INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR, alebo prevádzkovateľ“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať vo veci ochrany osobných údajov listovou zásielkou na adrese: Kancelária
NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@nrsr.sk.
INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA A JEHO POPIS
Zabezpečenie služieb asistenta poslanca - zabezpečovanie činnosti Národnej rady SR, poslancov a orgánov Národnej rady SR
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Zmluvná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov:
- Zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Nie je
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bežné osobné údaje v rozsahu:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul
- dátum narodenia, rodné číslo
- miesto a okres narodenia
- adresa trvalého pobytu
- štátne občianstvo
- pohlavie
- telefónne (mobilné) číslo
- e-mail
- miesto podnikania – ulica, PSČ, mesto
- číslo oprávnenia a názov oprávnenia na podnikateľskú činnosť, IČO
- názov bankového spojenia, číslo účtu, IBAN, SWIFT (BIC)
- výška poskytnutej odmeny za predmet zmluvy
-Fotografia (vyhotovenie preukazu asistenta poslanca NR SR)
ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od dotknutej osoby
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
- Zamestnanci/štátni zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR
- Daňové úrady, Finančné riaditeľstvo SR
- orgány činné v trestnom konaní
- Generálna prokuratúra SR
- orgány verejnej správy
- oprávnené subjekty v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- externé subjekty zabezpečujúce údržbu, servis, aktualizáciu a úpravy informačného systému - EMEL Bratislava, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 390 633 a ForesServices, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35 692 103
- verejnosť, médiá a osoby, ktoré majú prístup k webovému sídlu Národnej rady SR
www.nrsr.sk
a k webovému sídlu centrálneho registra zmlúv vedenom pri Úrade vlády SR www.crz.gov.sk
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s registratúrnym poriadkom Kancelárie Národnej rady SR, zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ
KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM
SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(VRÁTANE PROFILOVANIA)
Nie je
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo zo zmluvy, je to nevyhnutné na účely realizácie
všetkých krokov a činností v zmysle zákona a v zmysle zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii
NR SR znemožní plnenie úloh v zmysle zákona a v zmysle zmluvy s dotknutou osobou.
Z vyššie uvedených dôvodov dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia
osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zákona a zo
zmluvy s dotknutou osobou.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne
informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
____________
Čl. 13 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej
spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu