Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Meno a priezvisko: ................................................................................
Rodné priezvisko: .....................................................................................
Akademické tituly a vedecké hodnosti: .......................................................
Dátum narodenia: ......................................... Miesto narodenia: .........................................................
Okres: ...........................................................................
Štátna príslušnosť: ................................................ Národnosť: .............................................................
Číslo občianskeho preukazu: .................................. Rodné číslo: .............................................................
Kandidoval/-a za politickú stranu, hnutie: ........................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................
PSČ: .......................................................
Okres: ............................................................ Kraj: ..............................................................................
Telefónny kontakt: .......................................... E-mail: ...........................................................................
Adresa na zasielanie listových zásielok: ............................................................................................
PSČ: .......................................................
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: .........................................................................................................
Názov školy (miesto): .........................................................................................................................
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
______________________________________________________________________
2
Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Zamestnanie: .......................................................................................................................................
Názov zamestnávateľa: ............................................................................................................................
Adresa zamestnávateľa: ...........................................................................................................................
Poberateľ dôchodku: áno – nie
Druh dôchodku: starobný – invalidný – výsluhový priznaný od ..............................................
Zdravotné poistenie:
Názov zdravotnej poisťovne: ....................................................................................................................
Rodinný stav:
Manžel, manželka:
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................
Bezpečnostná previerka: áno – nie
Držiteľ platného osvedčenia vydaného NBÚ v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stupeň utajenia: Dôverné Tajné Prísne tajné
Dátum: Vlastnoručný podpis:
Každú zmenu oproti uvedeným údajom je potrebné oznámiť organizačnému odboru Kancelárie NR SR.
3
Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Životopis
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................
Akademické tituly a vedecké hodnosti: ......................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ................................................................... Rodinný stav: .............................
Kandidoval/-a za: ....................................................................................................................................
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: ...............................................................................................................
Jazykové znalosti:
..................................................................... aktívne – pasívne
..................................................................... aktívne – pasívne
..................................................................... aktívne – pasívne
Priebeh zamestnaní, doterajších podnikateľských alebo iných pracovných činností:
(Ďalšie údaje, ktoré poslanec považuje za potrebné uviesť o vzdelaní, vykonávanie ústavnej, verejnej funkcie, členstvo v medzinárodných organizáciách, zahraničné študijné pobyty, publikovanie v odbore a iné verejné, spoločenské, záujmové aktivity a pod.)
Životopis môže byť uvedený i na osobitnom liste (listoch), prípadne aj v anglickom jazyku.
Základné údaje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
4
Životopis
(pokračovanie)
Dátum: Vlastnoručný podpis:
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA
tel.: +421 2 5972 2713, +421 2 5972 2700,
e-mail: organizacny@nrsr.sk, web:
www.nrsr.sk