Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
[Istanbul, 11. mája 2011]
Preambula
Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári tohto dohovoru:
Pripomínajúc Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ETS č. 5, 1950) a jeho protokoly; Európsku sociálnu chartu (ETS č. 35, 1961 a revidovanú v roku 1996); Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (ETS č. 197, 2005) a Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (ETS č. 201, 2007);
Pripomínajúc nasledujúce odporúčania Výboru ministrov členským štátom Rady Európy: odporúčanie (2002)5 o ochrane žien pred násilím, odporúčanie (2007)17 o štandardoch a mechanizmoch rodovej rovnosti, odporúčanie (2010)10 o úlohe žien a mužov pri predchádzaní konfliktom a riešení konfliktov a pri budovaní mieru a ďalšie príslušné odporúčania;
Berúc do úvahy rastúci objem judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá ustanovuje dôležité štandardy v oblasti násilia na ženách;
Majúc na zreteli Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979) a jeho opčný protokol (10. decembra 1999), ako aj všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru CEDAW o násilí na ženách; Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa (1989) a jeho opčné protokoly (2000) a Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006);
Majúc na zreteli Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (2002);
Pripomínajúc základné zásady medzinárodného humanitárneho práva, a najmä Štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb v čase vojny (1949) a jeho Dodatkové protokoly I a II;
Odsudzujúc všetky formy násilia na ženách a domáceho násilia;
Uznávajúc, že realizácia de iure a de facto rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi je kľúčovým prvkom predchádzania násiliu na ženách;
Uznávajúc, že násilie na ženách je prejavom historicky nerovnocennej rozdelenia sily medzi ženami a mužmi, ktorá viedla k dominancii mužov nad ženami a k diskriminácii žien mužmi, a k zamedzeniu plnohodnotného rozvoja žien;
Uznávajúc štrukturálnu povahu násilia na ženách ako rodovo podmieneného násilia a že násilie na ženách je jedným z rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, na ktorého základe sa ženy ocitajú v podriadenej pozícii v porovnaní s mužmi;
Uznávajúc s hlbokým znepokojením, že ženy a dievčatá často vystavené závažným formám násilia, akými domáce násilie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie, nútené manželstvo, zločiny spáchané v mene cti a mrzačenie pohlavných orgánov, ktoré zakladajú závažné porušenie ľudských práv žien a dievčat a tvoria hlavnú prekážku pre dosiahnutie rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi;
Pripúšťajúc pokračujúce porušovanie ľudských práv počas ozbrojených konfliktov, ktoré postihuje civilné obyvateľstvo, najmä ženy, formou rozsiahleho alebo systematického znásilňovania a sexuálneho násilia, a potenciál pre zvýšenie rodovo podmieneného násilia počas ozbrojených konfliktov a po ozbrojených konfliktoch.
Uznávajúc, že ženy a dievčatá vystavené vyššiemu riziku rodovo podmieneného násilia ako sú muži.
Uznávajúc, že domáce násilie postihuje ženy disproporcionálne, a že tiež muži môžu byť obeťami domáceho násilia;
Uznávajúc, že deti sú tiež obeťami domáceho násilia, ako aj svedkami násilia v rodine;
Usilujúc sa vytvoriť Európu oslobodenú od násilia na ženách a domáceho násilia;
sa uzniesli na nasledovnom:
Časť I - Ciele, vymedzenie pojmov, rovnosť, nediskriminácia, všeobecné záväzky
Článok 1
Ciele dohovoru
1. Ciele dohovoru sú
a. ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho;
b. prispieť k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien;
c. navrhnúť komplexný rámec, politiku a opatrenia na ochranu všetkých obetí násilia na ženách a domáceho násilia a pomoc všetkým obetiam násilia na ženách a domáceho násilia;
d. podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť násilie na ženách a domáce násilie;
e. poskytnúť podporu a pomoc organizáciám a orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli efektívne spolupracovať na vytvorení integrovaného prístupu na odstránenie násilia na ženách a domáceho násilia;
2. S cieľom zabezpečenia účinného vykonávania jeho ustanovení zmluvnými stranami, tento dohovor zriaďuje špecifický monitorovací mechanizmus.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti dohovoru
1. Tento dohovor sa uplatní na všetky formy násilia na ženách vrátane domáceho násilia, ktorému sú vystavené najmä ženy.
2. Zmluvné strany vyzvané uplatňovať tento dohovor na všetky obete domáceho násilia. Zmluvné strany venujú pri uplatňovaní ustanovení tohto dohovoru náležitú pozornosť ženám, ktoré sa stali obeťami rodovo podmieneného násilia.
3. Tento dohovor sa uplatní v čase mieru a v situáciách ozbrojeného konfliktu.
Článok 3
Vymedzenie pojmov
Na účel tohto dohovoru:
a. pojmom „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či vo verejnom alebo v súkromnom živote;
b. pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt;
c. pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov;
d. pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne;
e. pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovaného v odsekoch a ) a b) tohto článku;
f. pojem „ženy“ zahŕňa aj dievčatá vo veku menej ako 18 rokov.
Článok 4
Základné práva, rovnoprávnosť a nediskriminácia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby podporovali a ochraňovali právo každého človeka, predovšetkým žien, na život bez násilia tak vo verejnej, ako aj v súkromnej oblasti.
2. Zmluvné strany odsudzujú všetky formy diskriminácie žien a prijmú bezodkladne potrebné legislatívne a iné opatrenia na jej predchádzanie, a to najmä prostredníctvom:
-začlenenia zásady rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi do štátnych ústav alebo iného príslušného zákonodarstva s cieľom zabezpečenia praktickej realizácie tejto zásady;
-zákazu diskriminácie žien, a to aj pomocou použitia sankcií, ak je to primerané;
-zrušenia zákonov a praktík, ktoré diskriminujú ženy.
3. Vykonávanie ustanovení tohto dohovoru zmluvnými stranami, najmä opatrenia na ochranu práv obetí sa zabezpečia bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rod, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodová príslušnosť, sexuálna orientácia, rodová identita, vek, zdravotný stav, zdravotné postihnutie, manželský stav, postavenie migranta alebo utečenca alebo iné postavenie.
4. Osobitné opatrenia, ktoré potrebné s cieľom predchádzania rodovo podmienenému násiliu a ochrany žien pred rodovo podmieneným násilím sa nepovažujú za diskrimináciu za podmienok ustanovených týmto dohovorom.
