KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PREVÁDZKY A SLUŽIEB
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA
tel.: +421 2 5972 2713, +421 2 5972 2700, +421 2 5972 3801
e-mail: organizacny@nrsr.sk, web:
www.nrsr.sk
Žiadosť o poskytnutie ubytovania
Meno a priezvisko poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Adresa trvalého pobytu:
Priamy telefónny kontakt:
Žiadam o poskytnutie ubytovania v ubytovacom zariadení Národnej rady Slovenskej republiky, počas vykonávania funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v VIII. volebnom období.
V
....................................................
vlastnoručný podpis
Rozhodnutie vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
Ubytovanie poslanca v ubytovacom zariadení na: • Námestí Alexandra Dubčeka
• Kohútovej ulici
poskytujem – neposkytujem
V Bratislave........................ .................................................
vedúci Kancelárie NR SR