PREDKLADACIA SPRÁVA
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Uznesením č. 297 zo 4. mája 2011 vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s podpísaním Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu Slovenskou republikou. Za Slovenskú republiku podpísal dohovor štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Milan Ježovica dňa 11. mája 2011.
Dňa 29. marca 2019 Národná rada SR uznesením č. 1409 požiadala vládu SR, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii uvedeného dohovoru. Dôvodom bola existencia pochybností pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s Ústavou SR. Ide predovšetkým o rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a tiež o nejasnosti v otázke odstraňovania rodových stereotypov. Dňa 28. novembra 2019 prijala Národná rada SR uznesenie č. 2261, ktorým požiadala vládu SR postupovať s využitím všetkých možností postupovať voči inštitúciám s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov, ktoré nie upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z uvedeného dohovoru.
Uznesením č. 641 z 18. decembra 2019 vláda SR zobrala na vedomie uznesenie NR SR a poverila predsedu vlády požiadať prezidentku SR oznámiť depozitárovi dohovoru úmysel SR nestať sa jeho zmluvnou stranou. Uznesením č. 15 z 15. januára 2020 zobrala vláda SR na vedomie druhé uznesenie NR SR č. 2261 z 28. novembra 2019.
Prezidentka Slovenskej republiky doposiaľ depozitárovi predmetného dohovoru neoznámila úmysel Slovenskej republiky nestať sa jeho zmluvnou stranou. Vzhľadom na túto skutočnosť a výsledok stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, ako aj v záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore sa navrhuje Národnej rade SR, aby s týmto dohovorom vyslovila nesúhlas.