Článok 5
Štátne záväzky a náležitá starostlivosť
1. Zmluvné strany sa zdržia účasti na akomkoľvek čine násilia na ženách a zabezpečia, aby štátne orgány, štátni zamestnanci a úradníci, inštitúcie a iné orgány konajúce v mene štátu konali v súlade s týmto záväzkom.
2. Zmluvné strany prijmú legislatívne a iné opatrenia potrebné na vykonávanie náležitej starostlivosti na účel predchádzania násilným činom, vyšetrovania a potrestania násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, či tieto činy páchané štátnymi alebo neštátnymi aktérmi.
Článok 6
Rodovo citlivá politika
Zmluvné strany sa zaväzujú začleniť rodovú perspektívu do implementácie a vyhodnocovania vplyvu ustanovení tohto dohovoru a podporovať a efektívne uplatňovať politiku rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi a emancipácie žien.
Časť II - Integrovaná politika a zber údajov
Článok 7
Komplexná a koordinovaná politika
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby prijali a implementovali celoštátnu, účinnú, komplexnú a koordinovanú politiku zahŕňajúcu všetky relevantné opatrenia na predchádzanie všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a na boj proti nemu a aby ponúkli celkovú odpoveď na otázku násilia na ženách.
2. Zmluvné strany zabezpečia, aby opatrenia uvedené v odseku 1 postavili práva obete do centra všetkých opatrení a boli implementované cestou efektívnej spolupráce všetkých relevantných agentúr, inštitúcií a organizácií.
3. Opatrenia prijaté podľa tohto článku zahrnú v prípade potreby všetky relevantné subjekty ako vládne orgány, národný parlament, miestne a regionálne parlamenty a úrady a organizácie občianskej spoločnosti.
Článok 8
Finančné zdroje
Zmluvné strany vyčlenia primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje na primeranú implementáciu integrovanej politiky, opatrení a programov na prechádzanie všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a na boj proti nemu vrátane tých, ktoré realizované mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.
Článok 9
Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť
Zmluvné strany budú uznávať, podnecovať a podporovať na všetkých úrovniach prácu relevantných mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti aktívnych v boji proti násiliu na ženách a rozvinú efektívnu spoluprácu s týmito organizáciami.
Článok 10
Koordinačný orgán
1. Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor. Tieto orgány budú koordinovať zber údajov, ako sa uvádza v článku 11 a taktiež analyzovať a šíriť jeho výsledky.
2. Zmluvné strany zabezpečia, aby orgány ustanovené alebo zriadené podľa tohto článku dostávali všeobecné informácie o opatreniach vykonaných podľa časti VIII.
3. Zmluvné strany zabezpečia, aby orgány vymenované alebo zriadené podľa tohto článku mali kompetenciu priamo komunikovať a udržiavať vzťahy s ich partnermi v iných zmluvných stranách.
Článok 11
Zber údajov a prieskum
1. Na účel vykonávania tohto dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú:
a. zhromažďovať oddelene relevantné štatistické údaje v pravidelných intervaloch o prípadoch všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru;
b. podporovať výskum v oblasti všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru s cieľom štúdia ich príčin a účinkov a účinnosti opatrení prijatých na implementáciu tohto dohovoru.
2. Zmluvné strany sa vynasnažia vykonávať prieskumy obyvateľstva v pravidelných intervaloch na posúdenie rozšírenia a trendov všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
3. Zmluvné strany poskytnú skupine expertov uvedenej v článku 66 tohto dohovoru požadované informácie zhromaždené podľa tohto článku, aby sa podporila medzinárodná spolupráca a umožnilo medzinárodné porovnanie.
4. Zmluvné strany zabezpečenia, že informácie zhromaždené podľa tohto článku budú prístupné verejnosti.
Časť III – Prevencia
Článok 12
Všeobecné záväzky
1. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby predišli všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru páchanému akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.
3. Akékoľvek opatrenia prijaté podľa tejto časti vezmú do úvahy a uspokoja špecifické potreby osôb zraniteľných na základe osobitných okolností, a taktiež umiestnia ľudské práva všetkých obetí do centra týchto opatrení.
4. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel motivácie všetkých členov spoločnosti, hlavne mužov a chlapcov, aby aktívne prispievali k predchádzaniu všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
5. Zmluvné strany zabezpečia, aby kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná „česť“ neboli považované za ospravedlnenie akýchkoľvek násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
6. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia, aby propagovali programy a aktivity zamerané na emancipáciu žien.
Článok 13
Zvyšovanie povedomia
1. Zmluvné strany podporia a uskutočnia na pravidelnej báze a na všetkých úrovniach kampane alebo programy zvyšujúce povedomie, a to aj v spolupráci národnými inštitúciami pre ľudské práva a orgánmi rovnakého zaobchádzania, občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami najmä ženskými organizáciami, ak je to primerané, aby zvýšili medzi širokou verejnosťou povedomie a porozumenie o rôznych prejavoch všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, ich následkoch na deti, ako aj o potrebe predchádzania takéhoto násilia medzi širokou verejnosťou.
2. Zmluvné strany zabezpečia, medzi širokou verejnosťou, rozšírenie informácií o dostupných opatreniach na predchádzanie násilným činom v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
Článok 14
Vzdelávanie
1. Zmluvné strany prijmú , ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.
2. Zmluvné strany podniknú potrebné kroky na podporu zásad uvedených v odseku 1 v neformálnych školských zariadeniach neformálneho vzdelávania, ako aj v športových, kultúrnych zariadeniach a v centrách voľného času a médiách.
Článok 15
Výcvik odborníkov
1. Zmluvné strany poskytnú alebo posilnia náležitý výcvik príslušných odborníkov zaoberajúcich sa obeťami alebo páchateľmi akýchkoľvek násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, o predchádzaní takémuto násiliu a odhaľovaní takéhoto násilia, rovnosti medzi ženami a mužmi, potrebách a právach obetí, ako aj o spôsoboch predchádzania sekundárnej viktimizácii.
