poslanca, že nie je v príbuzenskom vzťahu podľa § 116 Občianskeho zákonníka so žiadnym poslancom NR SR zvoleným v VIII. volebnom období,
c)čestné vyhlásenie poslanca, že nie je v príbuzenskom vzťahu podľa § 116 Občianskeho zákonníka s daným asistentom poslanca,
d)IČO asistenta poslanca, pod ktorým vykonáva:
- administratívne služby,
- prípadne činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
e) overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom, maturitné
vysvedčenie), pričom podmienkou je minimálne ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie
alebo úplne stredné odborné vzdelanie *),
f) fotokópiu občianskeho preukazu asistenta poslanca,
g) názov bankovej inštitúcie, v ktorej má založený asistent poslanca účet, a číslo účtu,
h) telefónne číslo asistenta poslanca a e-mailovú adresu z dôvodu operatívneho riešenia
nepredvídaných otázok.
Pre účely podania Žiadosti o výpis z registra trestov asistent poslanca NR SR poskytne nasledovné údaje:
1.meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3.štátne občianstvo,
4.pohlavie,
5.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
Predmetné doklady musia predložiť všetci asistenti poslanca bez ohľadu na to, či vykonávali funkciu asistenta aj v predchádzajúcom volebnom období.
Na základe predložených podkladov Kancelária NR SR uzatvorí s asistentom poslanca príslušnú zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s tým, že predmetná zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, pričom prvým dňom možnej fakturácie predmetných služieb je nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v tomto registri.
Kancelária NR SR uhrádza odmenu asistentovi poslanca za predchádzajúci mesiac do 14 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry asistenta poslanca o vykonaní služieb asistenta poslanca, a to vo výške zmluvne dojednanej odmeny. Súčasťou faktúry musí byť špecifikácia vykonaných prác asistenta poslanca, potvrdených podpisom poslanca. Bez splnenia tejto podmienky Kancelária NR SR nevyplatí asistentovi poslanca zmluvne dohodnutú odmenu.
Bližšie informácie o zabezpečení služieb asistentov poskytuje Odbor právnych služieb a verejného obstarávania Kancelárie NR SR.
*) Z dôvodu, že momentálne nie je možné zabezpečiť úradné overenie kópie, asistent poslanca predloží K NR SR kópiu diplomu s vlastnoručne napísaným čestným prehlásením, že kópia sa zhoduje s originálom a toto čestné prehlásenie vlastnoručne podpíše. Čestné prehlásenie môže byť uvedené na predmetnej kópii diplomu. Následne keď začnú matriky, príp. notárske úrady overovať kópie, nám asistent dodatočne doručí overenú kópiu diplomu o dosiahnutom vzdelaní.
3
C.Poslanecké kancelárie
Poslanec uzatvára zmluvy o nájme poslaneckej kancelárie, ako i ďalšie zmluvné vzťahy súvisiace s prevádzkou poslaneckej kancelárie vo svojom mene a uhrádza nájomné a ďalšie úhrady spojené s prevádzkou poslaneckej kancelárie zo svojho účtu, resp. v hotovosti.
Originál rovnopisu zmluvy o nájme poslaneckej kancelárie, ako i ďalšie zmluvy súvisiace s prevádzkou poslaneckej kancelárie je potrebné doručiť následne na Ekonomický odbor Kancelárie NR SR.
Kancelária NR SR refunduje výdavky za prevádzku poslaneckej kancelárie za predchádzajúci mesiac poslancovi do 14 dní od doručenia žiadosti o refundáciu vrátane originálnych dokladov o úhrade nákladov za prevádzku poslaneckej kancelárie, a to maximálne do výšky určenej poslancom podľa § 4a ods. 3 z. č. 120/1993 Z. z., t. j. 2 736,- po odčítaní sumy hradenej na zabezpečenie služieb asistenta (tlačivo je zverejnené na webovom sídle:
www.nrsr.sk
v sekcii Dokumenty/Základné
dokumenty/Informácie o poslaneckých kanceláriách a o službách asistentov poslancov NR SR ako príloha č. 1).
Poslanec môže užívať i viac poslaneckých kancelárií, avšak celkové výdavky na ich prevádzku nemôžu prekročiť sumu 2 736,- po odčítaní sumy hradenej za zabezpečenie služieb asistenta. Poslanec si nesmie na prevádzku poslaneckej kancelárie prenajať byt, rodinný dom alebo nebytový priestor vo svojom vlastníctve alebo vo vlastníctve jemu blízkej osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka alebo vo vlastníctve iného verejného funkcionára (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).
D.Ubytovanie poslancov NR SR s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja
Podľa ustanovenia § 4 ods. 5 z. č. 120/1993 Z. z.:
„(5) Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“) alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady.“.
Na základe žiadosti poslanca o ubytovanie a pri splnení podmienok rozhodne vedúci Kancelárie NR SR o ubytovaní.
Písomné žiadosti je nevyhnutné doručiť na Organizačný odbor Kancelárie NR SR, ktorý ich následne odstúpi na sekretariát vedúceho Kancelárie NR SR, pričom po súhlase vedúceho Kancelárie NR SR budú tieto odstúpené:
a)Ekonomickému odboru v prípade žiadosti o ubytovanie na Kohútovej ulici v Bratislave alebo
b)Odboru prevádzky a služieb v prípade žiadosti o ubytovanie v Ubytovacom zariadení na Námestí A. Dubčeka,
ktoré následne vyhotovia zmluvu a zabezpečia jej podpis, ako aj protokolárne a fyzické odovzdanie bytovej jednotky poslancovi.
E.e-mailové adresy poslancov NR SR
-e-mailové adresy v tvare
meno.priezvisko@nrsr.sk
a
meno_priezvisko@nrsr.sk
(podtrhovník) budú vygenerované do ustanovujúcej schôdze,
-do oboch e-mailových schránok je možné sa prihlásiť prostredníctvom služby
https://webmail.nrsr.sk
,
- na Západnej terase (po pridelení novej miestnosti) a po odovzdaní používateľských účtov
meno.priezvisko@nrsr.sk
a
meno_priezvisko@nrsr.sk
na Odbore informačných
4
technológií (budova NR SR, prízemie, č. dv. 64) je možné prihlásenie oboma účtami do prideleného počítača aj notebooku, pričom notebook musí byť v čase prvého prihlásenia pripojený do počítačovej siete Kancelárie NR SR,
- dodávka notebookov, ako aj ostatnej príslušnej výpočtovej techniky je predmetom verejného obstarávania, pričom Kancelária NR SR predpokladá, že v priebehu 2 mesiacov budú tieto k dispozícii na odovzdanie na základe Zmluvy o výpožičke technických prostriedkov pre poslanca NR SR.