NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-250/2020
1837a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837)
(ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2308 z 25. februára 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837)
prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č.820 z 25. februára 2020,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 227 z 25. februára 2020.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o predmetnom vládnom návrhu zákona na zvolanej schôdzi dňa 25. februára 2020 nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 3 úvodnej vete sa za slovo „vkladá“ vkladá slovo „nový“.
Legislatívnotechnická úprava. Navrhuje sa spresniť znenie úvodnej vety v súlade so zaužívanými legislatívnymi pravidlami.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bode 3 § 77b ods. 2 písmeno b) znie:
„b) výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré zakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) sa určí ako súčin priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa odseku 1 a koeficientu určeného ako podiel počtu rokov dôchodkového poistenia podľa tohto zákona, bez zohľadnenia obdobia výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktorý nebol získaný v rozsahu zakladajúcom nárok na starobný dôchodok, a počtu rokov dôchodkového poistenia podľa tohto zákona so zohľadnením obdobia výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka.“.
3
Navrhuje sa precizovať ustanovenie určenia sumy 13. dôchodku v prípade, že poistenec získal aj obdobie výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka, tak aby suma 13. dôchodku dotknutého poistenca bola určená obdobne ako suma 13. dôchodku poistenca, ktorý získal obdobie poistenia v cudzine.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I bode 3 v § 77a, § 77b ods. 4 a čl. II § 143al ods. 1 sa slovo „decembri“ nahrádza slovom „novembri“.
Navrhuje sa zmeniť výplatu 13. dôchodku z decembra na november kalendárneho roka.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I bode 3 § 77b odsek 3 znie:
„(3) Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,56aa) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu56aa) rovnaká, vyplatí sa 13. dôchodok podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:
56aa) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Navrhuje sa, aby v prípade súbehu nárokov na najmenej dva 13. dôchodky, tak v samotnom systéme sociálneho poistenia, alebo v systéme sociálneho poistenia a systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov sa vyplácal len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Ak vznikne nárok na 13. dôchodok tak zo systému
4
sociálneho poistenia, ako aj zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov v rovnakej výške, navrhuje sa, aby 13. dôchodok vyplácala Sociálna poisťovňa zo systému sociálneho poistenia.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I sa za bod 8 vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:
„9. V § 225h sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitného predpisu.100aha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aha znie:
100aha) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
10. V § 225m ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vymáhaniu pohľadávok zrážkami z dávok nepodlieha 13. dôchodok.“.“.
Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa vylúčiť 13. dôchodok z právneho režimu vymáhania pohľadávok podľa zákona o sociálnom poistení rovnako ako v prípade právnej úpravy vylúčenia vianočného príspevku.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bode 12 sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slovami „týmto zákonom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa“.
Legislatívnotechnická úprava.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
7.V čl. II § 143al ods. 1 sa vypúšťajú slová „predčasného starobného dôchodku,“.
Navrhuje sa z okruhu poberateľov dôchodkov vypustiť poberateľa predčasného starobného dôchodku z dôvodu, že v čase prekvalifikovania dôchodkových dávok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 neexistovala dávka predčasný starobný dôchodok.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. II § 143al sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a osobitného predpisu69) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu69) rovnaká, nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona zaniká.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
69) § 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa, aby sa rovnako ako v systéme sociálneho poistenia aj v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov v prípade súbehu nárokov na viacero 13. dôchodkov vyplácal len jeden dôchodok, a to ten, ktorý je z nich najvyšší. Ak vznikne nárok na 13. dôchodok tak zo systému sociálneho poistenia ako aj zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov v rovnakej výške, 13. dôchodok vyplatí Sociálna poisťovňa zo systému sociálneho poistenia.
Výbor NR SR pre sociálne veci
6
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.Za čl. I sa vkladajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z. a zákona č. 420/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 89 ods. 2 sa za slovom „dieťa“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov8e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
8e) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.
§ 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
2.V § 111 ods. 2 sa za slovo „nepodliehajú“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,8e)“.
3.Za § 243n sa vkladá nový § 243o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020
Ustanovenia § 89 ods. 2 a § 111 ods. 2 v znení účinnom od 1. apríla 2020 sa použijú aj na exekučné konania podľa § 243h.“.