2. Zmluvné strany podporia, aby výcvik uvedený v odseku 1 zahŕňal výcvik o koordinovanej multisektorovej spolupráci, aby sa umožnilo všeobecné a primerané zaobchádzanie s oznámeniami v prípadoch násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
Článok 16
Programy preventívnej intervencie a liečby
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na vytvorenie, alebo podporu programov zameraných na vzdelávanie páchateľov domáceho násilia na účel osvojenia si nenásilného správania v medziľudských vzťahoch s cieľom predchádzania ďalšiemu násiliu a zmeny násilných modelov správania sa.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby vytvorili alebo podporili programy zamerané na predchádzanie recidíve páchateľmi najmä páchateľmi sexuálne motivovaných trestných činov.
3. Pri prijímaní opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 zmluvné strany zabezpečia, aby bezpečnosť, podpora a ľudské práva obetí boli primárnym záujmom programov a aby tieto programy boli vytvorené a implementované v prípade potreby v úzkej koordinácii so špecializovanými podpornými službami pre obete.
Článok 17
Účasť súkromného sektora a médií
1. Zmluvné strany povinné podnecovať súkromný sektor a sektor informačných a komunikačných technológií a médiá s osobitným ohľadom na slobodu prejavu a nezávislosť, aby sa podieľali na vypracovaní a implementácii politiky, a aby zaviedli smernice a samoregulačné normy pre prevenciu násilia na ženách a prehĺbili rešpektovanie ich dôstojnosti.
2. Zmluvné strany povinné rozvíjať a propagovať medzi deťmi, rodičmi a pedagógmi v spolupráci so subjektmi súkromného sektora schopnosti orientovať sa v prostredí informačných a komunikačných technológií, ktoré poskytuje prístup k ponižujúcemu obsahu sexuálnej alebo násilnej povahy, ktorý môže byť škodlivý.
Časť IV - Ochrana a podpora
Článok 18
Všeobecné záväzky
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ochranu všetkých obetí pred akýmikoľvek ďalšími násilnými činmi.
2. Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na zabezpečenie toho, aby boli primerané mechanizmy na efektívnu spoluprácu medzi všetkým relevantnými štátnymi orgánmi vrátane súdov, prokuratúry, orgánov presadzovania práva, miestnych a regionálnych úradov, ako aj mimovládnych organizácií a iných relevantných organizácií a subjektov pri ochrane a podpore obetí a svedkov všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane odkázania na všeobecné a špecializované podporné služby, ako podrobne uvedené v článkoch 20 a 22 tohto dohovoru.
3. Zmluvné strany zabezpečia, že opatrenia vykonané podľa tejto časti budú
-založené na rodovom chápaní násilia na ženách a domáceho násilia a budú zamerané na ľudské práva, a bezpečnosť obete;
-založené na integrovanom prístupe, ktorý berie do úvahy vzťah medzi obeťami, páchateľmi, deťmi a ich širším spoločenským prostredím;
-zamerané na predchádzanie sekundárnej viktimizácie;
-zamerané na emancipáciu a ekonomickú nezávislosť ženských obetí násilia;
- v prípade potreby umožňovať na jednom mieste, nájsť škálu služieb zameraných na ochranu a podporu;
- riešiť špecifické potreby a budú k dispozícii zraniteľným jedincom vrátane detských obetí.
4. Poskytnutie takýchto služieb nesmie závisieť od ochoty obete vzniesť obvinenia alebo svedčiť proti akémukoľvek páchateľovi.
5. Zmluvné strany prijmú primerané opatrenia, aby poskytli konzulárnu a inú ochranu a podporu svojim štátnym občanom a iným obetiam oprávneným na takúto ochranu v súlade s ich záväzkami podľa medzinárodného práva.
Článok 19
Informácie
Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete dostali dostačujúce a včasné informácie o dostupných podporných službách a právnych opatreniach v jazyku, ktorému rozumejú.
Článok 20
Všeobecné podporné služby
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete mali prístup k službám, ktoré napomáhajú ich dlhodobé zotavovanie sa z násilia a návratu do normálneho života. Tieto opatrenia by mali zahŕňať, ak je to potrebné, služby, akými právne a psychologické poradenstvo, finančná pomoc, bývanie, vzdelávanie, školenia a pomoc pri hľadaní zamestnania.
2. Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete mali prístup k službám zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám a aby tieto služby disponovali primeraným vybavením a odborníci boli vyškolení, aby boli schopní pomáhať obetiam a odkázať ich na vhodné služby.
Článok 21
Pomoc pri individuálnych/kolektívnych sťažnostiach
Zmluvné strany zabezpečia, aby obetiam boli poskytnuté informácie o existujúcich regionálnych a medzinárodných mechanizmoch individuálnych/kolektívnych sťažností sťažností a aby mali prístup k týmto mechanizmom. Zmluvné strany podporia poskytovanie citlivej a odbornej pomoci obetiam pri podávaní takýchto sťažností.
Článok 22
Špecializované podporné služby
1. Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia, aby poskytli v adekvátnom geografickom rozmiestnení okamžité, krátkodobé a dlhodobé špecializované podporné služby každej obeti, ktorá je vystavená akýmkoľvek násilným činom v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
2. Zmluvné strany poskytnú špecializované podporné služby pre ženy všetkým ženským obetiam rodovo podmieneného násilia a ich deťom.
Článok 23
Zariadenia núdzového bývania
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na vybudovanie dostatočného množstva vhodných, ľahko dostupných zariadení núdzového bývania, ktoré by poskytovali bezpečné ubytovanie a ponúkali proaktívnu pomoc obetiam, predovšetkým ženám a deťom.
Článok 24
Telefónne linky pomoci
Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia na vytvorenie celoštátnych nepretržitých (24/7) bezplatných telefónnych liniek pomoci s cieľom poskytnutia rady volajúcim, a to dôverne alebo s riadnym zreteľom na ich anonymitu vo vzťahu k všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
Článok 25
Podpora obetí sexuálneho násilia
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby vybudovali dostatočné množstvo ľahko dostupných a dostačujúcich krízových centier pre obete znásilnenia alebo centier pomoci pre obete sexuálneho násilia na účel poskytnutia lekárskeho a súdneho vyšetrenia, podpory pri liečbe traumy a poradenstva obetiam.
Článok 26
Ochrana detských svedkov a pomoc detským svedkom
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri zabezpečovaní služieb ochrany a pomoci obetiam bola venovaná náležitá pozornosť právam a potrebám detských svedkov všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
2. Opatrenia vykonané podľa tohto článku zahrnú psychologicko-sociálne poradenstvo adekvátne veku detských svedkov všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a vezmú náležitý ohľad na najlepšie záujmy dieťaťa.
