Doložka prednosti
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 ústavy)
1. Gestor zmluvy:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Názov zmluvy:
Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
3. Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v legislatíve Slovenskej republiky:
Zákaz a prevencia diskriminácie žien. Dohovor okrem iného s cieľom jeho vykonávania a v záujme predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu zavádza kontrolný mechanizmus (tzv. skupinu expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu – GREVIO).
4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Dohovor zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
5. Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve Európskej únie:
Súlad zmluvy s právom Európskej únie: bezpredmetné.
6. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Z hľadiska obsahu je dohovor medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
7. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Z kategórií vymedzených čl. 7 ods. 5 Ústavy SR je dohovor medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
8. Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo adaptácie z dôvodu duplicity):
Pre prijatie zmluvy nie je potrebné meniť ani rušiť žiadne slovenské právne predpisy.