Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Akademické tituly a vedecké hodnosti:
Dátum narodenia: Miesto narodenia:
Okres:
Štátna príslušnosť: Národnosť:
Číslo občianskeho preukazu: Rodné číslo:
Kandidoval/-a za politickú stranu, hnutie:
Adresa trvalého pobytu:
PSČ:
Okres: Kraj:
Telefónny kontakt: E-mail:
Adresa na zasielanie listových zásielok:
PSČ:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Názov školy (miesto):
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
______________________________________________________________________
2
Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Zamestnanie:
Názov zamestnávateľa:
Adresa zamestnávateľa:
Poberateľ dôchodku: áno
nie
Druh dôchodku: starobný
invalidný
výsluhový
priznaný od
Zdravotné poistenie:
Názov zdravotnej poisťovne:
Rodinný stav:
Manžel, manželka:
Meno a priezvisko:
Bezpečnostná previerka: áno
nie
Držiteľ platného osvedčenia vydaného NBÚ v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stupeň utajenia: Dôverné
Tajné
Prísne tajné
Dátum: Vlastnoručný podpis:
Každú zmenu oproti uvedeným údajom je potrebné oznámiť organizačnému odboru Kancelárie NR SR.
3
Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Životopis
Meno a priezvisko:
Akademické tituly a vedecké hodnosti:
Dátum a miesto narodenia: Rodinný stav:
Kandidoval/-a za:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Jazykové znalosti:
.................................................................aktívne
pasívne
.................................................................aktívne
pasívne
.................................................................aktívne
pasívne
Priebeh zamestnaní, doterajších podnikateľských alebo iných pracovných činností:
(Ďalšie údaje, ktoré poslanec považuje za potrebné uviesť o vzdelaní, vykonávanie ústavnej, verejnej funkcie, členstvo v medzinárodných organizáciách, zahraničné študijné pobyty, publikovanie v odbore a iné verejné, spoločenské, záujmové aktivity a pod.)
Životopis môže byť uvedený i na osobitnom liste (listoch), prípadne aj v anglickom jazyku.
4
Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Životopis
(pokračovanie)
Dátum: Vlastnoručný podpis:
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA
tel.: +421 2 5972 2713, +421 2 5972 2700,
e-mail: organizacny@nrsr.sk, web:
www.nrsr.sk