Článok 27
Ohlasovanie
Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia, aby podporili akúkoľvek osobu, ktorá je svedkom páchania násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru alebo opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto čin by mohol byť spáchaný alebo je možné očakávať ďalšie násilné činy, ohlásiť to príslušným organizáciám alebo orgánom.
Článok 28
Ohlasovanie odborníkmi
Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pravidlá ochrany dôverných informácií, ktoré ukladajú vnútroštátne právne predpisy niektorým odborníkom, nepredstavovali prekážku možnosti za primeraných podmienok, ich ohlasovania príslušným organizáciám alebo orgánom, ak majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že bol spáchaný závažný násilný čin v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a páchanie ďalších závažných násilných činov je možné očakávať.
Časť V - Hmotné právo
Článok 29
Občianskoprávne spory a prostriedky
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby poskytli obetiam primerané občianskoprávne prostriedky proti páchateľovi.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby poskytli obetiam v súlade s všeobecnými zásadami medzinárodného práva primerané občianskoprávne opravné prostriedky proti štátnym orgánom, ktoré nevykonali potrebné preventívne a ochranné opatrenia v rámci rozsahu ich právomocí.
Článok 30
Odškodnenie
1. Zmluvné strany prijmú legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že obete majú právo požadovať od páchateľov odškodnenie za akýkoľvek z trestných činov ustanovených týmto dohovorom.
2. Štát poskytne primerané odškodnenie štátom tým, ktorí utrpeli vážnu ujmu na zdraví alebo zhoršenie zdravia v rozsahu, pokiaľ nie je škoda poskytnutá z iných zdrojov, ako od páchateľa, z poistenia alebo zo štátom dotovaných zdravotných alebo sociálnych systémov. To nebráni zmluvným stranám požadovať regresnú náhradu poskytnutého odškodnenia od páchateľa, berúc súčasne náležitý ohľad na bezpečnosť obete.
3. Opatrenia prijaté podľa odseku 2 tohto článku zabezpečia poskytnutie odškodnenia v primeranom čase.
Článok 31
Poručníctvo, práva na návštevu a bezpečnosť
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri určovaní poručníctva a práv na návštevu detí boli vzaté do úvahy akékoľvek závažné incidenty násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že uplatňovanie akýchkoľvek návštevných a poručníckych práv neohrozí práva a bezpečnosť obete alebo detí.
Článok 32
Občianskoprávne následky manželstiev z donútenia
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby manželstvá uzavreté pod nátlakom mohli byť vyhlásené za neexistujúce, neplatné alebo byť rozvedené bez nenáležitého finančného alebo administratívneho zaťaženia pre obeť.
Článok 33
Psychické násilie
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spôsobujúce vážne narušenie duševnej integrity osoby prostredníctvom nátlaku alebo hrozieb bolo ustanovené za trestné.
Článok 34
Prenasledovanie
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúce v opakovanej účasti na ohrozujúcom konaní nasmerovanom voči inej osobe bolo ustanovené za trestné.
Článok 35
Fyzické násilie
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúce v páchaní činov fyzického násilia na inej osobe bolo ustanovené za trestné.
Článok 36
Sexuálne násilie vrátane znásilnenia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konanie bolo ustanovené za trestné:
a. účasť na vaginálnom, análnom a orálnom preniknutí sexuálneho charakteru akoukoľvek časťou tela alebo akýmkoľvek predmetom do tela inej osoby bez jej súhlasu;
b. zapojenie sa do iných činností sexuálneho charakteru s osobou bez jej súhlasu;
c. prinútenie inej osoby zapojiť sa do činov sexuálneho charakteru s treťou osobou bez súhlasu tejto osoby.
2. Súhlas musí byť daný dobrovoľne ako následok slobodnej vôle osoby vyjadrenej v súvislosti s danými okolnosťami.
3. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ustanovenia odseku 1 sa taktiež uplatnili na činy spáchané proti bývalému alebo súčasnému manželovi alebo partnerovi, ako sú uznaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 37
Manželstvá z donútenia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúce v prinútení dospelej osoby alebo dieťaťa uzavrieť manželstvo bolo ustanovené za trestné.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné konanie spočívajúce vo vylákaní dospelej osoby alebo dieťaťa na územie inej zmluvnej strany alebo štátu, než tej, v ktorej pobyt na účel prinútenia tejto dospelej osoby alebo dieťaťa uzavrieť manželstvo bolo ustanovené za trestné.
Článok 38
Mrzačenie ženských pohlavných
orgánov
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konania boli ustanovené za trestné:
a. odstránenie, infibulácia alebo vykonanie akéhokoľvek iného zmrzačenia celých alebo akejkoľvek časti veľkých pyskov, malých pyskov a klitorisu dievčaťa alebo ženy;
b. donútenie alebo kupliarstvo ženy podstúpiť ktorýkoľvek z činov uvedených v písm. a),
c. navádzanie, donútenie alebo kupliarstvo ženy podstúpiť ktorýkoľvek z činov uvedených v písm. a).
Článok 39
Nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce úmyselné konania boli ustanovené za trestné:
a.vykonanie umelého prerušenia tehotenstva ženy bez jej predchádzajúceho a informovaného súhlasu;
b.vykonanie zákroku, ktorého účelom alebo následkom je ukončenie schopnosti prirodzenej reprodukcie ženy bez predchádzajúceho a informovaného súhlasu ženy alebo vysvetlenia postupu.
Článok 40
Sexuálne obťažovanie
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie, aby akákoľvek forma nechceného verbálneho, neverbálneho alebo fyzického konania sexuálnej povahy s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti osoby najmä vytváraním zastrašujúceho, nepriateľského, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia, podliehala trestnoprávnej alebo inej právnej sankcii.
Článok 41
Napomáhanie alebo navádzanie a pokus
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby ustanovili za trestný čin, ak bol spáchaný úmyselne, napomáhanie alebo navádzanie na spáchanie niektorého z trestných činov ustanovených v súlade s článkami 33, 34, 35, 36, 37, 38 písm. a), 39 tohto dohovoru.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby ustanovili za trestný čin, ak bol spáchaný úmyselne, pokus o spáchanie trestných činov ustanovených v súlade s článkami 35, 36, 37, 38 písm. a), 39 tohto dohovoru.
