Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
V y h l á s e n i e
o nezlučiteľnosti funkcií
Meno a priezvisko
vyhlasujem týmto, že v súlade s čl. 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ku dňu
nevykonávam funkciu sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca Európskeho parlamentu.
Dátum
..………………………………..…
podpis