KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
EKONOMICKÝ ODBOR
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA
tel.: +421 2 5972 2713, +421 2 5972 3311
e-mail: organizacny@nrsr.sk, web:
www.nrsr.sk
DOTAZNÍK
pre mzdovú učtáreň na spracovanie platových náležitostí
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Meno, priezvisko, titul:
Rodné priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Číslo občianskeho preukazu:
Rodné číslo:
Rodinný stav:
Adresa trvalého pobytu:
Ulica:
Mesto, PSČ:
Názov zdravotnej poisťovne:
1.Na uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške ustanovenej zákonom a na uplatnenie nároku bonusu na vyživované deti je potrebné predložiť „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“
(kópie rodných listov detí, potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy).
2.Poslanec /poslankyňa/ žiada svoj plat, funkčné príplatky a paušálne náhrady
zasielať na účet:
Názov a sídlo banky:
číslo účtu vo formáte IBAN:
Dátum:
....................................................
vlastnoručný podpis
Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 20. dňa v kalendárnom mesiaci mzdovej učtárni Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Slavomíre Macákovej.