Článok 42
Neakceptovateľné ospravedlňovania trestných činov vrátane trestných činov spáchaných v mene takzvanej „cti“
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v trestnom konaní začatom po spáchaní akýchkoľvek násilných činov v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, kultúra, zvyk, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná „česť“ nepovažovali za ospravedlnenie takýchto činov. Toto zahŕňa najmä obžaloby, že obeť prekročila kultúrne, náboženské, spoločenské a tradičné normy alebo zvyky primeraného správania.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestná zodpovednosť osoby, ktorá podnecuje dieťa na spáchanie akýkoľvek z činov ustanovených v ods. 1 neznižovala trestnú zodpovednosť tejto osoby za spáchané trestné činy.
Článok 43
Uplatnenie trestných činov
Trestné činy ustanovené v tomto dohovore sa uplatnia bez ohľadu na povahu vzťahu medzi obeťou a páchateľom.
Článok 44
Súdna právomoc
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne, alebo iné opatrenia na zabezpečenie právomoci nad akýmkoľvek činom ustanoveným v súlade s týmto dohovorom, ak je trestný čin spáchaný:
a.na území zmluvnej strany, alebo
b.na palube lode plávajúcej pod vlajkou zmluvnej strany, alebo
c.na palube lietadla registrovaného podľa práva zmluvnej strany, alebo
d.jedným zo štátnych občanov zmluvnej strany, alebo
e.osobou, ktorej obvyklý pobyt je na území zmluvnej strany.
2. Zmluvné strany sa vynasnažia prijať potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ustanovenie právomoci nad akýmkoľvek trestným činom ustanoveným v súlade s týmto dohovorom, tam, kde trestný čin je spáchaný voči jednému z ich štátnych občanov alebo osobe, ktorá má obvyklý pobyt na jeho území.
3. Pre stíhanie trestných činov ustanovených v súlade s článkami 36, 37, 38 a 39 tohto dohovoru zmluvné strany prijmú príslušné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich právomoc nebola podmienená tým, aby činy boli ustanovené za trestné na území, kde boli spáchané.
4. Pre stíhanie trestných činov ustanovených v súlade s článkami 36, 37, 38 a 39 tohto dohovoru zmluvné strany prijmú príslušné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich právomoc, pokiaľ ide o odsek 1 písm. d) a e) nebola podmienená tým, že stíhanie sa môže začať len na základe oznámenia obete trestného činu alebo podania informácií zo strany štátu miesta, kde bol trestný čin spáchaný.
5. Zmluvné strany prijmú príslušné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zaviedli právomoc nad trestnými činmi v súlade s týmto dohovorom v prípadoch, keď údajný páchateľ je prítomný na ich území a ho nevydajú inej zmluvnej strane len na základe jeho štátneho občianstva.
6. Ak jedna alebo viac zmluvných strán ustanoví svoju právomoc nad údajným trestným činom ustanoveným v súlade s týmto dohovorom, zúčastnené zmluvné strany, ak je to primerané, vzájomne konzultujú s cieľom určiť najvhodnejšiu právomoc pre trestné stíhanie.
7. Bez ujmy na príslušných všeobecných pravidlách medzinárodného práva, tento dohovor nevylučuje trestnú právomoc vykonávanú zmluvnou stranou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 45
Sankcie a opatrenia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestné činy ustanovené v súlade s týmto dohovorom podliehali účinným, primeraným a odstrašujúcim sankciám, berúc do úvahy ich závažnosť. Tieto sankcie zahrnú, ak je to primerané, tresty odňatia slobody, ktoré môžu mať za následok extradíciu.
2. Zmluvné strany môžu prijať iné opatrenia vo vzťahu k páchateľom ako:
- monitorovanie a dohľad nad odsúdenými osobami;
- pozbavenie rodičovských práv, ak najlepší záujem dieťaťa, ktorý môže zahŕňať bezpečnosť obete nemôže byť zaručený iným spôsobom.
Článok 46
Priťažujúce okolností
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto okolnosti, pokiaľ nie súčasťou skutkovej podstaty trestných činov, mohli v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov brať do úvahy ako priťažujúce okolnosti pri rozhodovaní o treste vo vzťahu k trestným činom ustanoveným v súlade s týmto dohovorom:
a)trestný čin bol spáchaný proti bývalému alebo súčasnému manželovi alebo partnerovi ako uznaní vnútroštátnymi právnymi predpismi, členom rodiny, osobou žijúcou v spoločnej domácnosti s obeťou alebo osobou, ktorá zneužila svoju moc;
b)trestný čin alebo súvisiace trestné činy boli spáchané opakovane;
c)trestný čin bol spáchaný na osobe zraniteľnej za osobitných okolností;
d)trestný čin bol spáchaný na dieťati alebo v prítomnosti dieťaťa;
e)trestný čin bol spáchaný dvoma alebo viacerými spolukonajúcimi osobami;
f)trestnému činu predchádzala alebo ho sprevádzala extrémna úroveň použitia násilia;
g)trestný čin bol spáchaný použitím alebo hrozbou použitia zbrane;
h)trestný čin mal za následok vážnu telesnú alebo psychickú ujmu obete;
i)páchateľ bol už predtým odsúdený za trestné činy podobnej povahy.
Článok 47
Rozsudky vydané inou zmluvnou stranou
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ustanovenie možnosti zohľadniť právoplatné rozsudky vydané inou zmluvnou stranou v súvislosti s trestnými činmi ustanovenými v súlade s týmto dohovorom pri rozhodovaní o treste.
Článok 48
Zákaz povinných konaní alternatívneho riešenia sporov a trestov
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zakázali povinné konania o alternatívnom riešení sporov a trestoch vrátane mediácie a zmierovacieho konania vo vzťahu ku všetkým formách násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne, alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ak bola nariadená pokuta, jej výška bola ustanovená s náležitým ohľadom na relevantné okolnosti najmä na schopnosť páchateľa prevziať jeho alebo jej finančné záväzky voči obeti.
