Príloha č. 23
k smernici č. ...../2019 Zb. MZVEZ
Žiadosť o schválenie vydania diplomatického pasu/služobného pasu
Druh pasu
diplomatický pas
Meno a priezvisko žiadateľa:
Titul1:
Rodné číslo:
Hodnosť/funkcia do pasu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Dôvod vydania:
podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o cestovných dokladoch
Kontrola totožnosti žiadateľa (pečiatka a podpis príslušného štátneho orgánu/vedeckej inštitúcie)2:
OP č.:
Osobné údaje uvedené v tomto formulári k žiadosti spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných dokladoch“).
Žiadateľ o diplomatický pas alebo služobný pas týmto vyhlasuje,
že mu známe podmienky a spôsob používania diplomatického pasu alebo služobného pasu v súlade so zákonom o cestovných dokladoch. Podľa § 27 zákona o cestovných dokladoch je držiteľ diplomatického pasu alebo služobného pasu okrem iného povinný:
a)chrániť diplomatický pas alebo služobný pas pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím a každý takýto prípad bezodkladne oznámiť konzulárnemu odboru MZVEZ SR, svojmu nadriadenému a v zahraničí zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky;
b)diplomatický pas alebo služobný pas používať len v súvislosti s pracovnou cestou a výkonom funkcie, pre ktorú mu bol vydaný;
c)po návrate z pracovnej cesty do zahraničia alebo po ukončení výkonu funkcie alebo času nevyhnutného na splnenie určených úloh vrátiť diplomatický pas alebo služobný pas bezodkladne poverenému zamestnancovi svojho zamestnávateľa alebo konzulárnemu odboru MZVEZ SR;
d)odovzdať bezodkladne neplatný diplomatický pas alebo služobný pas konzulárnemu odboru MZVEZ SR alebo v zahraničí zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky alebo poverenému zamestnancovi svojho zamestnávateľa;
e)dodržiavať ustanovenia zákona, pretože za podmienok, ktoré stanovené v § 30 zákona sa môže dopustiť priestupku.
................................................................
1 Na žiadosť občana sa do cestovného dokladu zapíše titul alebo vedecko-akademická hodnosť.
2 Okrem zamestnancov MZVEZ SR.