7
Čl. III
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13y ods. 2 sa slovo „ani“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov2ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
2ba) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.
§ 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
2.V § 13zn ods. 2 sa za slovo „nepodlieha“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,2ba)“.“.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Navrhuje sa vylúčiť 13. dôchodok z právneho režimu exekúcie podľa exekučného poriadku a podľa zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok rovnako ako v prípade právnej úpravy vylúčenia vianočného príspevku.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV až VI, ktoré znejú:
„Čl. IV
Zákon č.
595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona
8
č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 462/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 6 sa za slová „sociálneho poistenia“ vkladá čiarka a slová „vrátane 13. dôchodku tohto poberateľa“.
Čl. V
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 234/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
9
V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava 13. dôchodok.38e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38e znie:
38e) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.
§ 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 3 písmeno n) znie:
„n) 13. dôchodok,28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2020 Z. z.
§ 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťajú slová „o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.Za § 67g sa vkladá § 67h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2020
Pri posudzovaní príjmu na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sa vianočný príspevok poskytnutý podľa predpisu účinného do 31. marca 2020 nepovažuje za príjem.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
K čl. IV
Podľa súčasnej úpravy nezdaniteľného minima sa pre daňovníkov, ktorí poberateľmi starobného
10
a predčasného starobného dôchodku znižuje ročná suma nezdaniteľného minima o sumu tohto dôchodku vyplatenú za celé zdaňovacie obdobie t.j. kalendárny rok. Vzhľadom na to, že sa zavádza nový druh dôchodkovej dávky (13. dôchodok) je potrebné rozšíriť úpravu nezdaniteľného minima pre uvedených daňovníkov aj o 13. dôchodok tak, aby vyplatená suma 13. dôchodku vchádzala do úhrnu súm dôchodkov vyplatenú za celé zdaňovacie obdobie.
K čl. V
Podmienkou pre poberanie dočasného dôchodku a programového výberu je, aby súčet doživotne poberaných dôchodkových dávok sporiteľa bol vyšší ako referenčná suma, t. zn., že doživotné zabezpečenie sporiteľov byť minimálne na úrovni priemerného starobného dôchodku v čase, kedy sa tento dôchodok začína poberať. Na základe návrhu zákona bude však dôchodkovou dávkou aj 13. dôchodok. Keďže k porovnaniu dochádza v okamihu vyhotovenia ponúk dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia, v prípade žiadostí o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia v mesiaci december by do tohto súčtu spadol aj 13. dôchodok, ktorý ale nemožno chápať ako dávku, ktorá zabezpečuje sporiteľovi pravidelný mesačný doživotný príjem. Do výpočtu referenčnej sumy podľa § 46da pritom 13. dôchodok nevstupuje.
Navrhuje sa preto, aby bol 13. dôchodok vyňatý z okruhu dôchodkových dávok vymedzených v § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2.
K čl. VI
Na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa vianočný príspevok nepovažuje za príjem a teda nemá vplyv na poskytovanie týchto príspevkov. Z toho dôvodu navrhujeme, aby sa 13. dôchodok rovnako nepovažoval za príjem, nakoľko pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu ako dávkach sociálnej pomoci sa zohľadňuje príjem, ktorého výška vplyv na poskytnutie takmer všetkých
11
peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo na ich výšku. V prípade, ak by sa 13. dôchodok považoval za príjem, mohlo by dôjsť k situáciám, že výška peňažných príspevkov na kompenzáciu v niektorých prípadoch by bola znížená, prípadne fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím by nevznikol vôbec nárok na príspevky.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 99 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.64)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
64) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2020 Z. z.
§ 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
2.V § 106 ods. 4, § 109 ods. 1 druhej vete a § 110 ods. 11 sa za slovo „nepodlieha“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,64)“.“.
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
12
Navrhuje sa vylúčiť 13. dôchodok z právneho režimu daňovej exekúcie podľa daňového poriadku rovnako ako v prípade právnej úpravy vylúčenia vianočného príspevku.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1837) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 11 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 228 z 25. februára 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Erika Tomáša, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 25. februára 2020
Alena Zvarová Bašistová v. r.
predsedníčka výboru