Časť VI – Vyšetrovanie, trestné stíhanie, procesné právo a ochranné opatrenia
Článok 49
Všeobecné záväzky
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vyšetrovanie a súdne konanie v súvislosti so všetkými formami násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vykonávalo bez zbytočného odkladu, berúc pritom do úvahy práva obete počas všetkých štádií trestného konania.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia v súlade so základnými zásadami ľudských práv a berúc do úvahy rodové chápanie násilia, aby zabezpečili účinné vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom.
Článok 50
Okamžitá odpoveď, prevencia a ochrana
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zodpovedné orgány činné v trestnom konaní reagovali rýchlo a primerane pri predchádzaní a ochrane proti všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane prostredníctvom poskytnutia dostatočnej a bezprostrednej ochrany obetí.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zodpovedné orgány činné v trestnom konaní sa zaoberali rýchlo a primerane predchádzaním a ochranou proti všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vrátane použitia preventívnych prevádzkových opatrení a zhromažďovania dôkazov.
Článok 51
Posudzovanie rizík a krízový manažment
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby posudzovanie smrteľného rizika a vážnosti situácie pri opakovanom násilí, sa vykonávalo všetkými príslušnými orgánmi s cieľom riadiť riziko a poskytovať alebo koordinovať bezpečnosť a podporu.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby posudzovanie uvedené v odseku 1 náležite zohľadňovalo vo všetkých štádiách vyšetrovania a použitia ochranných opatrení skutočnosť, že páchatelia násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru vlastnia alebo majú prístup k strelným zbraniam.
Článok 52
Mimoriadne opatrenia
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušným orgánom bola poskytnutá právomoc nariadiť v situáciách bezprostredného nebezpečenstva, páchateľovi domáceho násilia vypratať obydlie obete alebo ohrozenej osoby v dostatočnom časovom období a zakázať páchateľovi vstup do obydlia alebo kontaktovanie obete alebo ohrozenej osoby. Opatrenia prijaté na základe tohto článku uprednostnia bezpečnosť obetí alebo ohrozených osôb.
Článok 53
Obmedzujúce alebo ochranné opatrenia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby primerané obmedzujúce a ochranné opatrenia boli prístupné obetiam všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby
obmedzujúce a ochranné opatrenia uvedené v odseku 1 boli:
- prístupné na okamžitú ochranu a bez neprimeraného finančného alebo administratívneho zaťaženia pre obeť,
-vydané na určité obdobie alebo až do zmeny alebo zrušenia,
-ak je to potrebné, vydané na ex parte základe, ktorý má okamžitý účinok,
-prístupné bez ohľadu na iné právne konania alebo okrem iných právnych konaní,
-umožnené zaviesť v následných právnych konaniach.
3. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby
porušenia obmedzujúcich a ochranných opatrení vydaných podľa odseku 1 podliehali účinným, primeraným a odstrašujúcim trestným alebo iným právnym sankciám.
Článok 54
Vyšetrovanie a dôkazy
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v občianskom alebo v trestnom konaní dôkazy týkajúce sa sexuálnej histórie a správania sa obete boli povolené iba vtedy, ak je to relevantné a potrebné.
Článok 55
Konania ex parte a ex officio
1. Zmluvné strany zabezpečia, aby vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov ustanovených v súlade s článkami 35, 36, 37, 38 a 39 tohto dohovoru neboli úplne závislé na oznámení obete alebo sťažnosti podanej obeťou, ak trestný čin bol spáchaný celý alebo čiastočne na území zmluvnej strany a aby konania mohli pokračovať dokonca aj vtedy, keď obeť stiahne svoje oznámenie alebo sťažnosť.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili v súlade s podmienkami ustanovenými ich vnútroštátnymi právnymi predpismi možnosť vládnych a mimovládnych organizácií a poradcov pre problematiku domáceho násilia pomáhať obetiam a/alebo podporovať obete, na základe ich žiadosti, počas vyšetrovania a súdneho konania týkajúceho sa činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom.
Článok 56
Ochranné opatrenia
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na ochranu práv a záujmov obetí vrátane ich osobitných potrieb ako svedkov vo všetkých štádiách vyšetrovania, súdneho konania, najmä prostredníctvom:
a. zabezpečenia ich ochrany, ako aj ochrany ich rodinných príslušníkov a svedkov od zastrašovania, odvety a opakovanej viktimizácie;
b. zabezpečenia, aby obete boli informované aspoň v prípadoch, keď obete a rodina môžu byť v nebezpečenstve, ak páchateľ uniká alebo bol prepustený dočasne alebo definitívne;
c. ich informovania o ich právach a službách, ktoré majú k dispozícií, za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a o následnom postupe v ich prípade, poplatkoch, všeobecnom pokroku vo vyšetrovaní alebo konaní a o ich úlohe v ňom, ako aj o výsledku ich prípadu;
d. umožnenia obetiam spôsobom zlučiteľným s procesnými normami vnútroštátnych právnych predpisov byť vypočutý, predkladať dôkazy a zvoliť si prostriedky na to, aby ich názory, potreby a záujmy boli prezentované bezprostredne alebo sprostredkovane a zohľadnené;
e. poskytovania obetiam vhodných podporných služieb tak, aby ich práva a záujmy boli riadne prezentované a zohľadnené;
f. zabezpečenia, aby mohli byť prijaté opatrenia na ochranu súkromia a podobizne obete.
g. zabezpečenia, aby sa zabránilo kontaktu medzi obeťami a páchateľmi v rámci objektov súdu a objektov orgánov presadzovania práva, kde je to možné.
h. poskytovania obetiam nezávislých a kompetentných tlmočníkov v prípade potreby, ak obete sú stranami v konaní alebo keď poskytujú dôkazy;
i. umožnenia obetiam svedčiť podľa noriem ustanovených ich vnútroštátnymi právnymi predpismi bez prítomnosti v súdnej sieni alebo aspoň bez prítomnosti údajného páchateľa, predovšetkým prostredníctvom použitia vhodných komunikačných technológií, ak dostupné.
2. Dieťaťu ako obeti a dieťaťu ako svedkovi násilia páchaného na ženách a domáceho násilia sa zabezpečia, ak je to primerané, osobitné ochranné opatrenia s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.
Článok 57
Právna pomoc
Zmluvné strany ustanovia právo na právnu pomoc a bezplatnú právnu pomoc pre obete za podmienok ustanovených ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 58
Premlčanie
Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby premlčanie začatia akéhokoľvek právneho konania, pokiaľ ide o činy ustanovené v súlade s článkami 36, 37, 38 a 39 tohto dohovoru, pokračovalo po dobu potrebnú a zodpovedajúcu závažnosti príslušného činu, na umožnenie účinného začatia konania po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť.
Časť VII - Migrácia a azyl
Článok 59
Pobytový status
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa obetiam násilia, ktorých pobytový status závisí od manželovho alebo partnerovho statusu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, v prípade zániku manželstva alebo vzťahu v dôsledku násilia sa poskytlo v prípade osobitne závažných okolností na základe žiadosti, samostatné povolenie na pobyt, bez ohľadu na dobu trvania manželstva alebo vzťahu. Podmienky týkajúce sa udelenia a doby trvania samostatného povolenia na pobyt ustanovujú vnútroštátne právne predpisy.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli obete násilia zastaviť konanie o vyhostení začatom vo vzťahu k pobytovému statusu, ktorý je závislý od manželovho alebo partnerovho statusu podľa vnútroštátnych právnych predpisov; toto im umožní žiadať o samostatné povolenie na pobyt.
3. Zmluvné strany vydajú obnoviteľné povolenia na pobyt obetiam v jednej alebo v druhej z nasledujúcich dvoch situácií alebo v oboch situáciách:
a. príslušný orgán sa domnieva, že ich pobyt je nevyhnutný z dôvodu ich osobnej situácie;
b. príslušný orgán sa domnieva, že ich pobyt je nevyhnutný na účel spolupráce s príslušnými orgánmi pri vyšetrovaní alebo trestnom konaní.
4. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete manželstva z donútenia odvedené do iného štátu na účel manželstva a ktoré v dôsledku odvedenia prišli o pobyt v štáte, kde mali trvalý pobyt, mohli znovu tento pobyt získať.
Článok 60
Rodovo podmienené žiadosti o azyl
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že rodovo podmienené násilie na ženách môže byť uznané ako forma prenasledovania v zmysle článku 1 A (2) Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a ako forma vážneho bezprávia, ktoré vedie k doplnkovej / subsidiárnej ochrane.
2. Zmluvné strany zabezpečia rodovo citlivú interpretáciu všetkých oblastí dohovoru a tam, kde sa preukáže, že obava z prenasledovania je jedným z dôvodov alebo tvorí viacero z týchto dôvodov, žiadateľom sa udelí postavenie utečenca podľa uplatniteľných relevantných nástrojov.
3. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na prijatie rodovo citlivých postupov a podporných služieb pre žiadateľov o azyl, ako aj vytvorenie smerníc o rodovej rovnosti a rodovo citlivého azylového konania vrátane určenia postavenia utečenca a žiadosti o medzinárodnú ochranu.
Článok 61
Zásada non-refoulement (nenavrátenia)
1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na dodržiavanie zásady non-refoulement (nenavrátenia) v súlade s existujúcimi záväzkami podľa medzinárodného práva.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete násilia na ženách, ktoré potrebujú ochranu, bez ohľadu na ich postavenie alebo pobyt, neboli za žiadnych okolností vrátené do štátu, kde by ich život alebo sloboda mohli byť ohrozené alebo kde by mohli byť podrobené mučeniu či neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
Časť VIII - Medzinárodná spolupráca
Článok 62Všeobecné zásady
1. Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a prostredníctvom uplatňovania príslušných platných medzinárodných a regionálnych právnych nástrojov o justičnej spolupráci v občianskoprávnych a trestných veciach, pravidiel dohodnutých na základe jednotnej alebo recipročnej legislatívy a vnútroštátnych právnych predpisov v čo najväčšej možnej miere navzájom spolupracujú na účel:
a) predchádzania násiliu, boja proti násiliu a trestného stíhania všetkých foriem násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru;
b) ochrany a poskytovania pomoci obetiam násilia;
c) vyšetrovania alebo konania o trestných činov ustanovených v súlade s týmto dohovorom;
d) výkonu príslušných občianskoprávnych a trestných rozsudkov vydaných súdnymi orgánmi zmluvných strán vrátane príkazov na ochranu.
2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby obete trestného činu ustanoveného v súlade s týmto dohovorom a spáchaného na území inej zmluvnej strany ako tej, kde majú pobyt, mohli podať sťažnosť príslušným orgánom v štáte svojho pobytu.
3. Ak zmluvná strana, ktorá vykonáva vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach, vydáva alebo žiada o výkon občianskoprávnych a trestných rozsudkov podmienených existenciou zmluvy, prijme žiadosť o právnu pomoc alebo extradíciu od zmluvnej strany, s ktorou nemá uzavretú takú zmluvu, môže považovať tento dohovor za právny základ vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach alebo extradície, pokiaľ ide o trestné činy ustanovené v súlade s týmto dohovorom.
4. Zmluvné strany sa vynasnažia, kde je to primerané, o začlenenie predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu do programov pomoci pre rozvoj poskytovanej tretím štátom vrátane uzatvárania bilaterálnych a multilaterálnych dohôd s tretími štátmi s cieľom uľahčiť ochranu obetí v súlade s článkom 18 ods. 5.
Článok 63Opatrenia vzťahujúce sa na ohrozené osoby
Ak zmluvná strana, na základe informácií, ktoré k dispozícii, rozumné dôvody domnievať sa, že osoba je v bezprostrednom nebezpečenstve ohrozenia niektorým z násilných činov uvedených v článkoch 36, 37, 38 a 39 tohto dohovoru na území inej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá informácie, je podnecovaná k tomu, aby tieto informácie
bezodkladne odovzdala druhej zmluvnej strane na účel zabezpečenia prijatia vhodných ochranných opatrení. V prípade potreby musia tieto informácie obsahovať podrobnosti o existujúcich ustanoveniach o ochrane v prospech ohrozenej osoby.
Článok 64Informácie
1. Dožiadaná zmluvná strana bezodkladne informuje dožadujúcu zmluvnú stranu o konečnom výsledku opatrenia prijatého podľa tejto časti. Dožiadaná zmluvná strana taktiež bezodkladne informuje dožadujúcu zmluvnú stranu o všetkých okolnostiach, ktoré znemožňujú vykonanie požadovaného opatrenia alebo ho pravdepodobne výrazne oneskoria.
2. Zmluvná strana môže v medziach svojich vnútroštátnych právnych predpisov bez predchádzajúcej žiadosti odovzdať inej zmluvnej strane informácie získané v rámci svojho vlastného vyšetrovania, ak sa domnieva, že zverejnenie týchto informácií by mohlo napomôcť prijímajúcej zmluvnej strane pri predchádzaní trestným činom ustanoveným v súlade s týmto dohovorom alebo začatí, alebo vedení vyšetrovania alebo konania o týchto trestných činoch alebo by mohlo viesť k žiadosti o spoluprácu s touto zmluvnou stranou podľa tejto časti.
3. Zmluvná strana, ktorá prijme všetky informácie v súlade s odsekom 2, predloží tieto informácie svojim príslušným orgánom, aby sa mohlo začať konanie, ak sa to považuje za vhodné, alebo aby sa tieto informácie mohli zohľadniť v príslušných občianskych a trestných súdnych konaniach.
Článok 65Ochrana údajov
Osobné údaje sa uchovávajú a používajú v súlade so záväzkami prevzatými zmluvnými stranami podľa Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108).
Časť IX - Monitorovací mechanizmus
Článok 66Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu
1. Skupina expertov pre opatrenia na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (ďalej len „GREVIO“) dohliada na vykonávanie dohovoru zmluvnými stranami.
2. GREVIO sa skladá z minimálne 10 členov a najviac z 15 členov, berúc do úvahy vyvážené zastúpenie žien a mužov a geografické zastúpenie, ako aj multidisciplinárnu expertízu. Jej členov volí Výbor zmluvných strán spomedzi kandidátov nominovaných zmluvnými stranami na obdobie štyroch rokov s možnosťou opätovného znovuzvolenia a vyberaných zo štátnych občanov zmluvných strán.
3. Prvé voľby 10 členov sa uskutočnia v lehote jedného roka od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru. Voľby ďalších 5 členov sa uskutočnia po 25. ratifikácii alebo pristúpení.
4. Voľba členov GREVIO sa zakladá na nasledujúcich zásadách:
a. vyberaní spomedzi osôb s vysokým morálnym charakterom, známi svojou uznávanou kvalifikovanosťou v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, násilia na ženách a domáceho násilia alebo pomoci obetiam a ochrany obetí, alebo ktoré preukázali odbornú prax v oblastiach upravených týmto dohovorom;
b. žiadny dvaja členovia GREVIO nemôžu byť štátnymi občanmi toho istého štátu;
c. mali by zastupovať hlavné právne systémy;
d. mali by reprezentovať relevantné organizácie a orgány v oblasti násilia na ženách a domáceho násilia;
e. konajú vo svojom mene ako individuálne osoby a nezávislí a nestranní pri výkone svojich funkcií, a sú schopní vykonávať svoje povinnosti účinným spôsobom.
5. Postup voľby členov GREVIO ustanovuje Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so zmluvnými stranami a po získaní jednomyseľného súhlasu zmluvných strán tohto dohovoru v lehote šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru.
6. GREVIO prijme svoj rokovací poriadok.
7. Členovia GREVIO a iní členovia delegácií uskutočňujúcich návštevy štátov podľa článku 68 odsekov 9 a 14 požívajú výsady a imunity ustanovené v dodatku k tomuto dohovoru.
Článok 67
Výbor zmluvných strán
1. Výbor zmluvných strán sa skladá zo zástupcov zmluvných strán dohovoru.
2. Výbor zmluvných strán zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa uskutoční v lehote do jedného roka po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru s cieľom zvoliť členov GREVIO. Následne sa Výbor zmluvných strán schádza vždy na požiadanie jednej tretiny zmluvných strán, predsedu GREVIO alebo generálneho tajomníka.
3. Výbor zmluvných strán prijme svoj rokovací poriadok.
Článok 68
Konanie
1. Zmluvné strany predložia generálnemu tajomníkovi Rady Európy, na základe dotazníka pripraveného GREVIO, správu o legislatívnych a iných opatreniach na uplatňovanie ustanovení tohto dohovoru, na posúdenie prostredníctvom GREVIO.
2. GREVIO posúdi správu predloženú v súlade s odsekom 1 so zástupcami dotknutej zmluvnej strany.
3. Následné hodnotenia sa rozdelia do kôl, ktorých dĺžku určuje GREVIO. Na začiatku každého kola GREVIO vyberá osobitné ustanovenia, na ktorých je založený postup hodnotenia a odošle dotazník.
4. GREVIO určí primerané prostriedky na realizáciu hodnotiaceho konania. GREVIO najmä môže pre každé kolo hodnotenia prijať dotazník, ktorý slúži ako základ hodnotenia
implementácie dohovoru zmluvnými stranami. Takýto dotazník sa adresuje všetkým zmluvným stranám. Zmluvné strany odpovedia na dotazník, ako aj na akúkoľvek inú žiadosť o informácie od GREVIO.
5. GREVIO môže prijať informácie o implementácii dohovoru od mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, ako aj od národných inštitúcií na ochranu ľudských práv.
6. GREVIO vezme náležite do úvahy existujúce informácie prístupné od iných regionálnych a medzinárodných nástrojov a orgánov v oblastiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru.
7. Pri prijímaní dotazníka pre každé hodnotiace kolo, GREVIO náležite zohľadní existujúce databázy a výskum v zmluvných stranách uvedený v článku 11 tohto dohovoru.
8. GREVIO môže prijať informácie o implementácii dohovoru od Komisára Rady Európy pre ľudské práva, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a príslušných špecializovaných orgánov Rady Európy a ďalších orgánov zriadených na základe medzinárodných dokumentov. Sťažnosti podané týmto orgánom a ich výsledok sa sprístupní GREVIU.
9. GREVIO môže podporne organizovať v spolupráci so štátnymi orgánmi a s pomocou nezávislých expertov členských štátov, návštevy štátov, ak získané informácie nedostatočné alebo v prípadoch ustanovených v článku 14. Počas týchto návštev môžu GREVIU poskytovať pomoc odborníci v konkrétnych oblastiach.
10. GREVIO pripraví návrh správy obsahujúci analýzu týkajúcu sa implementácie ustanovení, na ktorých je založené hodnotenie, ako aj svoje návrhy a návrhy týkajúce sa spôsobu, akým sa môže dotknutá zmluvná strana vyrovnať s problémami, ktoré sa zistili. Návrh správy sa