KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR OBRANY, BEZPEČNOSTI A OCHRANY
číslo povolenia
Ž I A D O S Ť
vydanie povolenia na parkovanie/parkovacej karty osobného motorového vozidla v objektoch Kancelárie Národnej rady SR a na Námestí Alexandra Dubčeka
Meno a priezvisko:
Funkcia: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky VIII. volebné obdobie
Parkovacie povolenie/parkovacia karta
Továrenská značka a typ vozidla
EČV
Prevzal/a
Poznámka
Dátum:
....................................................
Podpis žiadateľa: